Katedra lidských zdrojů

Katedra lidských zdrojů je odborným akademickým pracovištěm, které zajišťuje výuku v příslušných oblastech pro studijní obory akreditovaného bakalářského, magisterského a MBA studia.

Výukové a odborné konzultace (SP/BP/DP)

 • Osobní konzultace a videokonzultace (výuka, písemné práce) s akademickým pracovníkem jsou možné pouze po objednání na daný termín prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Katedra doporučuje

Studijní předměty

Komunikační dovednosti Psychologie II
Komunitní práce Psychologie a sociologie řízení
Leadership Rozvoj lidských zdrojů
Management lidských zdrojů I Řízení lidských zdrojů
Management lidských zdrojů II Řízení sociální práce
Manažerské dovednosti Sociální patologie
Manažerské rozhodování Sociální pedagogika
Organizační kultura Sociologie I
Personalistika Sociologie řízení
Personální řízení podniku Vzdělávání dospělých
Podniková kultura Vyjednávání a řešení konfliktů
Psychologie  

 

< zpět

PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.

Management lidských zdrojů I a II, Manažerské rozhodování, Organizační kultura, Personalistika, Personální řízení podniku, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů, Vyjednávání a řešení konfliktů

1998 – 2004 - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – doktorandské studium, katedra Andragogiky a personálního řízení, specializace: Personální řízení, disertační práce: Firemní kultura a vzdělávání (Ph.D.)
1993 – 1998 - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – magisterské studium, katedra Andragogiky a personálního řízení, specializace: Personální řízení, diplomová práce: Manažerské vzdělávání.

Absolvovala magisterské studium na FFUK, katedře Andragogiky a personálního řízení. Po absolutoriu pokračovala v doktorském studiu na téže katedře, kde v roce 2004 obhájila disertační práci na téma Firemní kultura a vzdělávání.

Celou svou dosavadní profesní kariéru se pohybuje v oblasti HR. Od roku 1999 působila na Pozemkovém fondu ČR jako referent personálního odboru a poté od roku 2001 do roku 2006 jako vedoucí oddělení rozvoje a péče o zaměstnance. V letech 2006-2012 zastávala pozici specialistky personálního marketingu v Komerční bance. Zároveň od roku 2010 do roku 2014 se zabývala vedením projektu na MHMP. Od roku 2012 působí jako odborná asistentka na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a od roku 2013 jako lektorka na VŠEM.

Publikační činnost

 • Šnýdrová, M., Vnoučková, L., & Šnýdrová, I. (2020). Practical Training and Its Impact on Employability Post-Graduation. Prague Economic Papers, 2020, 29(1), 67-84. doi: 10.18267/j.pep.723.
 • Šnýdrová, M., Ježková Petrů, G. 2020. E-learning jako příležitost ke vzdělávání generace Y a generace Z: jeho příležitosti a limity. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání, 2020, 10 (2): 231–249.
 • Šnýdrová, M., Vnoučková, L., Šnýdrová, I. Factors affecting choice of employment by university graduates, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2019 (2). pp. 159-170. ISSn 1211-555X.
 • Šnýdrová, M., Vnoučková, L., Šnýdrová, I. Impact of gender segregation of business university graduates on their position on the labour market. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 43, 2018 (2). pp. 246-255. ISSN 1211-555X.
 • Urbancová, H., Šnýdrová, M. Remuneration and Employee Benefits in Organizations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, 65 (1). pp. 357-368. ISSN 1211-8516.
 • Šnýdrová, M., Šnýdrová, I., Vnoučková, L. Hodnocení přínosu studia na vysoké škole z pohledu absolventů Vysoké školy ekonomie a managementu. Ekonomické listy, 8, 2017 (3). pp. 77-88. ISSN 1804-4166.
 • Šnýdrová, M., Šnýdrová, I., Vnoučková, L. Vnímání příčin uplatnitelnosti absolventů a jejich závislosti a specifika u dílčích skupin. Ekonomické listy, 8, 2017 (2). pp. 40-55. ISSN 1804-4166.
 • Šnýdrová, M. Faktory ovlivňující efektivitu vzdělávání. s. 96-101. In Centrum školského  managementu, Sborník příspěvků. Praha: Centrum školského managementu, 2016. ISBN 978-80-7290-883-7. Dostupné z http://www.csm-praha.cz/userfiles/Dokumenty/Sbornk%20pspvk%20-%20V.%20konference.pdf.
 • Šnýdrová M. (2015) Změny struktury pracovního trhu v souvislosti s nástupem generace Y a dopady těchto změn na získávání zaměstnanců. Ekonomické listy. 3/2014. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. ISSN 1804 – 4166. 
 • Šnýdrová, M. (2014). Proměny dalšího vzdělávání v souvislosti s nástupem generace Y. s. 17-21. IN Šafránková, J. M., Šikýř, M (ed), Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development. Prague, CTU, 2014. ISBN 978-80-01-05660-8. 
 • Tureckiová, M., Šnýdrová, M. (2014). Proměny kurikula dalšího profesního vzdělávání v České republice s akcentací na změny v požadavcích na kompetence. s.93-102.IN Prusáková, V. Osobnosť lektora vo vzdelavaní dospelých. Banska Bystrica: Belianum. 2014. ISBN 978-80-557-0801-0.
 • Šnýdrová, M., Kocourek, J. Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí. Nábor do posledního semestru zahájen. Učitelské noviny, 2013, 14/2013, s. 25. ISSN 0139-5718. 
 • Šnýdrová, M., Kocourek, J. Zahájení náboru do jarního semestru v rámci projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí". Učitelské noviny, 2013, 4/2013, s. 24. ISSN 0139-5718. 
 • Šnýdrová, M., Kocourek, J. Spuštění webového portálu v rámci projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí". Učitelské noviny, 2012, 30/2012, s. 25-26. ISSN 0139-5718.
 • Šnýdrová, M., Kocourek, J. Zahájení náboru účastníků do podzimního semestru v rámci projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí". Učitelské noviny, 2012, 26/2012, s. 24. ISSN 0139-5718. 
 • Šnýdrová, M., Kocourek, J. Zahájení projektu "Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných škol v oblasti specifických kompetencí". Učitelské noviny, 2012, 2/2012, s. 26. ISSN 0139-5718.

Pedagogická činnost

 • VŠEM (od r. 2013): Management lidských zdrojů I a II, Manažerské rozhodování, Organizační kultura, Personalistika, Personální řízení podniku, Rozvoj lidských zdrojů, Řízení lidských zdrojů, Vyjednávání a řešení konfliktů
 • ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií, odborný asistent (od r. 2012): Personální management, Nové trendy v personalistice

Konference

 • 22. 4. 2016 Praha - MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE CENTRA ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU. Příspěvek: Faktory ovlivňující efektivitu vzdělávání
 • 27. 4. 2015 Praha - MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE CENTRA ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU. Příspěvek: Akcentace mezigeneračního učení ve vztahu ke změnám složení populace
 • 28. 5. 2014 Praha - MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE CENTRA ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU. Příspěvek: Proměny dalšího vzdělávání v souvislosti s nástupem generace Y
 • 20. 2. - 21. 2. 2014 Mladá Boleslav - Vzdělávání 3. věku, příležitost pro společnost s podtitulem Od profesního k zájmovému vzdělávání seniorů. Příspěvek: Změny v podnikovém vzdělávání v souvislosti se sociodemografickými změnami a změnou důchodové politiky