Katedra podnikové ekonomiky

Katedra podnikové ekonomiky je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia. 

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Civilní proces Manažerské účetnictví
Daně a daňová politika Manažerský controlling
Daňová teorie a politika Měření firemní výkonnosti
Daňový systém a administrativa Neziskové organizace
Daňový systém a administrativa Obchodní právo
Ekonomika podniku I Oceňování podniku
Ekonomika podniku II Operační programy
Ekonomika podniku a organizací Podniková ekonomika
Etika podnikání Pojistné a majetkové daně
Finance a finanční trhy Politologie a mezinárodní vztahy
Finanční analýza Pracovní právo
Finanční management Právní prostředí
Finanční management a finanční analýza Právní prostředí a společnost
Finanční řízení a rozhodování Smluvní právo
Finanční strategie podniku Strategie podniku a organizací
Finanční účetnictví Účetnictví a finance
Manažerská ekonomika Základy práva
Manažerská ekonomika II Základy účetnictví

 

< zpět

Ing. Karel Šteker, Ph.D.

Ing. Karel Šteker, Ph.D.

Účetnictví a finance

Absolvent Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru Finance. Pracoval několik let na pozici finančního ředitele v soukromé společnosti. Pedagogické činnosti se věnuje již od roku 2006, a to se zaměřením na české a mezinárodní účetnictví. Dlouhodobě působí jako člen státní zkušební komise u bakalářských i magisterských státních závěrečných zkoušek a byl také členem řešitelských týmů různých projektů. Zúčastnil se několika stáží na zahraničních univerzitách v rámci projektu Erasmus. Je autorem nebo spoluautorem odborných knih, studijních textů a článků publikovaných na mezinárodních konferencích i v odborných časopisech v tuzemsku a zahraničí.

Publikační činnost

 • KNÁPKOVÁ, Adriana, PAVELKOVÁ, Drahomíra, REMEŠ Daniel a Karel ŠTEKER. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing, 3. vydání, 2017. ISBN 978-80-271-0563-2.
 • ŠTEKER, Karel a Milana OTRUSINOVÁ. Jak číst účetní výkazy. Základy českého účetnictví a výkaznictví. Praha: Grada Publishing, 2. vydání, 2016. ISBN 978-80-271-0048-4.
 • PASEKOVÁ, Marie a kol. Implementace IFRS do malých a středních podniků. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-866-4.
 • ŠTEKER, Karel. Řízení ekonomického procesu podniku pomocí informačních systémů. Žilina: Georg, 2011. ISBN 978-80-89401-55-0.

Pedagogická činnost

 • Vysoká škola ekonomie a managementu, Katedra podnikové ekonomiky – výuka předmětu Účetnictví a finance (2019 – dosud)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví – výuka předmětů Základy účetnictví, Finanční účetnictví I, Finanční účetnictví II, Základy mezinárodního účetnictví, Mezinárodní účetní standardy, Audit (2006 – dosud)
 • Nadace Tomáše Bati – počítačové kurzy pro veřejnost (2006 – 2014)

Granty a členství

 • FRVŠ 1429/2013 „Inovace předmětu Finanční účetnictví I s důrazem na vytvoření komplexních studijních materiálů“ (2013, hlavní řešitel)
 • OP VK „Vzdělávání v oblasti účetnictví a daní“, registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0050 (2009 – 2012, manažer inovací v oblasti účetnictví a tvůrce studijních opor)
 • GA ČR 402/09/0225 „Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti“ (2009 – 2011, spoluřešitel)