VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Akademické / Profesní zaměření studia

Akademické / Profesní zaměření studia

Akademické nebo profesní zaměření?!

VŠEM nabízí studentům možnost volby mezi akademickým nebo profesním zaměřením studijního programu/oboru, a to v rámci maximální individualizace výstupů studia (tj. zkoušky, písemné práce, odborná praxe, praktické aplikace).

 • Akademické a profesní (praktické) zaměření je možné pro Bc. / BBA / Ing. / MSc. / MBA
 • Společný obsah studia a výuky s rozdílnými výstupy v rámci kontroly studia (tj. zkoušky, písemné práce, povinnosti v rámci studia, způsob a rozsah odborné praxe, podmínky pro ukončování studijních předmětů, ročníku a studia), dle preferencí a zájmů studenta.

Akademické zaměření studia

Akademické zaměření studia je určeno studentům, kteří chtějí své znalosti rozvíjet v souvislosti s další tvůrčí a výzkumnou činností, tj. uplatněním v oblasti vědy a výzkumu.

 • Zaměření na získání odpovídajících znalostí pro profesní kvalifikaci a přípravu pro výzkumnou práci a další náročné odborné činnosti.
 • Písemné výstupy na úrovni odborného vysokoškolského textu, které učí studenta především práci s odborným textem, zdroji, orientaci v problematice a návrhu řešení: Seminární práce, Zápočtové práce (Případová studie, Teoretická studie, Výzkumná studie).
 • Prezentace cílů písemných výstupů, použitých metod a základních výsledků (výstupů), ke kterým student při řešení práce dospěl.
 • Odborná praxe v podobě potvrzení od zaměstnavatele v rámci prezenční formy studia.
 • Dobrovolné zapojení do projektů VŠEM / StartUp VŠEM / Elitní program VŠEM / Centra ekonomických studií VŠEM / Centre for Innovation Studies VŠEM.
 • Příležitost pro získání zahraničních studijních zkušeností v rámci programu Erasmus+

Profesní zaměření studia

Profesní zaměření studia je určeno studentům se zájmem o maximální propojení studia s praxí, které umožňuje aplikaci získaných teoretických znalostí přímo do praxe v průběhu samotného studia v návaznosti na profesní  a odborné uplatnění absolventa.

 • Písemné výstupy zaměřené na praktickou aplikaci získaných znalostí: Profesní studie (Lean Canvas, Business Model Canvas), Praktická studie, Aplikační studie, Zápočtová práce, Esej.
 • Odborná praxe v minimální délce 8 týdnů (Ing.) / 12 týdnů (Bc.) ve studovaném oboru, kterou student vykoná kdykoli v průběhu studia dle vlastního výběru, případně v rámci aktuální pracovní pozice (pokud odpovídá studovanému oboru).
 • Prezentace získaných zkušeností a dovedností z praxe.
 • Uzavírání ročníku splněním kreditů dle rozvrhu pro daný akademický rok (50% kreditů/rok).
 • Zapojení do projektů VŠEM / StartUp VŠEM, pro získání praktických zkušeností v rámci přípravy, realizace a řízení projektů (volba projektu dle preferencí a časových možností studenta).
 • Účast na projektu Hosté VŠEM a setkání s významnými osobnostmi současnosti.
 • Možnost zahájení spolupráce s významnými národními a nadnárodními společnostmi v rámci Elitního program VŠEM
 • Možnost získání odborného vedení a finanční investice (až do výše 2 mil. Kč) v případě realizace vlastního projektu v rámci StartUp VŠEM
 • Příležitost pro získání zahraničních pracovních zkušeností v rámci programu Erasmus+

Přehled kontroly studia

Plnění povinné kreditové zátěže pro zkoušky, zápočty a písemné práce je plně v kompetenci studenta na základě jeho studijních, profesních a časových preferencí, respektive dle podmínek zaměření studijního programu.

VÝSTUPY STUDIAAKADEMICKÉPROFESNÍ
Zkoušky EZK (otevřené otázky) EZK (multiple choice)
Písemné práce Seminární práce (SP)
Zápočtová práce (ZP)
Seminární práce (SP)
Praktická práce (PP)
Zápočtová práce (ZP)
Odborná praxe Potvrzení zaměstnavatele (prez. forma studia) 8/12 týdnů (Ing./Bc.) ve studovaném oboru
Prezentace prací Ano Ano
Kredity
Nepovinné min. 50%
Cyklus Hosté VŠEM Nepovinné min. 1x za trimestr
Projekty VŠEM / StartUp VŠEM Nepovinné min. 1x za studium