VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Kreditový systém VŠEM

Čas čtení: 1 min.Kreditový systém VŠEM

Kreditový systém VŠEM je založen na systému studijní zátěže (hodnocení kvantity prezenční části studia - počet absolvovaných přednášek, konzultací a cvičení) a studijní kvality (výstupy distanční části studia - zápočty, zkoušky a seminární práce) s následným přiřazením stanoveného počtu kreditů v závislosti na studijní a časové náročnosti jednotlivých studijních předmětů, respektive studijních modulů.

Počty kreditů (standardní doba studia)

Studijní programStandardní doba studiaMaximální doba studiaPočet kreditů
Bakalářský (Bc.) K/P 3 roky neomezena 180
Magisterský (Ing.) K/P 2 roky neomezena 120
Magisterský (MBA) K/P 1 rok neomezena 90
Doktorandský (Ph.D.) K/P 3 roky neomezena 120

Kreditový systém ECTS

Hlavním přínosem pro studenta v rámci kreditového systému ECTS jsou možnosti v rámci mezinárodních mobilit studentů (např. Erasmus), spolu s Dodatkem k diplomu i uznávání získaných akademických hodností v rámci zemí EU (tzv. profesní uplatnění absolventů).

  • Kreditový systém přináší možnost u vybraných studijních programů a ročníků studia vytváření osobního studijního plánu, možnost přerušení studia bez nutnosti opětovného zahajování studia nebo přestupy v rámci akreditovaných studijních programů.
  • Student si individuálně "stanovuje rychlost" plnění podmínek v rámci kontroly studia (ZP, ZK, SP, ZZK), ale není zbaven povinnosti plnit průběžně podmínky stanovené studijním programem, respektive strukturou a časovým plánem studia, kdy výuka jím zvolených předmětů/modulů v rámci Elektronického zápisu může probíhat ve stejné době/čase.

Klasifikační hodnocení v rámci standardů ECTS

Hodnocení Známka Počet dosažených bodů
A 1 91 - 100
B 2+ 81 - 90
C 2 71 - 80
D 3+ 61 - 70
E 3 51 - 60
F 4 0 - 50

Administrace a kontrola studia

  • Student je povinen získat stanovený (minimální) počet kreditů za celé studium, respektive studijní program s tím, že svůj postup studiem si může do jisté míry volit individuálně, protože některé studijní předměty nejsou jednoznačně přiřazeny k určitému ročníku studia.
  • Kredity jsou studentům uděleny za úspěšné absolvování předmětů/modulů podle stanovených podmínek v rámci kontroly studia (tj. ZP, ZK, SP, ZZK, BP/DP), kdy počet kreditů hodnotí kvantitu, nikoli kvalitu studentovy práce/výstupu.
  • Vzhledem k nabídce studijních oborů a oborových specializací s nutností absolvování všech povinně volitelných studijních předmětů/modulů, je kreditový systém na VŠEM pouze doplňkovým informačním prvkem studenta v rámci administrace a kontroly studia.