Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.

Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D.

Podniková kultura

Absolventka Vysoké školy ekonomické (VŠE). V současné době pracuje jako odborná asistentka na katedře mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE. Specializuje se na ekonomii, vztahy etiky a ekonomie, podnikatelskou etiku a odpovědnost firem.

Publikační činnost

 • Tajemství fiskální politiky prvorepublikového Československa. (Rec.: DOLEŽALOVÁ, Antonie, Rašín, Engliš a ti druzí. Československé státní rozpočty v letech 1918-1938. Praha: Oeconomica, 2007.) In: Marathon, 2009, roč. 13, č. 3, s. 2–26. ISSN 1211-8591. 
 • (s P. Sirůčkem)  Předchůdci neoklasické doktríny a teorií. Marathon, 2009, roč. 13, č. 3, s. 2–26. ISSN 1211-8591. 
 • (s P. Sirůčkem)  Předchůdci neoklasické ekonomie. E+M. Ekonomie a Management, 2008, roč. XI, č. 3, s. 23–28. ISSN 1212-3609. 
 • Etický a sociální rozměr v díle českého národohospodáře Albína Bráfa. Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948. Praha : Oeconomica, 2007. 35 s. 
 • Morální rozměr dv díle K.Engliše. Olomouc 13.09.2007. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi [CD-ROM]. Olomouc : Universita Palackého, 2007, s. 56–61. ISBN 978-80-903808-8-2. 
 • Albín Bráf – eticky a socialně smýšlející ekonom. Marathon [online], 2007, roč. XI, č. 6, s. 3–9. ISSN 1211-8591. URL: http://www.valencik.cz/marathon. 
 • (s P. Sirůčkem) Ekonomie – matematika slastí a strastí či věda etická (vybrané problémy). Praha 20.09.2007. In: SOUKUP, Jindřich, LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE. Praha : VŠE FPH; VŠE FIS, 2007. 1 s. ISBN 978-80-254-0274-0. 
 • (s P. Sirůčkem) Ekonomie – matematika slastí a strastí či věda etická(vybrané problémy). Praha 20.09.2007. In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH; VŠE FIS, 2007. 10 s. ISBN 978-80-254-0275-7. 
 • (s P. Sirůčkem) Práce a kapitál v soudobé fázi globalizace – teoretický a tický rozměr (vybrané problémy). Praha 13.09.2007 – 14.09.2007. In: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana, STŘÍTESKÝ, Marek (ed.). Svět práce a kvalita života [CD-ROM]. Praha : VŠE FPH, 2007. 9 s. ISBN 978-80-245-1207-5. 
 • Ekonomické dějiny a dějiny ekonomie poprvé společně. (Rec.: SIRŮČEK, Pavel, aj., Hospodářské dějiny a ekonomické teorie. 1. vyd. Slaný : Melandrium.) In: Marathon [online], 2007, roč. n, č. 3, s. 25–27. ISSN 1211-8591. URL: http://www.valencik.cz/marathon. 
 • (s M. Nečadovou) Volba transformační strategie v ČR. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 14 s. Sestavovatelské práce Zuzana Džbánková. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka). 
 • (s J. Dobrylovským) Produktivita práce a situace českých firem na trzích v západní Evropě. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU – etické aspekty. ISBN 80-86175-51-0. Slaný : Melandrium, 2006. 4 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta). 
 • (s J. Dobrylovským) Podniková kultura – nástroj efektivního řízení moderní firmy. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU – etické aspekty. ISBN 80-96175-51-0. Slaný : Melandrium, 2006. 9 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta). 
 • Podnikatelské prostředí v ČR před vstupem do EU – primární výzkum. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvisloasti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 12 s. (Další autoři: DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta). 
 • Zdravá podniková kultura – předpoklad adaptace. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný: Melandrium, 2006. 14 s. (Další autoři: DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka, NEČADOVÁ, Marta). 
 • (s M. Nečadovou) Privatizace v České republice – použité metody a důsledky pro podnikovou sféru. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 14 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka). 
 • (s M. Nečadovou) Reálná a nominální konvergence – problémy české ekonomiky v procesu připojování ČR k EU. Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky v souvislosti se vstupem do EU. Slaný : Melandrium, 2006. 12 s. (Další autoři: DŽBÁNKOVÁ, Zuzana, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, HALFAROVÁ, Lenka).
 • The Ethical Dimension of Globalization. Marathon [online], 2007, roč. XI, č. 2, s. 33–34. ISSN 1211-8591.
 • Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterský program VŠE v Praze. Praha: VŠE FPH, 2006. 2 s. Posudek na skripta.
 • (s I. Duškovou) Etická dimenze institucionálních změn (praktikum). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2006. 102 s. ISBN 80-245-1100-2.
 • Hospodářská politika ve druhé polovině třicátých let. Praha: VŠE FPH, 2006. 2 s. Posudek IGA 504025.
 • (s P. Sirůčkem) Racionalita a etická dimenze v ekonomických teoriích (vybrané problémy). E+M. Ekonomie a Management, 2006, roč. IX, č. 3, s. 19–33. ISSN 1212-3609.
 • (s J. Dvořáčkem, T. Kafkou, H. Kopalovou, H. Mikovcovou, H. Sedláčkem, H. Hrůzovou, J. Dobrylovským, L. Halfarovou a M. Nečadovou) Strategická analýza vybraných faktorů podnikání v EU. 1. vyd. Praha: Oeconomia, 2005. 153 s. ISBN 80-245-0818-4.
 • (s I. Duškovou) Etické klima podnikatelského prostředí v ČR očima manažerů. In: BREŇOVÁ, Lubomíra, DOBRYLOVSKÝ, Jiří, NEČADOVÁ, Marta, SOUKUP, Jindřich, SOUKUPOVÁ, Jana, MACÁKOVÁ, Libuše, PRŮCHA, Štěpán. Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování ekonomiky do EU. Slaný: Melandrium, 2005, s. 262–269. ISBN 80-86175-43-X.
 • posudek „HECZKO, Stanislav, SIRŮČEK, Pavel, Základy ekonomie – cvičebnice (pracovní a metodické listy). Ústí nad Labem: FSE UJEP.” 2005. 2 s.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující magisterské studijní programy. 2. přepr. vyd. Praha: VŠE.” 2005. 2 s.
 • Strategie podniku a společenská odpovědnost firem. In: Vliv ekonomického prostředí na podniky v procesu připojování ekonomiky do EU. Slaný: Melandrium, 2005, s. 270–274. ISBN 80-86175-43-X.
 • (s I. Duškovou) Etická dimenze institucionálních změn – vybrané problémy. 1.vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 123 s. ISBN 80-245-0961-X.
 • (s P. Sirůčkem a M. Nečadovou) Odraz globalizace v obsahu a struktuře výuky vybraných specializovaných předmětů přednášených KMIE FPH VŠE v Praze [online]. [Výzkumná zpráva]. Praha: KMIE FPH VŠE, 2005. 223 s.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, NEČADOVÁ, Marta, MACÁKOVÁ, Libuše, Mikroekonomická teorie I. – cvičebnice. 2. aktualizované vyd. Slaný: Melandrium.” Praha: VŠE, 2004. 3 s.
 • (s L. Breňovou a M. Nečadovou) Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky v procesu připojování ČR do EU. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. 133 s. ISBN 80-86729-03-6. Studie 3/2003.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, EKONOMIE pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. 1. vyd. Praha: Oeconomia.” Praha: VŠE, 2003. 3 s.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, NESET, Pavel, Makroekonomická teorie I. 1. vyd. Slaný: Melandrium.” Praha: VŠE, 2003. 3 s.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, NESET, Pavel, aj., Makroekonomická teorie I – cvičebnice (1. část). 2. aktual. vydání. Slaný: Melandrium, 2003.” Praha: VŠE FPH, 2003. 3 s.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, NEČADOVÁ, Marta, MACÁKOVÁ, Libuše, Mikroekonomická teorie I – cvičebnice. 2. aktual. vydání. Slaný: Melandrium, 2003.” Praha: VŠE FPH, 2003. 3 s.
 • Etické a sociální aspekty v dílech českých ekonomů. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 10, č. 8, s. 123–138. ISSN 0572-3043.
 • Etické aspekty ekonomického prostředí ČR. Marathon, 2003, roč. 6, č. 49, s. 3–19. ISSN 1211-8591.
 • (s J. Dobrylovským, L. Halfarovou a M. Nečadovou) Adaptace podnikové sféry na měnící se podmínky před vstupem do EU – etické aspekty procesu připojování. Obhájeno 15.10.2003. Praha: VŠE, 2003. 127 s.
 • Etické aspekty ekonomického prostředí ČR v procesu připojování k EU – teoretický pohled a praktické zkušenosti : Doktorská disertační práce. Praha: VŠE FPH, 2003. 145 s.
 • (s I. Duškovou) Institucionální rámec podnikání [CD-ROM]. Praha: VŠE FPH, 2003. 119 s. Multimediální pomůcka k předmětu.
 • (s J. Soukupem, L. Breňovou, J. Dobrylovským, L. Macákovou, L. Halfarovou a J. Kramešem) Ekonomie pro veřejnou správu [CD-ROM]. Praha, 2003. 120 s. On-line učební pomůcka.
 • (s J. Soukupem, L. Breňovou, J. Dobrylovským, L. Macákovou a L. Halfarovou) Multimediální pomůcka k předmětu Mikroekonomie I [CD-ROM]. Praha: VŠE FPH, 2003. 102 s. 
 • Racionální a neracionální motivy lidského jednání. (Rec.: RIDLEY, Matt, Původ ctnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2000.) In: Marathon, 2002, roč. 8, č. 11 – zvláštní číslo, s. 1–5. ISSN 1211-8591.
 • posudek „SIRŮČEK, Pavel, NEČADOVÁ, Marta, Mikroekonomická teorie I. 1. vyd. Slaný: Melandrium.” Praha: VŠE FPH, 2001. 2 s.
 • (s L. Breňovou) posudek „SIRŮČEK, Pavel, Průvodce studiem ekonomie pro přijímací zkoušky pro navazující magisterský studijní program. 1. vyd. Praha: VŠE.” Praha: VŠE FPH, 2001. 2 s.
 • Etika hospodářství. (Rec.: RICH, Adolf, Etika hospodářství. 1. vyd. Praha: Oikumené.) In: Marathon 2001, roč. 6, č. 4, s. 47–51. ISSN 1211-8591.
 • Etika hospodářství. (Rec.: RICH, Adolf, Etika hospodářství. 1. vyd. Praha: Oikumené.) In: Marathon, 2001, roč. N, č. 1, s. 32–40. ISSN 1211-8591.
 • (s J. Soukupem, L. Breňovou, J. Dobrylovským, L. Macákovou a L. Halfarovou) Základní kurz mikroekonomie – online [online]. 1. vyd. Praha: VŠE FPH, 2001. 325 s.

Pedagogická činnost

 • výuka VŠ kurzu Podniková kultura na Vysoké škole ekonomie a managementu
 • výuka VŠ kurzu Ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze

Granty a členství

 • Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948, GA307/06/026, 2006 - 2008
 • Vliv ekonomického prostředí ČR na podniky v procesu připojování ČR k EU, GA402/03/1315, 2003 - 2005
 • Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky, GA 402/00/0447, 2000 - 2002
 • Adaptační procesy firem na podnikání v EU, IG309043, 2003 - 2004
 • Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky před vstupem do EU – etické aspekty procesu připojování, IG307022, 2002 - 2003
 • Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky v procesu připojování CR do EU, Hávlova nadace, 2001 - 2002

Konference

 • Corporate Social Responsibility – Global Strategy of Firm. Minsk 01.06.2006 – 02.06.2006. In: Teorija i praktika menedžmenta i marketinga. Minsk: Běloruská národohospodářská universita, 2006, s. 14–15. ISBN 985-6544-79-3.
 • Etické a sociální aspekty českého ekonomického myšlení v díle Josefa Macka. Olomouc 14.09.2006. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi. [online] Olomouc: Universita Palackého, 2006, s. 42–46. ISBN 80-244-1468-6.
 • Etika v ekonomickém rozhodování firem. Praha 20.10.2006. In: KOPALOVÁ, Helena, KRAUSE, Josef (ed.). Nová teorie ekonomiky a managementu organizací [CD-ROM]. Praha: Oeconomica, 2006, s. 273–280. ISBN 80-245-1091-X.
 • Společensky odpovědné chování jako strategie firmy. Liberec 10.04.2006 – 11.04.2006. In: Globalizace versus regionalismus. Liberec: Technická universita, 2006, s. 59–64. ISBN 80-7372-088-4.
 • (s I. Duškovou) Etické klima podnikatelského prostředí v ČR očima manažerů. Brno 03.03.2005 – 04.03.2005. In: Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: Mendlova universita, 2005, s. 306–314. ISBN 80-7302-093-9.
 • Strategie podniku a společenská odpovědnost firmy. VŠE 15.04.2005. In: KISLINGEROVÁ, Eva (ed.). Ekonomika a management organizací – Nová teorie ekonomiky. Praha: Oeconomica, 2005, s. 53–58. ISBN 80-245-0879-6.
 • Etické klima podnikatelského prostředí v podmínkách globalizace. Praha 20.05.2004 – 21.05.2004. In: KOPALOVÁ, Helena (ed.). Adaptační a rozvojové procesy firem po vstupu do EU. Praha: VŠE, 2004, s. 83–90. ISBN 80-245-0678-5.
 • Důsledky měnícího se prostředí na etické klima podniku. Praha 23.01.2003. In: NOVÝ, Ivan (ed.). Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí. Praha: VŠE FPH, 2003, s. 148–154. ISBN 80-245-0419-7.
 • Integrace etiky do podnikové praxe. Praha 10.09.2003 – 12.09.2003. In: Ekonomika a management 2003. Praha: VŠE, 2003, s. 60. ISBN 80-239-1538-X.
 • Integrace etiky do podnikové praxe. Praha 10.09.2003 – 12.09.2003. In: Ekonomika a management 2003 – bez hranic. Praha: VŠE FPH, 2003. 5 s. ISBN 80-239-1538-X.
 • Podnikatelské prostředí v ČR před vstupem do EU. Praha 18.08.2003 – 19.08.2003. In: Podnikání – globalizace – etika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, s. 20–32. ISBN 80-903188-3-5.
 • Zdravá podniková kultura – předpoklad adaptace firmy na nové podmínky. Bratislava 06.11.2003 – 07.11.2003. In: MAJTÁN, Miroslav (ed.). Ekonomika, financie a manažment podniku – rok 2003. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2003, s. 20–23. ISBN 80-225-1759-3.
 • Etické aspekty ekonomie – aplikovaná mikroekonomie (vybrané problémy). Praha 16.04.2002. In: BLAŽKOVÁ, Martina, KOPALOVÁ, Helena (ed.). V. diskusní fórum doktorandů FPH. Praha: VŠE FPH, 2002, s. 228–238. ISBN 80-245-0276-3.
 • Morální rozměr ekonomického života. Praha 22.10.2002. In: Uplatnění mikroekonomických přístupů v hospodářském životě a ve výuce. Praha: VŠE, 2002, s. 123–132. ISBN 80-7262-193-9.
 • Racionální a neracionální motivy jednání člověka – aplikovaná mikroekonomie. Praha 04.12.2002. In: FILIPOVÁ, Michaela, KOPALOVÁ, Helena (ed.). IV.diskusní fórum doktorandů. Praha: VŠE FPH, 2002, s. 200–208. ISBN 80-245-0404-9.
 • Etický rozměr podniku a jeho okolí. Praha 26.04.2001. In: III. diskusní fórum doktorandů. Praha: VŠE FPH, 2001, s. 208–218. ISBN 80-245-0175-9.
 • Podnik a jeho okolí – metodologicko-etické aspekty. Zlín 16.05.2001 – 18.05.2001. In: Tvůrčí odkaz T.Bati a současné podnikové metody. Zlín: Universita T.Bati, 2001, s. 238–254. ISBN 80-02-01424-3.
 • Podnik a jeho okolí. Praha 19.12.2000. In: DRDEL, Stanislav, LITTOVÁ, Jana (ed.). II. diskusní fórum studentů doktorského studia. Praha: VŠE FPH, 2001, s. 55–64. ISBN 80-245-0147-3.
 • Vliv externího ekonomického prostředí na podniky. Praha 30.03.2000. In: DRDEL, Stanislav (ed.). I. diskusní fórum studentů doktorského studia F3. Praha: VŠE FPH, 2000, s. 27–40. ISBN 80-245-0092-2.