You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Přestupy z jiných VŠ

Čas čtení: 2 min.Přestupy z jiných VŠ

Přestupy, respektive uznávání předmětů/zkoušek z jiných vysokých škol (VŠ) se řídí vnitřními předpisy VŠEM (Studijní a zkušební řád VŠEM, Statut VŠEM, Nařízení rektora VŠEM).

 • Pro uznání předmětu je rozhodující podstatná obsahová shoda v anotaci akreditovaného studijního předmětu.
 • Základní podmínkou pro proces uznání a následné zapsání předmětů/zkoušek na VŠEM (cenová úroveň Premium), je absolvování, respektive splnění podmínek přijímacího řízení na VŠEM (tzn. stav "student").
 • Předběžné vyjádření k možnosti uznání absolvovaných předmětů/zkoušek z jiné VŠ na VŠEM, je realizováno na základě podané přihlášky ke studiu a žádosti zaslané uchazečem prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • Uznané předměty/zkoušky jsou studentovi zapsány do SIS VŠEM/E-index do 30 dnů od absolvování zápisu, kdy rozhodnutí o uznání/neuznání daného předmětu je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 • Nejsou uznávány zkoušky z vyšších odborných škol (viz Standardy Akreditační komise pro uznávání předmětů z VOŠ).

Administrativní náležitosti a podklady

Student v žádosti uvádí, jaký studijní předmět na VŠEM chce uznat v návaznosti na již absolvované předměty, název vysoké školy a rok absolvování (termín pro vyřízení žádosti o uznání předmětu je 30 dní od podání žádosti, respektive dodání všech souvisejících podkladů studentem/žadatelem).

 • Součástí žádosti jsou podklady pro příslušné uznání předmětu/ů, respektive absolvovaných zkoušek.
 • Anotace absolvovaného předmětu (obsah a rozsah kurzu, počet kreditů, přehled studijní literatury), žadatel je odevzdává elektronicky nebo fyzicky.
 • Potvrzení o hodnocení předmětu (klasifikační hodnocení) ze studijního oddělení VŠ, na níž byl absolvován (originál je nutné zaslat oskenovaný prostřednictvím SIS VŠEM nebo doručit fyzicky).
 • Souhrnná žádost o uznání předmětů/zkoušek pro studijní obor Podniková ekonomika (Bc.) / Komunikace a lidské zdroje (Bc.) / Marketing (Bc.) / Management firem (Ing.) /Ekonomie a management (Ph.D.) (příloha ve formátu DOCX). Žádost žadatel zasílá prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • Nedodání podkladů uchazečem/studentem je považováno za nesplnění podmínek.
 • V případě nenastoupení ke studiu je zpracování žádosti uchazeče zpoplatněno 3.000 Kč dle Administrativního ceníku.

Podmínky pro uznávání předmětů/zkoušek z jiných VŠ

 • Datum klasifikačního hodnocení studijního předmětu/zkoušky nesmí být starší 10 let od data podání žádosti.
 • Odborná úroveň výstupních znalostí (klasifikace 1 - 3) příslušné VŠ, kde byl studijní předmět absolvován.
 • Pro uznání dvou a více absolvovaných/klasifikovaných studijních předmětů se zasílá souhrnná žádost o uznání předmětů/zkoušek prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • Pokud student absolvuje zkoušku na VŠEM neúspěšným pokusem (nevyhověl - 4), nelze již o uznání zkoušky zpětně žádat.
 • Nejsou uznávány zápočty, seminární a závěrečné práce a závěrečné zkoušky.
 • Nejsou uznávány zkoušky z vyšších odborných škol (VOŠ).

Standardy Akreditační komise pro uznávání předmětů z VOŠ (11/2013)

Po přijetí absolventa nebo studenta vzdělávacího programu vyšší odborné školy do studijního programu na vysoké škole nelze uznat za splněné předměty, jejichž absolvování vede k dosažení cílů studia a profilu absolventa studijního programu.

 • Tyto předměty musí student absolvovat na vysokoškolské úrovni, což nelze zajistit jinak, než že je absolvuje v rámci akreditovaného studijního programu. Jedná se zejména o povinné a povinně volitelné teoretické předměty, které vstupují do státní závěrečné zkoušky.
 • Uznávány mohou být předměty, které se pro dosažení profilu absolventa nejeví jako přímo nezbytné nebo z hlediska jejich charakteru je přijatelné, aby je student absolvoval jinde. Jde o jazyky, odbornou praxi, aplikační praktické předměty a volitelné předměty.
 • Schváleno Akreditační komisí na zasedání č. 5/2013 v listopadu 2013.

Podmínky pro uznávání předmětů/zkoušek/SP z VŠEM

 • Uchazeči/studenti žádající o uznání absolvovaných/klasifikovaných studijních předmětů/SP z předchozího studia na VŠEM v rámci stejného studijního programu (Bc./Ing./Ph.D.), zasílají žádost o uznání předmětů/zkoušek/SP prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • O uznání SP je možné žádat, pokud byla SP obhájena před odbornou komisí (prezentace SP) a klasifikována 1 - 3 (počet kreditů musí být v souladu s aktuální strukturou studia).
 • Nejsou uznávány zápočty, závěrečné práce a závěrečné zkoušky.

Cizí jazyk

Uznávání zkoušek z povinně volitelného jazyka (anglického/německého) na základě certifikátů, státních zkoušek atd. se odvíjí od Společného evropského referenčního rámce (SERR) Rady Evropy.