Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Neziskové organizace

Vystudovala magisterský obor Finance a oceňování podniku na VŠE v Praze,  v roce 2014 na téže fakultě úspěšně obhájila doktorskou práci zaměřenou na téma řízení výkonnosti výzkumu a vývoje v podmínkách malých a středních podniků. Podnikatelskou činnost zahájila ještě na střední škole, po dobu vysokoškolského studia vybudovala cestovní agenturu zaměřenou na incomming a novou distribuční síť v předních pražských hotelech a hotelových řetězcích.
V roce 2008 změnila předmět podnikání, zaměřila se na transfer inovací, projektové řízení výzkumu a vývoje a popularizaci výsledků vědy.  Iniciovala a vedla řadu konsorciálních projektů pro organizace veřejného, soukromého, neziskového sektoru, podnikatelské subjekty a výzkumné instituce, mezi jinými také projekty podpořené z veřejných zdrojů – programu Technologické agentury, OP Vzdělání pro konkurenceschopnost nebo OP Podnikání a inovace.
Specializuje se na nastavení systémů hodnotového řízení v malých a středních podnicích, na popularizaci aplikovaného výzkumu, na propojování výzkumných a aplikačních projektů a transfer technologií z oblasti potravinářství, zemědělství a bioenergetiky do praxe. Oblasti strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací se věnuje také v rámci své vědecké činnosti.

Publikační činnost

 • FILIPOVÁ, V., DROZEN, F., KUBÁŇKOVÁ, M. (2016) Product inovation and public support - Case study of SME in the tourist industry - Journal of Tourism and Services – v tisku
 • KUBÁŇKOVÁ, M., HÁJEK, M., VOTAVOVÁ, A. (2016) Environmental and social value of agriculture innovation – A case study approach, Agricultural Economics, Vol 62, (3), 101-112.
 • HYRŠLOVÁ, J., KUBÁŇKOVÁ, M. (2015)  Reporting udržitelného rozvoje – Historie a perspektivy, Ekonomika a management 3/2015, VŠE http://www.vse.cz/eam/cislo.php?cislo=3&rocnik=2015
 • KUBÁŇKOVÁ, M., DROZEN, F., HYRŠLOVÁ, J. (2014) Sustainable Tourism Management a Case Study Approach. Journal of Tourism and Services,, vol. 9, no. 3, pp. 45-58.
 • KUBÁŇKOVÁ, M., HYRŠLOVÁ, J. (2014) Life Cycle Perspective of R&D Investment Management: Case Study Approach. European Financial and Accounting Journal, vol. 9, no. 3, pp. 4-24.
 • DROZEN, František, KUBÁŇKOVÁ, Marie (2014) A Literature Based Classification of Crucial Stakeholders in Non Profit Cultural Organisation. Cross-Border Journal of Social and Economics Studies, roč. 3, č. 1, s. 96-107. „ISSN 1868-6443.“
 • KUBÁŇKOVÁ, M. (2013) Analysis of conditions for reporting grants in accordance with IAS 20. Ekonomické listy, VŠEM, č. 2, s. 34 – 44. ISSN: 1804–4166.
 • Kapitola č. 11 a příloha v publikaci Mráček a kol. (2013) MARKETING, POPULARIZACE A PUBLIC RELATIONS VÝZKUMU VÝVOJE, Asociace výzkumných organizací dostupné na http://www.avo.cz/index.php?p=dokumenty_a_materialy&site=default
 • HYRŠLOVÁ, J., KUBÁŇKOVÁ, M. (2009) MFCA jako nástroj řízení materiálových toků (na příkladu podniku vyrábějícího nábytek). In: ŹÁK, Milan. Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Praha: Linde, s. 229 – 234, 288 s. ISBN 978-80-86131-82-5.
 • KUBÁŇKOVÁ, M., HYRŠLOVÁ, J. (2009) MFCA  as material flow management tool (on exmple of a comany manufacturing furniture). In ŽÁK, Milan (ed.). Sustainability Accounting and Reporting at Macroeconomic and Microeconomic Level [CD-ROM]. Brno, 25.05.2009 – 27.05.2009. Praha: CES, 2009, s 213 – 218. ISBN 978-80-86131-83-2.
 • KUBÁŇKOVÁ, M., HYRŠLOVÁ, J. (2009) Účetnictví udržitelného rozvoje jako nástroj řízení výkonnosti podniku směrem k udržitelnému rozvoji. Český finanční a účetní časopis, roč. 4, č. 4, s. 46-55. ISSN 1802-2200.
 • KUBÁŇKOVÁ, M., SŮSOVÁ, L. (2008) Přístup k měření hodnoty lidského kapitálu a jejího zvyšování pro účely vnitřního řízení organizace. In: HORA, Michal, VAŠEKOVÁ, Miroslava (ed.) Účetnictví v procesu světové harmonizace. Horní Bezděkov, 09.11.2008-11.09.2008. Praha: Nakladatelství Economia, s. 108-115. ISBN 978-80-245-1393-5.

Pedagogická činnost

 • Vysoká škola ekonomie a managementu - Neziskové organizace
 • MBA Studies s.r.o – Manažerské účetnictví, Finanční management podniku

Granty a členství

 • příprava a účast ne vedení projektu Alfa IV. výzva Nová technologie a zařízení na chemickou úpravu kapalné frakce digestátu a rozšíření jeho využití TA04021623 (10,9 mil. Kč)
 • spolupráce na přípravě a spoluřešitelka projektu Epsilon I. TH01030513 Výzkum vysoko-sušinové (suché)anaerobní kodigesce organické frakce směsného komunálního odpadu s dalšími bioodpady a vývoj (semi)kontinuálně pracující kontejnerové bioplynové stanice se systémem převrstvování zakládky (1,7 mil. Kč)
 • příprava a účast na vedení projektu OP VK  Transfer inovací v oblasti zemědělství a potravinářství do praxe CZ.1.07/2.4.00/31.0026 (29,4 mil. Kč) www.inovacezvt.cz
 • příprava projektu a účast na realizaci a publicitě projektu Inter Energy - CZ.1.07/2.3.00/20.0075 Intenzifikace mezioborového výzkumu a posílení lidských zdrojů v oblasti nových technologií v energetice.1.07/2.3.00/20.0075 (30 mil. Kč)
 • CZ.1.07/2.3.00/45.0006 Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky (21 mil. Kč), www.bioenergetikazvt.cz
 • CZ.1.07/2.3.00/35.0013 Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky (23 mil. Kč)
 • CZ 1.07/2.3.00/35.0046 Popularizace VaV v oblasti biomedicínského inženýrství,  jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské síti organizací VaV a společnosti Česká hlava CZ  (14,1 mil Kč)
 • příprava a účast na realizaci a publicitě projektu OPPI – Inovace č. 4.1 IN03/089 Inovativní bílkovinná technologie pro výrobu potravin (7,5 mil. Kč)
 • příprava a účast na vedení projektu i Alfa III. výzva TA03021237_ Využití nanotextilií při intenzifikaci procesu čištění odpadních vod v mobilních ČOV (3,1 mil. Kč) 
 • příprava a účast na vedení projektu Alfa II. A02020795_Aplikace nového principu fluidického oscilátoru pro zařízení na obohacení bioplynu na kvalitu zemního plynu a aerátorech ČOV  (7,6 mil. Kč)
 • účast ve Výzkumném záměru FFÚ orientace na strategické manažerské účetnictví, environmentální účetnictví, spolupráce na případové studii normy ISO – ISO TC207 WG8

Konference

 • KUBÁŇKOVÁ, M., HYRŠLOVÁ, J., BECKOVÁ, H. (2015) INDICATOR SYSTEMS FOR MEASURING AND MONITORING SUSTAINABILITY OF TRANSPORT – příspěvek ve sborníku The 9th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 10-12.
 • HYRŠLOVÁ, J., BECKOVÁ, H., KUBÁŇKOVÁ, M. (2015) SUSTAINABILITY ACCOUNTING: BRIEF HISTORY AND PERSPECTIVES – příspěvek ve sborníku The 9th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 10-12, 2015
 • KUBÁŇKOVÁ, M. (2013) How to improve management of inovation projects co-financed by public funds in SME by strategic management accounting. Sborník 9. ročník konference Drive Your Knowledge Be A Scientist, Univerzita Tomáše Bati 2013, roč. 9. „ISBN: 978-80-7454-248-0.“