Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

RNDr. Alois Kopecký

RNDr. Alois Kopecký

Operační programy

Absolvent MFF UK, obor teoretická kybernetika, rigorózum rovněž z informatiky a teorie systémů. V letech 1975 až 1990 výzkumný pracovník a následně vedoucí projektového střediska v oblasti územního plánování odpovědný za Integrovaný informační systém o území. V letech 1991 až 1995 ředitel Českého ekologického ústavu odpovědný za odborné zázemí odpadového hospodářství, ekonomiky ŽP, EIA a SEA, ekologické politiky a zejména za Jednotný informační systém o ŽP. V letech 1996 až 2002 ředitel odboru odpadů MŽP a posléze vedoucí oddělení tamtéž. V letech 2003 až 2015 vedoucí oddělení na MMR s odpovědností za průřezové činnosti v rámci Řídících orgánů:

 • Fondu soudržnosti, Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu pro Prahu v programovém období 2004 – 2006
 • Integrovaného operačního programu v programovém období 2007 – 2013
 • Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020.

Profesně zaměřen na:

 • problematiku příjmu pomoci z Evropských investičních a strukturálních fondů obecně, včetně legislativy upravující příjem pomoci na evropské a národní úrovni
 • přípravu Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2014-2020
 • uplatňování principů ochrany ŽP a zdraví v systému příjmu pomoci z fondů
 • teoretické principy GIS
 • informatiku a systémové inženýrství

Od prosince 2015 interní hodnotitel projektů výzkumu, vývoje a inovací Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Publikační činnost

 • Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti, Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti (IREAS), 2004, ISBN 80-86684-26-1
 • Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti, Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti (IREAS), 2004, ISBN 80-86684-25-3
 • Finanční analýza projektů Fondu soudržnosti (IREAS), 2006, ISBN 80-86684-39-3
 • Projekty Fondu soudržnosti, MMR, 2005
 • Příspěvky ve sbornících konferencí

Pedagogická činnost

 • ČVUT, Stavební fakulta, předseda komise pro SZZ v oboru systémové inženýrství
 • ČVUT, Stavební fakulta, člen oborové rady pro systémové inženýrství v investiční výstavbě – zkoušky a obhajoby v doktorandském studiu

Granty a členství

 • Aspirantura v oboru technická kybernetika, umělá inteligence (1988 – 1990 - nedokončeno)
 • Vědecká rada FŽP UJEP (1992 – 1994)
 • Člen komise pro SZZ pro obor systémové inženýrství FSt ČVUT pro předměty informatika a informační systémy (1990 - dosud); od ledna 2003 předseda komise pro státní závěrečné zkoušky
 • Zástupce ČR v Řídícím výboru ISPA, EK (2004-2007)
 • Člen oborové rady pro systémové inženýrství v investiční výstavbě na FSt ČVUT
 • Meziresortní pracovní skupina k problematice Lednicko-valtického areálu (2004-2015)
 • Koordinační výbor Národního strategického referenčního rámce č. 3 Atraktivní prostředí (2010-2015)
 • Koordinační skupina Ministra dopravy ke zpracování národního standardu elektronického odbavení cestujících (EOC) ve veřejné osobní dopravě (2013-2015)

Konference

 • Structural Funds in the new member states; lessons learned and preparations for 2007-2013, Maastricht, 2006
 • Slavnostní zahájení programovacího období evropských fondů 2007-2013 Hof, SRN, 2007
 • Cohesion Fund 2009 – Auditing, Evaluation and Implementation, Berlín, 2009
 • Konference GIS ESRI v ČR, Praha, každoročně, v roce 2010 přednáška
 • Seminář členských států k ex-post evaluaci Fondu soudržnosti 2000-2006, Brusel, 2012
 • Výroční konference IOP 2013: Zkušenosti a perspektivy, Jindřichův Hradec, 2013
 • Konference Energetické úspory pro města a obce a jejich financování, Snižování energetické náročnosti budov jako oblast podpory z evropských fondů 2014-2020 a z dalších zdrojů, Brno, 2013
 • Operační programy v období 2014-2020 Podpora regionů v IROP, Luhačovice, 2013
 • IROP, současný stav a výhled, Praha 2014
 • Čistá mobilita velkoměst, Praha, 2014
 • Jak na cyklistickou infrastrukturu – novinky pro rok 2015, Praha, 2014
 • Čistá mobilita, Loučeň, 2014
 • Integrované plánování a plány udržitelné městské mobility, Praha, 2015
 • Cesta k energeticky úsporným budovám – politický, regulatorní a ekonomický rámec, Lednice, 2014, Herlíkovice 2015