You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Uchazeči VŠEM > Podmínky a obsah PŘ

Čas čtení: 4 min.Podmínky a obsah PŘ

Elektronický dotazník PŘ on-line formou

Podmínky přijímacího řízení (PŘ) jsou stanoveny vysokoškolským zákonem (ověření totožnosti uchazeče a prokázání dosažené úrovně vzdělání pro daný studijní program) a nároky jednotlivých studijních programů VŠEM (Bc./Ing./MBA/Ph.D./CŽV).

Obsah přijímacího řízení VŠEM

Obsahově přijímací řízení zjišťuje motivaci uchazeče, způsob a možnosti řešení problémů, respektive situací, které mohou v průběhu vysokoškolského studia nastat, je rovněž posuzována představa uchazeče o dalším profesním rozvoji, včetně vazby studia na stávající (kombinované studium), respektive budoucí (prezenční studium) profesní zaměření absolventa.

Obsah PŘ / Studijní program
Bc.Ing.
MBA
Ph.D.CŽV
Minimální úroveň vzdělání uchazeče Maturita Bc. Bc. Mgr./Ing. Maturita/Bc.
1. Osobnostní test / Test učebních stylů
ANO ANO ANO ANO ANO
2. Ústní pohovor
ANO ANO ANO ANO ANO
3. Esej (Stipendium Klasik/VŠEM)*
ANO ANO ANO ANO -
4. Profesní životopis (praxe) - - ANO ANO -
5. Výzkumný záměr / přehled publikací - - - ANO -

Forma přijímacího řízení

Přijímací řízení je dvoukolové, kdy absolvování I. kola (elektronická část PŘ) je podmínkou pro účast uchazeče ve II. kole (administrativní část PŘ, ústní pohovor), kdy III. kolo (představení výzkumného záměru, odborný pohovor) je určeno pouze uchazečům doktorandského studijního programu (Ph.D.).

 • I. kolo je realizováno on-line formou prostřednictvím elektronického dotazníku ve Studentském informačním systému VŠEM (osobnostní test, test učebních stylů).
 • II. kolo zahrnuje ověření dosaženého vzdělání a registraci uchazeče, prezentaci VŠEM (obsah, podmínky a administrace studia na VŠEM) a ústní pohovor (motivace studia na VŠEM), kdy je vyžadována uchazečova přítomnost na VŠEM (ověření totožnosti uchazeče - doklad totožnosti). Délka II. kola PŘ je 60 - 120 min. dle počtu uchazečů pro daný termín. 
 • III. kolo je určeno pro vybrané uchazeče doktorandského studijního programu (Ph.D.), kdy jsou zjišťovány odborné předpoklady uchazeče na základě dodaných podkladů (profesní životopis/praxe, výzkumný záměr v rámci studia, přehled publikační činnosti).

Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ)

On-line Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) vyplňuje uchazeč v rámci I. kola PŘ, a to prostřednictvím SIS VŠEM, kdy se jedná o formu odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) s možností více variant nebo s požadavkem dodatečné textové odpovědi.

 • EDPŘ se spustí automaticky při přihlášení uchazeče do SIS VŠEM po registraci E-přihlášky VŠEM, kdy časový limit na vyplnění je 60 min. (při překročením časového limitu dojde k uzavření EDPŘ).
 • Kopie potvrzení o absolvovaném EDPŘ je zaslána uchazeči na kontaktní mail v SIS VŠEM.
 • EDPŘ je nutné vyplnit nejpozději 24 hod. před konáním II. kola přijímacího řízení.
 • Pokud uchazeč nemá přístup k internetu nebo nevlastní příslušné počítačové vybavení, může EDPŘ absolvovat v počítačové učebně VŠEM v rámci náhradního/mimořádného termínu II. kola přijímacího řízení.

Výsledky a podmínky přijetí

Bodové hodnocení jednotlivých částí I. a II. kola PŘ (EDPŘ) jsou k dispozici do 7 dnů od data konání II. kola PŘ, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Výsledky a podklady PŘ

 • Písemné vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení (přijetí/nepřijetí ke studiu) s podmínkami zápisu do studia, je k dispozici zpravidla do 14 dnů v SIS VŠEM/Soubory studenta (od data konání II. kola PŘ).
 • V případě záporné hodnoty bodového součtu za všechny části PŘ (I. a II. kolo), uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení/přijetí na VŠEM (PŘ je možné opakovat pro následující termín zahájení studia: leden/duben/říjen).
 • Součástí přijímacího řízení je splnění podmínek zápisu do 1. ročníku studia (uhrazení studijních poplatků, podpis prohlášení studenta), do data stanoveného pro daný termín zahájení studia, viz Vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení.

1. Osobnostní test / Test učebních stylů

Odpovědi uchazeče jsou hodnoceny v rozmezí (+1, 0, -1) dle příslušných testovacích standardů, kdy do výsledků se zaznamenává počet kladných, nulových a záporných bodů, respektive jejich celkový součet.

 • Osobnostní test zjišťuje schopnost zvládat vysokoškolské studium a je zaměřen na osobnostní charakteristiky uchazeče, které jsou považovány za významné při ovlivňování kvality studia a studijního nasazení ze strany studenta.
 • Test učebních stylů zjišťuje preferovaný styl učení a studijní přípravy uchazeče pro daný studijní program (Bc./Ing./MBA) a formu studia (kombinovaná/prezenční).
 • Osobnostní test a test učebních stylů probíhá v rámci elektronického dotazníku I. kola PŘ (EDPŘ On-line).

2. Ústní pohovor

Ústní pohovor VŠEM zjišťuje význam studia pro stávající nebo budoucí pracovní kariéru uchazeče, osobní a pracovní cíle, základní motivaci k dalšímu vzdělávání, znalost charakteristiky zvoleného studijního oboru, vazby na případnou profesi uchazeče a význam studia pro další profesní rozvoj a pracovní kariéru. Zároveň slouží uchazečům na případné individuální dotazy v rámci jejich studia na VŠEM.

 • Ústní pohovor probíhá v malých skupinách (po 2 až 4 uchazečích) před komisí složenou z pedagogických, administrativních pracovníků VŠEM a stávajících studentů VŠEM.
 • Ústní pohovor absolvují všichni uchazeči o studium na VŠEM.
 • Ústní pohovor probíhá v rámci II. kola PŘ a vyžaduje přítomnost uchazeče na VŠEM.

3. Esej*

Uchazeči žádající o cenovou úroveň Stipendium Klasik, dále o Stipendium VŠEM či Olympijské stipendium v rámci přijímacího řízení odevzdávají písemnou práci na zvolené téma (Esej) v rozsahu 1 - 2 stran. Témata pro písemnou práci uchazeče jsou vypisována vždy pro daný termíny zahájení studia (říjen/leden/duben).

4. Formuláře Ph.D.

Uchazeči o studium doktorského studijního programu ukládají do SIS VŠEM/Soubory studenta/Přijímací řízení vyplněný formulář návrhu výzkumného záměru a formulář dosavadní publikační činnosti a/nebo relevantní praxe v předepsaném formátu.