You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Profesní kurzy zdarma

Čas čtení: 2 min.Profesní kurzy zdarma

Vybrané profesní kurzy VŠEM z oblasti společenských věd (ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, management, marketing, právo, finance, daně, účetnictví a lidské zdroje), přístupné zdarma pro veřejnost.

 • Účast na Profesním kurzu VŠEM je podmíněna registrací, viz Registrační formulář.
 • Absolvent profesního kurzu může žádat o vystavení Profesního certifikátu VŠEM, na základě splnění stanovených podmínek (registrace, absolvování EZK, uhrazení certifikačního poplatku).
 • Studenti VŠEM se mohou (Profesní kurzy zdarma) přihlásit pouze v případě nenaplněné kapacity z řad veřejnosti (volná kapacita bude studentům k dispozici po uzávěrce přihlášek), kdy profesní kurzy jsou obsahově totožné se studijními předměty VŠEM v rámci jednotlivých studijních programů/oborů a pro studenty nemají žádný další obsahový nebo kreditový/zápočtový přínos.

Profesní certifikát VŠEM

Absolvent profesního kurzu získá certifikát profesního vzdělání VŠEM (tj. absolvování kurzu, absolvování a ukončení kurzu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou), kdy zkouškové pokusy pro vystavení certifikátu o absolvování Profesních kurzů VŠEM jsou zpoplatněny.

 • Zájemce o Profesní certifikát VŠEM se registruje prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC (tj. do kolonky Důvod studia na VŠEM (PK/MOOC) uveďte vybraný Profesní kurz zdarma, ze kterého chcete zkoušku absolvovat).
 • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail zájemce, jako přístup do Studentského informačního systému  VŠEM, viz SIS VŠEM.
 • Administrativní poplatek za absolvování zkouškového pokusu (EZK) hradí student pomocí eShop VŠEM, a to před konání samotného zkouškového pokusu (EZK).
 • Absolvent obdrží na studijním oddělení VŠEM po úspěšném absolvování zkouškového pokusu a uhrazení administrativního poplatku Profesní certifikát VŠEM, a to do 3 pracovních dnů.

Zkouška (EZK)

Zkoušky probíhají v elektronické podobě na počítači formou testových otázek (Multiple choice) s možností i více správných odpovědí v budově VŠEM (testovací místnost 404).

 • Přihlášení na zkoušku přes SIS VŠEM/Zkoušky studenta/Přihlášení na zkoušku, kdy se vybírá termín, čas a předmět/profesní kurz (přihlášení je možné do 23:59 hod.).
 • Student musí být před místností minimálně 30 min předem, kdy je následně vyzván administrativním pracovníkem ke vstupu, za stanovených podmínek (tj. prokázání totožnosti studenta, vstup bez mobilních zařízení, tašek apd.).
 • Zkoušky jsou hodnoceny v rozsahu 0 - 100 bodů (0 - 50 = 4 / 51 - 70 = 3 / 71 - 90 = 2 / 91 - 100 = 1).
 • Plný počet bodů za otázku je možné obdržet pouze v případě označení všech správných odpovědí. V případě označení jedné špatné odpovědi je za celou otázku nula bodů. Pokud student označí pouze část správných odpovědí, získá adekvátní část bodů.
 • Bodové hodnocení je k dispozici ihned po dokončení testu.

Přehled Profesních kurzů zdarma

Motivujte zaměstnance k vyšším výkonům

Datum konání: 24.1.2017 (17:00-20:00 hod.) Lektor: Ing. Hana Holá

Obsah kurzu: Na semináři budou probrány motivační teorie z praktického pohledu. Pojmenují se jednotlivé nástroje a jejich konkrétní využití v praxi. Bude uvedeno, jaký vliv na motivaci mají benefity a jak lze tento vliv zvýšit. Probere se, jak se na motivaci dívají generace X a Y. Bude představena motivační teorie 3.0 a bude se diskutovat o možnostech konkrétní aplikace do praxe.

Účastníci na konci semináře budou znát nejznámější motivační teorie a budou vědět, jak je aplikovat v praxi. Budou mít představu o současných hodnotách, které zaměstnanci aktuálně oceňují. Budou znát koncepci motivace 3.0 a odnesou si inspiraci, co konkrétně by se dalo v jejich firmě aplikovat.

Seminář bude probíhat interaktivní formou a účastníci budou zapojováni do diskuzí a budou tvořit ve skupinách.

Právo Evropské unie

Datum konání: 22.2.2017 (17:00-20:00 hod.)

Lektor: Mgr. Daniel Hoda

Obsah kurzu: "Krátký kurz - seminář - PRÁVO EU je koncipován tak, aby jeho účastník získal základní přehled o právním řádu Evropské unie.

Účastník se zejména dozví, co to vůbec je právo EU a na vybraných příkladech mu bude demonstrováno, jak právní regulace EU působí na náš každodenní život, aniž bychom si toho mnohdy byli vůbec vědomi. Kurz umožní posluchači seznámit se s procesy, v rámci kterých jednotlivé prameny práva EU vznikají a též se základním členěním práva EU na právo primární, které představují tzv. zakládací smlouvy EU a právo sekundární, které představují jednotlivé typy předpisů EU (nařízení, směrnice a rozhodnutí), které jsou přijímané k tomu určenými orgány EU. V neposlední řadě bude též zmíněna problematika soudnictví EU.

Kurz je koncipován tak, aby základní přehled o právu EU byl vždy opřen pro větší názornost o konkrétní příklady či problémy, se kterými se posluchač teoreticky může setkat i v běžném životě."

Současná politologie: Tři základní  svobody v ideologickém ohrožení

Datum konání: 14.2.2017 (17:00-20:00 hod.)

Lektor: JUDr. Cyril Svoboda

Obsah kurzu: Demokracie založená na  ideologické a náboženské neutralitě je velká hodnota, na  které je  český politický systém postaven.

Nyní je  konfrontována  riziky a hrozbami,  jejichž nositeli jsou  politické síly ideologického a náboženského charakteru, které usilují o její omezení ve jménu  boje  proti novým rizikům a hrozbám. Občanská společnost jakoby ztrácí  svou schopnost být dostatečně silnou, aby  nejen ubránila svou existenci, ale aby  měla  zásadní vliv na  formu a obsah politiky. Je atakována jak uvnitř, tak i z venku. Testem síly občanské společnosti je udržet a podporovat právní stát, vládu  zákona - neupadat na  duchu - a odmítat vládu "povolaných",  kterým  vláda  práva  nic neříká.

Přednáška  je zaměřena na  téma ochrany  tří základních svobod člověka, od nichž ostatní  práva a svobody jsou odvozeny.

Již realizované Profesní kurzy zdarma

Finanční gramotnost Personální management
Hospodářská soutěž Pojišťovnictví
Jak číst právo? Psychologie
Migrační krize Psychologie práce
Marketingový výzkum v automobilovém průmyslu Strategie nákupu
Marketingová automatizace Základy psychologie pro praktické využití
Personální marketing  

Přihlášení na Profesní kurzy zdarma

 
Kurzy, kterých se zúčastním*