You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní programy > Profesní kurzy / MOOC

Čas čtení: 3 min.Profesní kurzy / MOOC

Profesní kurzy VŠEM v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) zahrnují specializované intenzivní programy profesního vzdělávání v daných oblastech, formě výuky a dle specifických a konkrétních potřeb jednotlivců a organizací soukromého nebo veřejného sektoru.

Zdarma studijní materiály (eTexty VŠEM), výuka (Videolearning VŠEM) a video konzultace (VideoForum VŠEM) pro registrované uživatele.

Charakteristika profesních kurzů / MOOC

 • Studium dle vlastních schopností, časových možností a zájmů, kdy náročnost předmětu je dána počtem kreditů (vyšší počet kreditů = vyšší obtížnost předmětu).
 • Realizace profesních kurzů on-line formou výuky (MOOC - Massive Open Online Courses).
 • Studijní materiály (eTexty VŠEM), výuka (Videolearning VŠEM) a video konzultace (VideoForum VŠEM) s lektorem VŠEM zdarma pro registrovaného uživatele. Zkouškové pokusy s vystavením certifikátu o absolvování MOOC zpoplatněny.
 • Absolvent profesního kurzu získá certifikát profesního vzdělání VŠEM (absolvování kurzu, absolvování a ukončení kurzu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou) a příslušný počet kreditů (ukončení profesního kurzu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou).
 • Získané kredity účastníkem profesních kurzů jsou započítány/uznány v rámci případného vysokoškolského studia na VŠEM (Bc./Ing./MBA).

Ceny profesních kurzů / MOOC

Cena za profesní kurz a online kurz VŠEM je dána formou studia (prezenční, kombinovaná, distanční - online), vystavením certifikátu o absolvování profesního kurzu, respektive absolvováním klasifikovaného výstupu z profesního kurzu (zkouškou v rámci EZK v případě uznání kreditů v rámci programů Bc./Ing./MBA).

Forma kurzu
CenaVideoZkouškaKredityCertifikát
Prezenční 3.000 Kč/den ANO ANO ANO ANO
Zdarma ANO NE NE NE
Kombinovaná 3.000 Kč/kurz ANO ANO ANO ANO
Zdarma ANO NE NE NE
Distanční 3.000 Kč/kurz ANO ANO ANO ANO
Zdarma ANO NE NE NE

Forma výuky (prezenční / kombinovaná / distanční)

Forma výuky a průběh profesních kurzů na VŠEM je dána jak potřebou realizace výuky samotným účastníkem (prezenční přítomnost na přednáškách nebo kombinací interaktivních a on-line výukových aplikací), tak i cenou za realizaci příslušného profesního kurzu VŠEM.

 • Prezenční forma: krátkodobé intenzivní programy (1 – 5ti denní) formou výukových soustředění v malých skupinách v českém, případně anglickém jazyce (přítomnost studenta na VŠEM).
 • Kombinovaná forma: realizace kombinací interaktivních aplikací VŠEM (Videolearning VŠEM, VideoForum VŠEM - vidokonzultace, testování a procvičování znalostí) a výukových soustředění na VŠEM.
 • Distanční forma (on-line): realizace prostřednictvím pouze video a interaktivních aplikací VŠEM (Videolearning VŠEM, VideoForum VŠEM - vidokonzultace, samostatné testování a procvičování znalostí).

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

 • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 10 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
 • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
 • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Harmonogram výuky profesního kurzu

Pořadí a počet výukových soustředění v rámci realizace profesního kurzu VŠEM s možností využití video a interaktivní aplikace VŠEM, přímé výuky (fyzická přítomnost na výukovém soustředění) a video aplikace VideoForum VŠEM (on - line komunikace s lektorem v rámci vypsaných video konzultací). Konkrétní počet a podoba výukových soustředění (VS) je dán formou profesních kurzů (Prezenční - P, Kombinovaná - K, Distanční - D)*.

VS*
Forma výuky (aplikace VŠEM)Obsah výukyForma kurzu
1. VIDEO přednáška (Videolearning) Vstupní a výstupní znalosti P/K/D
2. Výukové soustředění (Přednáška) Přednáška a cvičení P
3. VIDEO konzultace (VideoForum 1x 14 dní) Cvičení a dotazy (lektor - student) P/K

Typ a zaměření kurzů (základní/oborové/specializační)

Profesní kurzy jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

 • Základní profesní kurzy seznamují se základními aspekty fungování subjektů ve vazbě na charakteristiky jejich prostředí, při zvládnutí základních analytických a metodologických postupů.
 • Oborové profesní kurzy umožňují získat znalosti a dovednosti pro analýzu a strategická rozhodování firem a organizací v globalizovaném prostředí.
 • Specializační profesní kurzy jsou zaměřeny na další zvyšování profesních kvalifikačních předpokladů v rámci odborného rozvoje v rámci praktických aplikací manažersko - ekonomického vzdělání.

Zákonné podmínky CŽV

VŠEM poskytuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., vzdělání v akreditovaných oborech v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV), a to mimo rámec studijních programů, orientované na výkon povolání nebo zájmově.

 • Profesní kurzy VŠEM jsou realizovány jako součást celoživotního vzdělávání (CŽV), dle vysokoškolských standardů s možností daňové uznatelnosti a možností uznání kreditů pro následné studium (Bc./Ing./MBA).
 • Podmínkou přijetí ke studiu v programech CŽV je úplné středoškolské (maturita), respektive vysokoškolské (bakalářský stupeň) vzdělání, kdy další podmínky stanovuje rektor.
 • Na realizované profesní programy v rámci CŽV se vztahuje přiměřeně platný Studijní a zkušební řád VŠEM, kdy jsou rektorem (Nařízení rektora VŠEM) stanoveny podmínky upravující způsob výuky a kontrolu studijních výsledků.
 • Účastníci studia v profesních programech nejsou studenty podle vysokoškolského zákona, kdy v programech CŽV není možné skládat závěrečné, souborné a státní závěrečné zkoušky.
 • Kredity, které byly získány na VŠEM v profesních programech uskutečňovaného v rámci akreditovaných studijních programů, mohou být úspěšným absolventům (klasifikovaný výstup v rámci zkoušky) uznány do zákonné výše kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v akreditovaném studijním programu.