Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

Výuka v rámci programu ERASMUS

V roce 2004 ukončila magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru francouzština-čeština, tamtéž složila rigorózní zkoušku (2004) a absolvovala interní doktorské studium oboru pedagogika - didaktika cizích jazyků (2008). V roce 2005 úspěšně ukončila studium na Francouzsko-českém institutu řízení (Institut franco-tchèque de gestion) na VŠE v Praze a získala francouzský diplom Masteur en administration des Affaires, mention Administration des Entreprises (MBA) vydaný univerzitou Université Jean Moulin v Lyonu.

Praxe

 • Obchodní zkušenosti získala několikaletým působením na Obchodním oddělení Francouzského velvyslanectví v Praze, odbornou roční stáží v zahraničním oddělení výrobní firmy v Nice (Francie) a poradenskou činností v oblasti obchodu. Vyučovala odborné lingvistické předměty i předměty s obchodní či ekonomickou tematikou na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2007 je zaměstnancem Vysoké školy ekonomické v Praze a od roku 2010 členem pedagogického týmu Vysoké školy ekonomie a managementu.
 • Vedle lingvistických disciplin se intenzivně věnuje lingvodidaktice, didaktice ekonomických předmětů, teorii komunikace, interkulturním aspektům obchodního jednání a řízení firmy, teorii HR, překládá odborné publikace i beletrii a tlumočí.

Publikační činnost

 • Kinezika ve výuce cizím jazykům: přehledová studie. Pedagogická orientace. 2015. sv. 25, č. 3, s. 413-433. ISSN 1211-4669.
 • Interkulturalita ve výuce odbornému jazyku, in: Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II, Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre. Nitra: 2011, s.144-152. ISBN 978-80-552-0713-1. – článek ve sborníku z mezinárodní konference v zahraničí
 • Simulace ve výuce odbornému jazyku, in: Jazykové vzdělávání v ekonomických oborech a jeho cílové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, Brno 2011. s. 52-57. ISBN 978-80-210-5495-0. – článek ve sborníku z mezinárodní konference
 • Communication non verbale dans le monde francophone, in: Fenclová, M., Koláříková, D.: La francophonie en Europe centrale et pour l´Europe centrale, 1. vyd., Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s.61-67, 176s. ISBN 978-80-7043-996-8. – část monografie
 • Gestika a její podoby ve výuce cizího jazyka, in: Acta FF ZČU. Plzeň: ZČU 2010, s.41-59. ISSN 1802-0364 – české recenzované periodikum
 • L´expression orale en classe de langue sur objectifs spécifques, in: Lingua Terminologica - soubor vědeckých statí, Praha: Metropolitní univerzita v Praze 2010, s. 161-173. ISBN 978-80-86855-58-5. – článek ve sborníku z mezinárodní konference (Web of Science)
 • Les gestes en français de spécialité, in: Janua linguarum reserata, Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium. Plzeň: ZČU 2009. ISBN 978-80-7043-886-2. – článek ve sborníku z mezinárodní konference
 • Teorie neverbální komunikace a edukační procesCizí jazyky : časopis pro teorii a praxi : časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. 2009. sv. 53, č. 2, s. 39--42. ISSN 1210-0811. – článek v recenzovaném periodiku
 • Notion de stéréotype et son apport à la didactique des langues étrangères, in: Francophonie et interculturalité. Lask: Oficyna Wydawnicza Leksem 2008. ISBN 978-83-60178-53-9. – článek ve sborníku z mezinárodní konference v zahraničí
 • FLORI, J. Rytíři a rytířství ve středověku. Překlad: KOVÁŘOVÁ, D.. Praha: Vyšehrad, 2008. 253 s. Edice kulturní historie. ISBN 978-80-7021-897-6. – překlad z francouzštiny
 • Kol. Collections - kolekce barev jaro/léto 2007 - nahé barvy. Překlad: KOVÁŘOVÁ, D.. Turin: 2007. 73 s. – překlad z francouzštiny

Pedagogická činnost

 • VŠEM: Interkulturní komunikace
 • Katedra románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha - vedoucí katedry

Granty a členství

 • Projekt EUROMOBIL (Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy) – projekt mobility evropských studentů v rámci programů ERASMUS/SOCRATES; participace na tvorbě české verze – modul Služby a Volný čas (informace + interaktivní cvičení); výuka češtiny pro cizince
 • IGA VŠE (od 2016), garant - Globální simulace profesních prostředí v předmětech 2RO301, 302, 303, 304 (B2/C1)
 • IGA VŠE (od 2014), garant - INTERKULTURNÍ DIMENZE V PODNIKOVÉ KULTUŘE NADNÁRODNÍCH FIREM - komparativní studie románských kultur v domácím a českém prostředí
 • IGA VŠE (od 2013), garant - INTERKULTURNÍ DIMENZE V PODNIKOVÉ KULTUŘE NADNÁRODNÍCH FIREM - komparativní studie románských kultur v domácím a českém prostředí
 • Asociace Gallica – člen
 • Sdružení učitelů francouzštiny – člen

Konference

 • Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II. Fakulta ekonomiky a managementu SPU v Nitře; příspěvek Interkulturalita ve výuce odbornému jazyku
 • Evropský kongres učitelů francouzštiny. Sdružení učitelů francouzštiny, VŠE Praha. Člen organizačního výboru (dvě komise- comité de lecturecomité de logistique); příspěvek: La communication non-verbale en français des affaires
 • Jazykové vzdělávání v ekonomických oborech a jeho cílové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně; příspěvek Simulace ve výuce odbornému jazyku