VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Nařízení rektora č. 05/2011

10. 8. 2011 21:34

V rámci Vnitřních předpisů VŠEM bylo zveřejněno Nařízení rektora č.05/2011 „Počet seminárních prací (Bc./P1, Bc./K1, Ing./K2, MBA/K1)“. Aktuální témata seminárních prací jsou nyní k dispozici v rámci příslušných seminárních bloků (SB), nikoli již v rámci samotných anotací studijních modulů.  Vzhledem ke stanovenému rozhodnému datu, respektive konci akademického roku 2010/2011, upozorňujeme studenty, že standardní doba pro hodnocení/klasifikaci seminární práce je zpravidla 30dní.
Zdroj: https://www.vsem.cz/sis/sis/studenti/hromadne-odesilani-emailu

Prázdninový provoz VŠEM 11.7. - 21.8.2011

3. 7. 2011 07:46

Ve dnech 11. 7. – 21. 8. 2011 probíhá na VŠEM prázdninový provoz všech administrativních a pedagogických pracovišť VŠEM (čerpání dovolené akademických a administrativních pracovníků VŠEM) s tím, že vypsané termíny zkouškových soustředění zůstávají v platnosti dle harmonogramu v SIS VŠEM/Zkoušky studenta. Úřední doba studijního oddělení ve dnech 11.7. - 21.8.2011: Po–Pá (15–17 hod.), So–Ne (pouze v rámci konaných zkouškových soustředění, EZT, ZZK). Zároveň se od 4.7. do 21.8.2011 prodlužuje lhůta na vyřízení žádostí/dotazů studentů na 7 dní. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití letních měsíců.

Elektronický zápis (AR 2011/2012)

27. 5. 2011 09:32

V termínu od 1.6. do 1.7.2011 bude probíhat Elektronický zápis do akademického roku 2011/2012. Student si elektronickým zápisem stanovuje, respektive potvrzuje harmonogram studia (rozvrh) a datum a čas administrativního zápisu (od 1.9.2011 do 10.9.2011) pro daný akademický rok. Podrobně si přečtěte informace týkající se administrace elektronického zápisu, viz Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing, Management firem, Master of Business Administration.

Prezentace metody bargainingu

19. 5. 2011 08:20

Katedra marketingu Vysoké školy ekonomie a managementu představí dne 19.5.20011 ve 14 hodin metodu bargainingu ve výběrových řízeních. Při praktickém využití metoda eliminuje  potenciál korupce ve výběrových řízeních a  dokáže eliminovat zbytečná předražení nabídek  (v praxi ověřeno  o 23 až 34%) ve výběrových řízeních  pro  stát,  ministerstva, organizace , nemocnice, podnikatelské subjekty  aj.  Současně bude ukázáno a předvedeno, jak se uvedená metoda  vyučuje v bakalářských, magisterských a MBA programech na VŠEM. Představení se uskuteční v rámci 1. Mezinárodní konference o marketingové komunikaci  v sekci  Moderní výuka integrované marketingové komunikace v objektu  Vysoké školy finanční a správní  (aula přízemí) na adrese Estonská 500, Praha 10.

Mladý ekonom roku

12. 5. 2011 01:00

Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 18. ročníku soutěže Mladý ekonom roku. Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let. Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Termín pro zaslání práce je do 15. září 2011. Pro zařazení do soutěže je nutné vyplnit přihlášku a zaslat také krátké netechnické shrnutí v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění práce. Tím se účastník soutěže zároveň zavazuje v případě svého ocenění krátce prezentovat svou práci v rámci valného shromáždění ČSE, kde budou výsledky soutěže vyhlášeny. Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na www.cse.cz. Soutěžní příspěvek (bez uvedení identifikace autora v textu) spolu s netechnickým shrnutím a přihláškou do soutěže zasílejte výhradně elektronickou cestou na e-mailovou adresu cse@cse.cz. Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 20.000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Promotým VŠEM (P1)

20. 4. 2011 12:35

Máte zájem získat zkušenosti z oblasti marketingu? Vysoká škola ekonomie a managementu hledá nové členy do svého promotýmu. Budete mít možnost prezentovat svou školu na propagačních akcích různého druhu, jako jsou například festivaly Mezi ploty, Jeden svět, mezinárodní veletrh vzdělávání Gaudeamus a na dalších. Získáte tak kromě množství zkušeností i nový náhled na marketingovou komunikaci v praxi. Stručný životopis s krátkým motivačním dopisem zasílejte do 30.4. prostřednictvím Studijního formuláře/IPC (mimoškolní aktivity).

Volby do Studentské rady VŠEM

8. 4. 2011 10:45

Předseda Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (Tomáš Michalec, PKLZ 02)  vyhlašuje volby do SR VŠEM pro volební období 2011. Přihlásit do voleb se může každý student VŠEM nebo může být navržen 10 členy akademické obce. Kandidatura musí obsahovat: a) charakteristiku nominovaného (jméno, příjmení, věk, studijní skupinu, …) b) stručný volební program c) fotografii d) v případě návrhu kandidatury i seznam navrhovatelů s podpisy a souhlas navrženého kandidáta 1) Kandidaturu odešlete prostřednictvím Studijního formuláře/IPC (mimoškolní aktivity). 2) Termín pro podávání kandidátek začíná 11. dubna 2011 a končí 18. dubna 2011. Poté budou nejpozději do 20. dubna 2011 zveřejněny kandidátky na webu VŠEM. 3) Volby do Studentské rady probíhají elektronicky, prostřednictvím SIS VŠEM (Anketa), kde student vybírá preferovaného kandidáta. 4) Způsob a pravidla voleb upravují dále IP 01 - Volební řád a další Interní předpisy SR VŠEM, viz Studentská rada VŠEM http://www.vsem.cz/studentska-rada-vsem.html Vysoká škola ekonomie a managementu zároveň vypisuje 3 mimořádná stipendia (100%, 50%, 50%) pro zástupce SR VŠEM, kdy podmínky pro získání stipendií budou uveřejněny na stránkách Studentské rady VŠEM.

Podklady pro zápis do 1.ročníku

21. 3. 2011 19:07

Od 18.3.2011 jsou k dispozici podklady pro zápis do 1.ročníku (termín zahájení studia Duben 2011), a to prostřednictcím SIS VŠEM/Výsledky a podklady PŘ. Elektronický zápis pro uchazeče je otevřen v termínu 18.3. - 1.4.2011.

Osobnost VŠEM

6. 3. 2011 16:27

Zapojte se do projektu volby Osobnosti VŠEM, viz http://www.vsem.cz/osobnost-vsem.html 1) Volba Osobnosti VŠEM spočívá v nominaci kandidáta prostřednictvím Kontaktního formuláře/Rektorát. 2) Nominovaní mohou být studenti, absolventi, lektoři nebo administrativní pracovníci z Vysoké školy ekonomie a managementu. 3) Součástí nominace je stručná charakteristika zvolené osoby spolu s důvodem nominace. Nominovaní kandidáti budou vybráni odbornou porotou složenou se zástupců a studentů VŠEM.

Administrativní komise VŠEM

23. 2. 2011 15:13

Od nového akademického roku umožňuje Administrativní komise VŠEM podání odvolání proti rozhodnutí příslušného administrativního pracoviště (studijní a technické oddělení, rektorát). Jedná se o administrativní rozhodnutí nesouvisejícími přímo s Vnitřními předpisy VŠEM (dotazy, žádosti, termíny plnění atd.).