Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

Management lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů

Absolventka Provozně ekonomické fakulty (PEF) České zemědělské univerzity v Praze, kde absolvovala v oboru Podnikání a administrativa se zaměřením na management a účetnictví. Doktorské studium absolvovala v roce 2012 v oboru Management se zaměřením na lidské zdroje. Vyučuje předměty Řízení lidských zdrojů, Business Management, Regionální politika zaměstnanosti, Management a Strategický management. Ve své specializaci se zaměřuje na znalostní management a management kontinuity znalostí. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika projektů a grantů a pravidelně zveřejňuje své výsledky práce ve vědeckých časopisech a na mezinárodních konferencích. Mimo oblast vzdělávání má zkušenosti na nižších manažerských pozicích v oboru financí. Autorka je členkou redakční rady Ekonomických listů a vědecké rady České společnosti pro vzdělání a inovace v zemědělství, jako recenzent vědeckých článků spolupracuje s vědeckými časopisy v České republice i v zahraniční. Je autorkou a spoluautorkou více jak pět desítek vědeckých článků s ohlasy v České republice i v zahraničí, autorka tří a spoluautorka dvou monografií.

Publikační činnost

Impaktované časopisy:

 • KÖNIGOVÁ, Martina a Hana URBANCOVÁ. Application of the Competence-Based Approach in Organisations in the Czech Republic. E + M Ekonomie a Management. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta. Vol. 1, XVIII, 2015, pp. 111 – 122. ISSN 1212-3609 (indexováno ve WOS; IF 2013: 0,422; pro rok 2014: 1,021).
 • URBANCOVÁ, Hana a Helena ČERMÁKOVÁ. The Coast of Age Management in Agriculture Companies. Agricultural Economics. Czech Academy of Agricultural Sciences, Agric. Econ. – Czech, vol. 61, no. 1 (2015): 14-22. ISSN 1805-9295. (indexováno ve WOS; IF 2014: 0,442).
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L., LABOUTKOVÁ, Š. Knowledge Transfer in a Knowledge-Based Economy. E+M, 2016, ISSN 1212-3609. (v tisku, vyjde v 1. kvartálu 2016; indexováno ve WOS; IF 2013: 0,422; pro rok 2014: 1,021).
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Strategic Talent Management in Agricultural and Forestry Companies. Agricultural Economics, 62, 2016, (x). ISSN 0139-570X (Print), ISSN 1805-9295 (On-line). (indexováno ve WOS; IF 2014: 0,442) – v tisku, vyjde v průběhu 2016.

Vědecké časopisy ve Scopusu:

 • URBANCOVÁ, Hana. Conditions and principles for knowledge continuity ensuring in organizations. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 166-172. ISSN 1211-3174.
 • URBANCOVÁ, Hana a Jiří URBANEC. INTERNAL FACTORS INFLUENCING THE KNOWLEDGE CONTINUITY ENSURING. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 387-396. ISSN: 1211-8516.
 • LINHARTOVÁ, Lucie a Hana URBANCOVÁ. Results of analysis of employee mobility: factors affecting knowledge continuity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 235-244. ISSN 1211-8516.
 • URBANCOVÁ, Hana. RESULTS OF ANALYSIS OF ORGANISATIONAL CULTURE IN ORGANISATIONS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 433-440. ISSN 1211-8516.
 • KÖNIGOVÁ, Martina a Hana URBANCOVÁ. Use of knowledge employees in talent management. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 39-45. ISSN 1211-3174.
 • STACHO, Zdenko, URBANCOVÁ Hana a Katarína STACHOVÁ. Organisational arrangement of human resources management in organisations operating in Slovakia and Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2787-2799. ISSN 1211-8516.
 • HÁJEK, Petr a Hana URBANCOVÁ. Using of Business Continuity Standards in Agriculture, Industry and ICT. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 55-67. ISSN 1804-1930.
 • URBANEC, Jiří a Hana URBANCOVÁ. ADOPTION OF BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT STANDARDS IN CZECH ORGANIZATIONS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 66-74. ISSN: 1211-3174.
 • URBANCOVÁ, Hana a Tomáš HLAVSA. Age Management Principles in Czech Agrarian Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 3, s. 93-102. ISSN: 1804-1930.
 • URBANCOVÁ, Hana. MEANS OF STAFF NUMBER REDUCTION AND OUTPLACEMENT. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 193-202. ISSN: 1211-3174.
 • VNOUČKOVÁ, Lucie a URBANCOVÁ, Hana. EMPLOYEE TURNOVER AND KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE CZECH REPUBLIC, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63(1), s. 313-325. ISSN: 1211-8516. 2015, 63(1), 313-325; doi:10.11118/actaun201563010313.
 • KACHAŇÁKOVÁ, Anna a URBANCOVÁ, Hana. PRACTICAL APPLICATION OF SELECTED THEORETICAL KNOWLEDGE IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. Economic Annals, 1-2(1), 48-51. ISSN 0013-3264.
 • URBANEC, Jiří a URBANCOVÁ, Hana. The Benefits of Business Continuity Management in Czech Organizations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, Volume 63, Issue 3, pp. 1061-1071. ISSN: 1211-8516.
 • URBANCOVÁ, Hana a VNOUČKOVÁ, L. Application of Talent and Knowledge Management in the Czech and Slovak Republics: First empirical approaches. Economic Annals, Volume LX, No. 205/April-June 2015, pp. 105-137. ISSN0013-3264.
 • HLAVSA, T., URBANCOVÁ, H., RICHTER, P. (2015): Ways of Human Resource Branding in Czech Agricultural Companies. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, Vol. 3, pp. 112-120.
 • URBANCOVÁ, Hana a Monika HUDÁKOVÁ. Employee Development in Small and Medium Enterprises in The Light of Demographic Evolution. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, Volume 63, Issue 3, pp. 1043-1050.URBANCOVÁ, Hana, Katarina STACHOVÁ a Zdenko STACHO. Methods of Recruitment in the Czech and Slovak Organizations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, volume 63, Issue 3, pp. 1051-1060.
 • URBANCOVÁ, Hana a Lucie VNOUČKOVÁ. DOPAD DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA KONTINUITU ZNALOSTÍ V ORGANIZACÍCH V ČESKÉ REPUBLICE. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2014, roč. XXI, č. 30 (1/2014), s. 170-184. ISSN 211-555X.
 • URBANCOVÁ, Hana a Martina FEJFAROVÁ. VERTICAL KNOWLEDGE TRANSFER IN CZECH ORGANIZATIONS. Business: Theory and Practice / Verslas: Teorija ir Praktika. Vol. 16 (3), pp. 231 – 242. ISSN 1648-0627. 
 • URBANCOVÁ, Hana, ČERMÁKOVÁ, Helena, NAVRÁTILOVÁ, Miroslava. Human Resource Diversity Management in Selected Czech Agricultural Companies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, vol. VII, 3/2015, pp. 79- 87.
 • URBANCOVÁ, Hana a Martina KÖNIGOVÁ. Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education: Organizational Applications. USA: IGI Global, Information Science Reference, 2012, 444s. ISBN 9781466619692. The Influence of the Application of Business Continuity Management, Knowledge Management, and Knowledge Continuity Management on the Innovation in Organizations, s. 254-273.
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H., SMOLOVÁ, H. Talent management v lesnických podnicích. Zprávy lesnického výzkumu, 2016 (1). ISSN 0322-9688.
 • FEJFAROVÁ, M., URBANCOVÁ, H. Human Resource Management in Small and Medium-Sized Enterprises in The Czech Republic. Scientific Paper, Series D, ISSN: 1211-555X – přijato k otištění.

Vědecké články v českém recenzovaném časopise v kategorii RIV:

 • URBANCOVÁ, Hana. BENEFITS ARISING FROM THE APPLICATION OF KNOWLEDGE CONTINUITY MANAGEMENT IN ORGANISATIONS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 231-235. ISSN 1211-3174.
 • URBANCOVÁ, Hana a Martina KÖNIGOVÁ. ROLE OF KNOWLEDGE CONTINUITY AND COMPETENCIES IN THE PROCESS OF DELEGATION. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 115-120. ISSN 1211-3174.
 • ZUZÁK, Roman, Martina KÖNIGOVÁ, Hana URBANCOVÁ a Michal BAČOVSKÝ. Transfer znalostí v odlišných organizačních strukturách. Bezpečnostní teorie a praxe, 2010, č. 1, s. 25-32. ISSN 1801-8211. 
 • LINHARTOVÁ, Lucie a Hana URBANCOVÁ. Employee turnover and maintaining knowledge continuity in large and small organisations. Ekonomická revue: Central European Review of Economic Issues, 2011, roč. 14, č. 4, s. 265-274. ISSN 1212-3951.
 • URBANCOVÁ, Hana a Martina KÖNIGOVÁ. NEW MANAGEMENT DISCIPLINES IN THE AREA OF BUSINESS CONTINUITY . Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 1, s. 37-43. ISSN 1211-3174.
 • URBANCOVÁ, Hana a Lucie LINHARTOVÁ. STAFF TURNOVER AS A POSSIBLE THREAT TO KNOWLEDGE LOSS. Journal of Competitiveness, 2011, č. 3, s. 84-98. ISSN 1804-171X.
 • LINHARTOVÁ, Lucie a Hana URBANCOVÁ. The affection of the employees during the turnover and its impact on the knowledge continuity. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 3, s. 125-133. ISSN 1211-3174.
 • URBANCOVÁ, Hana a Jiří URBANEC. THE SURVEY OF TACIT KNOWLEDGE SHARING IN ORGANISATION. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2011, roč. XVII, č. 19 (1/2011), s. 220-229. ISSN 1211-555X.
 • URBANCOVÁ, Hana a Lucie LINHARTOVÁ. Ensuring knowledge continuity and elimination of employee turnover in organisations in the Czech Republic. Ekonomická revue: Central European Review of Economic Issues, 2012, roč. 15, č. 2, s. 95-106. ISSN: 1212-3951.
 • URBANCOVÁ, Hana a Martina KÖNIGOVÁ. ENSURING OF KNOWLEDGE CONTINUITY IN ORGANIZATION IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2012, roč. 15, č. 1, s. 65-74. ISSN 1212-3285.
 • KÖNIGOVÁ, Martina, Hana URBANCOVÁ a Jiří FEJFAR. Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations. Journal of Competitiveness, 2012, roč. 4, č. 1, s. 129-142. ISSN 1804-171X.
 • URBANCOVÁ, Hana a Jiří KŘÍŽ. Improving the Quality of Processes by Using Knowledge Continuity Ensuring. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2012, roč. XVIII, č. 24 (2/2012), s. 212-223. ISSN 1211-555X.
 • URBANCOVÁ, Hana, Martina KÖNIGOVÁ, Jiří URBANEC a Jiří FEJFAR. The influence of new management disciplines on the innovation in organizations. Trendy ekonomiky a managementu., 2012, roč. VI, č. 10, s. 105-115. ISSN 1802-8527. 
 • URBANCOVÁ, Hana. THE PROCESS OF KNOWLEDGE CONTINUITY ENSURING . Journal of Competitiveness, 2012, roč. 4, č. 27 (2/2013), s. 38-48. ISSN 1804-171X.
 • URBANCOVÁ, Hana. COMPETITIVE ADVANTAGE ACHIEVEMENT THROUGH INNOVATION AND KNOWLEDGE. Journal of Competitiveness, 2013, roč. 5, č. 1, s. 82-96. ISSN 1804-171X.
 • URBANCOVÁ, Hana a Katarina STACHOVÁ. Důležitost organizační kultury v oblasti zabezpečení kontinuity znalosti v organizacích. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2013, roč. XX, č. 27 (2/2013), s. 140-149. ISSN: 1211-555X.
 • URBANCOVÁ, Hana a Kateřina VENCLOVÁ. IMPORTANCE OF KNOWLEDGE CONTINUITY IN BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2013, roč. 16, č. 1, s. 3-13. ISSN: 1212-3285.
 • URBANCOVÁ, Hana a Lucie VNOUČKOVÁ. Labour mobility and its impact on knowledge transfer. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 1, s. 175-190. ISSN 1801-7118.
 • STACHOVÁ, Katarina a Hana URBANCOVÁ. Vliv organizační kultury na analýzu práce, získávání, výběr, adaptaci a transfer znalostí v organizacích. Trendy ekonomiky a managementu, 2013, roč. VII, č. 14, s. 63-71. ISSN 1802-8527.
 • VNOUČKOVÁ, Lucie a Hana URBANCOVÁ. Aktuální vývoj fluktuace v českých organizacích. Scientia et Societas, 2014, roč. X, č. 1, s. 136-146. ISSN 1801-7118.
 • STASIAK-BETLEJEWSKA, Renata, Michael KAYE, Marilyn DYASON, Katarína STACHOVÁ a Hana URBANCOVÁ. THE SERVICES QUALITY LEVEL ASSESSESMENT IN THE TECHNICAL UNIVERSITY WITH SERVQUAL METHOD APPLYING. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1803-1617. 
 • VNOUČKOVÁ, Lucie; URBANCOVÁ, Hana a SMOLOVÁ, Helena. Approaches to Employee Development in Czech Organisations. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2015, vol. 8, no 1, s. 1-7. ISSN: 1803-1617. 
 • URBANCOVÁ, H., VNOUČKOVÁ, L. Investigating Talent Management Philosophies. Journal of Competitiveness. Vol. 7, Issue 3, pp. 3 – 18, 2015. ISSN 1804-1728 (On-line).
 • VNOUČKOVÁ, L., URBANCOVÁ, H. Staff Turnover Costs in the Czech Republic. Central European Review of Economic Issues, 2016. ISSN 1212-3951 – přijato k otištění, potvrzení přiloženo.

Příspěvek na konferenci evidované na WOS:

 • URBANCOVÁ, Hana. INFLUENCE OF PERSONAL MOBILITY ON KNOWLEDGE TRANSFER IN ORGANIZATION. In: Hradecké ekonomické dny 2010: Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. s. 202-205. ISBN 978-80-7435-041-2.
 • URBANCOVÁ, Hana a Jiří URBANEC. LEARNING METHODS IN THE CZECH AND SLOVAK ORGANIZATIONS. In: Efficiency and Responsibility in Education 2013: Proceedings of the 10th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 618-625. ISBN 978-80-213-2378-0.
 • URBANCOVÁ, Hana. DEVELOPMENT OF TRAINING METHODS USED IN CZECH ORGANISATIONS. In:Efficiency and Responsibility in Education 2014: Proceedings of the 11 th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 844-851. ISBN 978-80-213-2468- 8.
 • MORONGOVÁ, Aneta a Hana URBANCOVÁ. TALENT MANAGEMENT AS A PART OF EMPLOYEE DEVELOPMENT – CASE STUDY. In: Efficiency and Responsibility in Education 2014: Proceedings of the 11 th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 471-477. ISBN 978-80-213-2468- 8.
 • URBANCOVÁ, Hana. ROLE OF ICT IN AREA OF KNOWLEDGE MANAGEMENT. In: Efficiency and Responsibility in Education 2010: Proceedings of the 7th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 244-252. ISBN 978-80-213-2084-0.
 • URBANCOVÁ, Hana. Selected methods of employee training and their use: Results of analysis in the Czech republic. In: Efficiency and Responsibility in Education 2015: Proceedings of the 7th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 588-595. ISBN 978-80-213-2560-9.
 • VNOUČKOVÁ, Lucie; URBANCOVÁ, Hana a SMOLOVÁ, Helena. Responsibility of Czech Employees and Organisations in Relation to Development. In: Efficiency and Responsibility in Education 2015: Proceedings of the 7th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 611-618. ISBN 978-80-213-2560-9.
 • NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, URBANCOVÁ, Hana, Čermáková Helena. EVALUATION OF PREFERENCES OF STUDENTS IN A DISTANCE UNIVERSITY PROGRAM. In: Efficiency and Responsibility in Education 2015: Proceedings of the 7th International Conference. Czech University of Life Sciences Prague, 2015, pp. 400 – 405. ISBN 978-80-213-2560-9.
 • LINHARTOVÁ, Lucie a Hana URBANCOVÁ. The Comparison of the Causes of Employees' Turnover and Knowledge Continuity Ensuring in Small and Large Organisations. In: AGRARIAN PERSPECTIVES: PROCEEDINGS of the 20 th International Scientic Conference. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2011, s. 223-231. ISBN 978-80-213-2196-0. 

Monografie:

 • ŠUBRT, T., R. ZUZÁK, H. BROŽOVÁ, L. DÖMEOVÁ, M. HAVLÍČEK, D., H. URBANCOVÁ, KLIMEŠOVÁ, L. KOLMAN, M. KÖNIGOVÁ, R. KVASNIČKA, M. PELIKÁN, P. RYMEŠOVÁ a V. VOSTROVSKÝ. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010, 246 s. ISBN 978-80-87197-37-0. 
 • URBANCOVÁ, Hana. Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci (1. vydání). Praha 2013, 1. vydání: Adart, s. r. o., vydavatelství s vědeckou radou, 2013, 168s. ISBN 978-80-87829-01-1. 
 • URBANCOVÁ, Hana. Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci. Praha 2013, 2. rozšířené vydání: Adart, s. r. o., vydavatelství s vědeckou radou, 2013, 182s. ISBN 978-80-87829-03-5. Kontinuita znalostí: Jak uchovat znalosti klíčových pracovníků v organizaci (2. rozšířené vydání), s. 103-115.

Skripta:

 • TOMŠÍK, Pavel, Marek BOTEK, Robin ČEJKA, Jiří DUDA, Martin NOVOTNÝ, David MICHALÍK a Hana URBANCOVÁ. Management lidských zdrojů. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013, 411 s. ISBN 978-80-87839-01-0.
 • VNOUČKOVÁ, Lucie a Hana URBANCOVÁ. Rozvoj lidských zdrojů. Vydání první. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2014, 148 s. ISBN 978-80-87839-31-7. 
 • VNOUČKOVÁ, Lucie a Hana URBANCOVÁ. Rozvoj lidských zdrojů. Vydání první. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015, 114 s. ISBN 978-80-87839-55-3. 
 • URBANCOVÁ, Hana, VNOUČKOVÁ, Lucie. Management lidských zdrojů. Vydání první. Vysoká škola ekonomie a managementu, 2015, ISBN: 978-80-87839-43-0. 
 • URBANCOVÁ, H. Řízení lidských zdrojů - Vybrané kapitoly pro obor Obchod a podnikání s technikou [e-kniha]. Praha : ČSVIZ, 2015 [vid. 2015-10-17]. ISBN 978-80-87968-04-8. Dostupné z: http://www.csviz.cz/nakladatelstvi/e-knihy/.
 • URBANCOVÁ, HANA. Human Resource Development (v angličtině), videolearningová aplikace, VŠEM Praha, červen 2014, celkem 8 kapitol a 44 podkapitol, 1 autorský arch, celkem 2,5 hodiny, součástí elektronické učebnice je seznam klíčových pojmů a zkušební testy.
 • URBANCOVÁ, HANA. Rozvoj lidských zdrojů (v češtině), videolearningová aplikace, VŠEM Praha, červen 2015, 1 autorský arch, celkem 2,5 hodiny, součástí elektronické učebnice je seznam klíčových pojmů a zkušební testy.

Pedagogická činnost

 • VŠEM: Management lidských zdrojů, Personalistika, Personální řízení podniku, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů
 • ČZU v Praze: Business Management (v Aj), Management, Personální řízení, Regionální politika zaměstnanosti, Řízení administrativních a správních procesů, Řízení lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů v regionech, Strategický management, Základy řízení

Granty a členství

 • Spoluřešitelka Visegrad Fund, No. 21420048 DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY, 2015 – 2016
 • Spoluřešitelka grantu Skill Port VŠEM (2015 – 2016)
 • Spoluřešitelka grantu na téma Aspekty efektivity talent managementu s důrazem na variabilitu přístupů zaměstnanců i organizací a jejich vlivu na performance management (2014 – 2015)
 • Spoluřešitelka grantu Hodnocení a rozvoj kvality výuky a vzdělávání na VŠEM (2016)
 • IGA 2013 - 2015 VŠEMvs Bratislava – Klíčové funkce personálního managementu v kontextu rozvoje organizací působících na Slovensku a České republice
 • Hlavní řešitel projektu celouniverzitní grantové agentury CIGA 2014-2015 na ČZU na téma Budování značky zaměstnavatele pomocí nových strategických trendů v organizacích v České republice
 • Hlavní řešitel projektu celouniverzitní grantové agentury CIGA 2012-2013 na ČZU na téma Řízení kontinuity činností (BCM) v organizacích vedoucí k vyšší výkonnosti organizace
 • Spoluřešitel FRVŠ projektu č. 1129/2013, Inovace obsahu a formy předmětu Bakalářská práce
 • Hlavní řešitel interních grantů na PEF ČZU v Praze v letech 2009, 2010-2011 a 2011 v oblasti znalostního managementu a managementu kontinuity znalostí
 • Spoluřešitel výzkumného projektu ČZU s názvem Informační a znalostní podpora strategického managementu (MSM 6046070904)
 • Zahraniční spolupráce s David Publishing v USA
 • Spolupráce na odborné monografii s University of South Africa
 • Dlouhodobá spolupráce na výzkumném projektu s VŠEMvs v Bratislavě 
 • Člen vědecké rady časopisu Ekonomické listy VŠEM (od 2015)
 • Člen vědecké rady vydavatelství Adart, s. r. o. (od 2013)
 • Člen redakční rady České společnosti pro vzdělávání a inovace v zemědělství (ČSVIZ, od 2015)
 • Koeditor konference Efficiency and Responsibility in Education od 2014
 • Člen hodnotící komise IGA PEF ČZU v Praze (od 2014), od roku 2015 předsedkyně Interní grantové agentury PEF

Konference

 • Každoroční účast na konferenci ERIE a Agrární perspektivy (2014 – dosud)
 • ICIBM: International Conference on Innovation, Business and Management, Venice, Italy (2013)
 • 10th International Conference of Efficiency and Responsibility in Education, (2013)
 • 20th Annual Conference on Business and Marketing Strategies in Central and Eastern Europe, Vienna (2012)
 • 1st International Internet Conference „Young Science 2012“ Bratislava (2012)
 • Think Together (2012)
 • 3nd European Conference on Intellectual Capital (2011) 
 • Agrarian Perspecitives (2011)
 • Conference Efficiency and Responsibility in Education (2009-2014) 
 • Hradecké ekonomické dny (2010)
 • MEKON (2010)
 • Think Together (2010)
 • European Conference on Global Changes and Regional Development, Sophia (2010) 
 • IMEA (2010)
 • UCOLIS - University Conference in Life Sciences-Proceedings (2010)
 • Think Together (2009)
 • Agrární perspektivy (2009)
 • Hradecké ekonomické dny (2009)
 • MENDELNET (2009)
 • New Economic Challenges (2009)
 • 2nd European Conference on Intellectual Capital (2009) 
 • MEKON (2009) aj.