VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Akademické / Profesní zaměření studia

Akademické / Profesní zaměření studia

Akademické nebo profesní zaměření?!

VŠEM nabízí studentům možnost volby mezi akademickým nebo profesním zaměřením studijního programu/oboru, a to v rámci maximální individualizace výstupů studia (tj. zkoušky, písemné práce, odborná praxe, praktické aplikace).

 • Akademické a profesní (praktické) zaměření je možné pro Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA
 • Společný obsah studia a výuky s rozdílnými výstupy v rámci kontroly studia (tj. zkoušky, písemné práce, povinnosti v rámci studia, způsob a rozsah odborné praxe, podmínky pro ukončování studijních předmětů, ročníku a studia), dle preferencí a zájmů studenta.

Akademické zaměření studia

Akademické zaměření studia je určeno studentům, kteří chtějí své znalosti rozvíjet v souvislosti s další tvůrčí a výzkumnou činností, tj. uplatněním v oblasti vědy a výzkumu.

 • Zaměření na získání odpovídajících znalostí pro profesní kvalifikaci a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti.
 • Písemné výstupy na úrovni odborného vysokoškolského textu, které učí studenta především práci s odborným textem, zdroji, orientaci v problematice a návrhu řešení: Seminární práce, Zápočtové práce (Případová studie, Teoretická studie, Výzkumná studie).
 • Prezentace cílů písemných výstupů, použitých metod a základních výsledků (výstupů), ke kterým student při řešení práce dospěl.
 • Odborná praxe v podobě potvrzení od zaměstnavatele v rámci prezenční formy studia.
 • Dobrovolné zapojení do projektů VŠEM / StartUp VŠEM / Elitní program VŠEM / Centra ekonomických studií VŠEM / Centre for Innovation Studies VŠEM.
 • Příležitost pro získání zahraničních studijních zkušeností v rámci programu Erasmus+

Profesní zaměření studia

Profesní zaměření studia je určeno studentům se zájmem o maximální propojení studia s praxí, které umožňuje aplikaci získaných teoretických znalostí přímo do praxe v průběhu samotného studia v návaznosti na profesní  a odborné uplatnění absolventa.

 • Písemné výstupy zaměřené na praktickou aplikaci získaných znalostí: Profesní studie (Lean Canvas, Business Model Canvas), Praktická studie, Aplikační studie, Zápočtová práce, Esej.
 • Odborná praxe v minimální délce 8 týdnů (Ing.) / 12 týdnů (Bc.) ve studovaném oboru, kterou student vykoná kdykoli v průběhu studia dle vlastního výběru, případně v rámci aktuální pracovní pozice (pokud odpovídá studovanému oboru).
 • Prezentace získaných zkušeností a dovedností z praxe.
 • Uzavírání ročníku splněním kreditů dle rozvrhu pro daný akademický rok (50% kreditů/rok).
 • Zapojení do projektů VŠEM / StartUp VŠEM, pro získání praktických zkušeností v rámci přípravy, realizace a řízení projektů (volba projektu dle preferencí a časových možností studenta).
 • Účast na projektu Hosté VŠEM a setkání s významnými osobnostmi současnosti.
 • Možnost zahájení spolupráce s významnými národními a nadnárodními společnostmi v rámci Elitního program VŠEM
 • Možnost získání odborného vedení a finanční investice (až do výše 2 mil. Kč) v případě realizace vlastního projektu v rámci StartUp VŠEM
 • Příležitost pro získání zahraničních pracovních zkušeností v rámci programu Erasmus+

Přehled kontroly studia

Plnění povinné kreditové zátěže pro zkoušky, zápočty a písemné práce je plně v kompetenci studenta na základě jeho studijních, profesních a časových preferencí, respektive dle podmínek zaměření studijního programu.

VÝSTUPY STUDIAAKADEMICKÉPROFESNÍ
Zkoušky EZK (multiple choice+otevřené otázky) EZK (multiple choice)
Písemné práce Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Seminární práce (SP)
Praktická práce (PP)
Zápočtová práce (ZP)
Odborná praxe Potvrzení zaměstnavatele (prez. forma studia) 8/12 týdnů (Ing./Bc.) ve studovaném oboru
Prezentace prací Ano Ano
Kredity
Nepovinné min. 50%
Cyklus Hosté VŠEM Nepovinné min. 1x za trimestr
Projekty VŠEM / StartUp VŠEM Nepovinné min. 1x za studium