VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Přednáška Cyrila Svobody na VŠEM

14. 10. 2010 21:01

Dne 25. října od 16,00 hod. se v učebně č. 401 uskuteční přednáška JUDr. Cyrila Svobody na téma „Dopad Lisabonské smlouvy na život v ČR“. JUDr. Cyril Svoboda je politik a bývalý předseda KDU-ČSL v minulosti byl ministrem zahraničních věcí a předsedou Legislativní rady vlády ČR. Na přednášku je možné se přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled a to nejpozději do 24.10.2010. Kapacita učebny je omezena.

Nabídka pro studenty

8. 10. 2010 16:59

Pro studenty Vysoké školy ekonomie a managementu byla připravena nabídka volného vstupu (1x měsíčně/1 hod.) ve fitness centru FACE CZECH FITNESS v budově školy, více informací viz Mimoškolní aktivity https://www.vsem.cz/mimoskolni-aktivity.html

Elektronické zkouškové termíny

5. 10. 2010 20:32

Dne 5.10.2010 byla spuštěna aplikace pro elektronické zkouškové testy (EZT). Od tohoto data se studenti mohou přihlašovat na jednotlivé zkouškové termíny (od 13.10.2010), dle stanoveného harmonogramu (Po - Pá: 12 - 18/So - Ne: 10 - 15 hod.), viz SIS VŠEM/Zkoušky studenta/EZT. 1) Student se může přihlásit pouze na zkoušky ze studijních předmětů, které má zapsány ve svém rozvrhu. 2) Na další zkouškový pokus z daného studijního předmětu se student může přihlásit až po jeho klasifikaci, tzn. absolvování zkouškového termínu. 3) Obecné pokyny pro administraci zkouškových termínů EZT, viz Kontrola studia/Zkoušky https://www.vsem.cz/zkousky-zk.html 4) Časová harmonogram pro absolvování EZT může být po skončení trimestru upraven na základě požadavků studentů a administrativy VŠEM, viz Zpravodaj VŠEM č.03 2009/2010.

Cena pro VŠEM

29. 9. 2010 10:29

Vysoká škola ekonomie a managementu získala Cenu pro malou a střední firmu Nadace Via Bona, která poukazuje na dárce, kteří dokážou se svou podporou dojít až k místním neziskovým organizacím a nevěnují se jen velkým a mediálně vděčným projektům,viz http://www.vsem.cz/vsem-v-africe.html VŠEM byla nominována společností Člověk v tísni za spolupráci na projektu VŠEM v Africe a podporu festivalu Jeden svět.

Ústní obhajoba bakalářské/diplomové práce (říjen 2010)

27. 9. 2010 21:15

Ústní obhajoba bakalářské/diplomové práce bude probíhat v termínech 25.10.2010 (Bc.) a 27.10.2010 (Ing./MBA), viz SIS VŠEM/Zkoušky. Pozvánky k obhajobě BP/DP spolu s posudky prací budou studentům nahrány do SIS/Soubory uchazeče/studenta nejpozději 3 pracovní dny předem. Obhajoba BP/DP je veřejná, tzn. že každý ze studentů, který se nahlásil studijnímu oddělení má možnost být přítomen na obhajobě závěrečných prací s tím, že pouze členové zkušební komise a oponent mají právo vznášet dotazy.

Mimořádné termíny přijímacího řízení SCIO

10. 9. 2010 12:47

Vysoká škola ekonomie a managementu do 20.9.2010 nabízí možnost absolvování přijímacího řízení v mimořádném termínu s možností zahájení studia v říjnu 2010, viz http://www.vsem.cz/obsah-a-podminky-pr.html Podmínkou absolvování přijímacího řízení na VŠEM v mimořádném termínu bez administrativních poplatků je 51% úspěšnost z již absolvovaných testů obecných předpokladů SCIO pro realizované studijní programy VŠEM, viz http://www.vsem.cz/studijni-programy.html Uchazeč do E-přihlášky VŠEM uvádí poznámku o absolvování testů obecných předpokladů SCIO (datum konání, bodové hodnocení), kdy uzávěrka přihlášek pro daný termín zahájení studia (říjen 2010) je do 15.9.2010, viz http://www.vsem.cz/prihlaska-ke-studiu.html

Administrativní zápis

26. 8. 2010 17:36

Od 1.9. do 10.9.2010 probíhá řádný termín administrativního zápisu (AZ) pro studenty vyšších ročníků (úřední doba studijního oddělení Po – Pá: 10-16hod, So – Ne: 10 – 13hod). V době řádného AZ nelze provádět žádné další administrativní úkony (mimořádný termín zkoušek, nahlédnutí do testu atd.). 1) Student nemusí žádat o změnu termínu administrativního zápisu ve stanoveném rozsahu dní pro AZ (1.9. - 10.9.) s tím, že od 11.9. do 30.9. může student absolvovat pouze Mimořádný termín administrativního zápisu (MTAZ), který je zpoplatněn. 2) Administrativní zápis je povinný všechny studenty, kteří do doby konání elektronického zápisu nemají uzavřené studium. 3) V případě, že student nemá v rámci AR 2010/2011 již přímou výuku v daném akademickém roce, může požádat o AZ bez osobní účasti, viz https://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html 4) Student se může nechat zastoupit na AZ pouze na základě úředně ověřené plné moci, viz SIS VŠEM/Soubory ke stažení. 5) Průběh administrativního zápisu (1.9. – 10.9.2010): a) student se prostřednictvím předložení studentského průkazu VŠEM zaregistruje na studijním oddělení (5. patro), kde obdrží příslušné podklady ve dvou vyhotoveních (Zápisový list, E -Index, Seznam převzaté studijní literatury, Prohlášení studenta). b) V učebně č.401 (4. patro) student příslušné podklady zkontroluje, vyplní (E-index, Prohlášení studenta, Zápisový list) a podepíše jejich převzetí (v případě dotazů se student vrací na studijní oddělení k příslušnému administrativnímu pracovníkovi).c) Jedno vyhotovení všech podepsaných podkladů student odevzdá v učebně č. 102 (Přízemí), kde zároveň převezme studijní literaturu (Seznam převzaté studijní literatury podepisuje až po obdržení příslušné studijní literatury) pro daný akademický rok. 6) Upozorňujeme studenty, že největší počet přihlášených studentů je na první den administrativního zápisu (1.9.), respektive první víkendový den (4.9.). 7) Neprovedení administrativního zápisu pro daný akademický rok ve stanoveném termínu je považováno jako zanechání studia ze strany studenta (vyrozumění o ukončení studia).

Prázdninový provoz VŠEM

12. 7. 2010 14:25

Ve dnech 5.7. až 23.8.2010 probíhá na VŠEM prázdninový provoz všech administrativních a pedagogických pracovišť, kdy jsou přechodně upraveny termíny pro vyřizování žádostí a dotazů studentů (viz Zpravodaj VŠEM č. 03 2009/2010). Provoz studijního oddělení (pro studenty): Po - Pá: 15 - 17 hod./So  - Ne: 10 - 12 hod. (pouze v rámci zkouškových soustředění).

Elektronický zápis do AR 2010/2011 - upozornění pro studenty

23. 6. 2010 12:35

Dovolujeme si Vás upozornit, že do 1.7. 2010 probíhá elektronický zápis do akademického roku 2010/2011. Elektronický zápis je povinný pro všechny studenty, kteří v době konání elektronického zápisu (1.6. - 1.7.2010) nemají uzavřené studium (klasifikované dílčí zkoušky, zápočty a seminární práce). Neprovedení elektronického zápisu ve stanoveném termínu je považováno za zanechání studia ze strany studenta.

Zpravodaj VŠEM 03 2009/2010

21. 6. 2010 12:37

V SIS VŠEM byl zveřejněn Zpravodaj VŠEM 03 (21/06/10). Vzhledem k tomu, že jsou zde uvedeny důležité informace, prosíme Vás o jeho prostudování. Z obsahu: Prázdninový provoz, Cena Milana Sojky, Cena rektora VŠEM, Elektronický zápis 2010/2011, Elektronické zkouškové testy, Administrativní zápis na akademický rok 2010/2011, harmonogram zkouškových soustředění v době prázdnin, postup do vyššího ročníku (ZZK), absolvování závěrečných zkoušek po uzavření studia, témata seminární práce (znovuzahájení studia), struktura výukového dne (P1/P2), individuální studijní plán (ISP), počty studentů pro otevření modulů oborové specializace (MOS), aktualizace anotací v rámci výukových modulů (ZM, MOZ, MOS), Sportovní marketing, Management sportu (MOS), studijní pobyty Erasmus 2010/2011, E-learning (Projekt OPPA), Úvod do trimestru, České akademické hry 2010 (Praha), Videoforum VŠEM, On-line podpora VŠEM, mimořádné termíny VŠEM, volby do Studentské rady VŠEM, průběžné zápočty (P1), vstupní a výstupní výuková soustředění, platby uchazeče/studenta (SIS VŠEM), Mimoškolní aktivity VŠEM, Nařízení rektora 2009/2010, struktura kateder VŠEM.