You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro SP

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro SP

Seminární práce (SP) je samostatným písemným výstupem studenta pro daný seminární blok (nejedná se o referát nebo esej), ale o standardní odborný text vysokoškolského studenta dle příslušných pokynů a stanovených norem.

Proč seminární práce na VŠ(EM)

 • Práce s odborným textem, zdroji, orientace v problematice a návrhy řešení.
 • Na písemné práce je kladen větší důraz než na průběžnou kontrolu studia (zápočty, zkoušky).
 • Nastudovat - analyzovat - vyhodnotit - zpracovat - vyřešit - prezentovat.
 • Student čerpá z dostupných odborných textů a zdrojů, ke kterým hledá a navrhuje řešení.
 • Student volí sobě blízké odborné téma a název SP.
 • Hledání relevantních odborných zdrojů v dostatečném množství pro danou práci.
 • Stanovení užších tematických okruhů (témat) pro vlastní SP.

Než začnete psát a obhajovat SP

 • SP nemá vedoucího (oproti BP/DP), ale je možné si zvolit konzultanta dle tématu.
 • Absolvovat seminář SP a zápočtový test (dosažení min. 51 bodů).
 • Seznámit se s "návodem" pro SP, viz Pokyny pro psaní odborných prací
 • SP musí být vypracována a obhájena dle vysokoškolských standardů a pokynů.
 • Videomanuál "Jak psát odborné práce".
 • Přehled obhájených SP naleznete ve sborníku Studentské konference VŠEM.
 • Doporučujeme navštívit obhajoby SP jako přihlížející.
 • Pro účast na obhajobách SP se vyžaduje adekvátní oděv a chování studenta, kdy přihlížející studenti nesmí vstupovat do diskuze nebo prezentace jiným způsobem rušit. Účast studenta jako přihlížejícího je možná bez předchozí registrace.

Alternativní písemné výstupy k SP

 • Student může zvolit alternativní výstup k seminární práci, a to:
 • Seminární práce v anglickém jazyce v rámci Studentské konference VŠEM
 • Nebo 3 zápočtové práce (ZP), z nichž jedna musí být obhájena před komisí SP.
 • Forma ZP: Případová studie (PS), Teoretická studie (TS) nebo Výzkumná studie (VS).
 • Témata zápočtových prací vybírá student dle svého studijního programu/oboru.
 • Pokyny a témata ZP, viz Pokyny pro psaní odborných prací VŠEM
 • Přehled obhájených prací, viz Sborník vzorových zápočtových prací VŠEM.
 • ZP se odevzdává pouze v elektronické podobě v jednom souboru a formátu PDF, prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Zápočtové práce.
 • Další administrativní náležitosti pro alternativní výstupy k SP, jsou shodné se seminárními pracemi.

Kdy vypracovat SP

 • Termín pro odevzdání a obhajobu SP není pevně stanoven (stačí do konce standardní doby studia).
 • Doporučujeme stanovení časového harmonogramu plnění na začátku studia.
 • Nenechávejte vypracování, hodnocení a obhájení SP na konec své standardní doby studia.
 • Počítejte s možností, že Vám první verze SP může být vrácena k doplnění nebo přepracování.
 • Odevzdávejte své SP v průběhu celého studia dle struktury a časového plánu studia.

Výběr tématu SP

 • Tematické okruhy pro SP jsou uvedeny v Pokynech pro psaní odborných prací a jsou rozděleny do Seminárního bloku I a II (Bc.), respektive jsou v Seminárním bloku I (Ing./MBA).
 • Výběr vhodného tématu a názvu SP je pro studenta velmi důležitý a měl by korespondovat s jeho odborným, profesním a studijním zaměřením (pište SP z toho, co Vás baví).
 • Vyberte si vždy pouze jeden tematický okruh SP, které následně zužujete do tématu/názvu práce SP (např. tematický okruh Finanční analýza podniku – téma/název Finanční analýza firmy XY).
 • Pro přípravu struktury SP je nutné získání a prostudování relevantních zdrojů (v dostatečném množství pro odbornou práci, tzn. minimálně čtyři odborné zdroje).
 • Volba tématu SP z vypsaných tematických okruhů SP je plně v kompetenci samotného studenta, kdy zvolené téma SP se nikde nepřihlašuje.
 • SP je samostatnou písemnou prací studenta, kdy v případě dílčích konzultací ohledně obsahové stránky SP je vhodné využít vypsaných odborných konzultačních hodin v rámci příslušných kateder VŠEM (dle tematického zaměření SP).

Formální náležitosti SP

 • Každá SP musí obsahovat titulní a průvodní strany SP dle vzoru VŠEM, viz SIS/eVyhledavač (formát DOCX).
 • SP se odevzdává pouze v elektronické podobě v jednom souboru a formátu PDF (jiné formáty SP nejsou přípustné), prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Seminární práce.
 • JEL klasifikace (JEL Classification) zahrnuje 1-2 kódy mezinárodní předmětové klasifikace, podle níž jsou identifikovány seminární práce.

Počet a rozsah stran SP

 • Počet seminárních prací za příslušný studijní program je dán strukturou a časovým plánem studia.
 • Seminární práce má rozsah 20 až 25 stran (bez příloh).
 • Horní hranice rozsahu práce (počet stran) je považována za maximální a není možné ji překročit, kdy výjimku je možné udělit pouze s ohledem na rozsah zkoumané problematiky a množství zpracovávaných dat (přílohy se nepočítají do rozsahu práce).
 • Rozsah stran SP je počítán od úvodu až po závěr SP.
 • Do rozsahu stran SP se nezapočítávají přílohy.

Klasifikace a počet pokusů SP

 • Hodnocení SP od lektora VŠEM je k dispozici do 30 dnů od odevzdání a registrace SP.
 • Hodnocení SP je studentovi k dispozici v SIS VŠEM/E-index studenta/Seminární práce.
 • Pokud SP nesplňuje předepsané formální (administrativní) náležitosti, je vrácena studentovi k doplnění.
 • Lektor hodnotí SP po odborné (obsahové) stránce buď stupněm ZP (SP je lektorem doporučena k obhajobě) nebo NZP (SP není lektorem doporučena k obhajobě).
 • Pokud je SP hodnocenou stupněm NZP, je nutné jí přepracovat v souladu s poznámkami a doporučeními lektora s tím, že hodnocení NZP se studentovi započítává jako neúspěšný zkouškový pokus pro SP.
 • Student má pro daný Seminární blok SP tři zkouškové pokusy.
 • Po neúspěšném absolvování třetího zkouškového pokusu (nevyhověl 4, popř. NZP) je možné požádat o tzv. rektorský termín SP prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Žádost/Dotaz (na rektorský termín není právní nárok).
 • Každou SP hodnocenou jako ZP, musí student obhajovat v rámci obhajob SP.

Obsah a průběh obhajob SP

 • Obhajoba SP probíhá před odbornou komisí a studentským auditoriem VŠEM (studenti přítomní v rámci obhajoby SP) ve stanovených termínech pro obhajoby SP, viz Kalendář výuky a zkoušek.
 • Součástí obhajoby SP je prezentování cílů SP, metod, které byly v rámci plnění stanovených cílů využity, a základních výsledků (výstupů), ke kterým student při řešení práce dospěl, nikoliv teorie.
 • V průběhu obhajoby SP student reaguje na připomínky odborné komise ke své obhajované SP bezprostředně po ukončení své části prezentace.
 • Délka ústní obhajoby by neměla překročit 5 min. na jednu SP.
 • Student se aktivně účastní průběhu celého bloku obhajob SP, tzn. účast na obhajobě SP je povinná po celou dobu (až do vyhlášení výsledků).
 • Student SP pouze neprezentuje, ale obhajuje, tzn., musí prokázat znalost daného tématu v rámci reakcí na otázky.
 • Odborná/zkoušková komise vybere nejlepší SP pro daný termín a zařadí všechny takto vybrané SP do Sborníku studentské konference VŠEM s možností udělení stipendia VŠEM.

Přihlášení na obhajobu SP

 • Termín obhajoby SP je plně v kompetenci studenta.
 • Přihlášení na obhajobu SP, viz SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA.
 • Student se na obhajobu SP může přihlásit po hodnocení stupněm ZP (SP je lektorem doporučena k obhajobě).
 • Přihlášení na obhajoby SP bez hodnocení ZP je nepřípustné a je považováno za hrubé porušení Vnitřních předpisů VŠEM.
 • Uzávěrka přihlášek/odhlášení pro daný termín obhajob SP je nejpozději 14 dnů před konáním příslušného termínu obhajoby SP.
 • Studentovi je povolena obhajoba vždy pouze jedné SP pro jeden termín obhajob SP.
 • Nejpozději 3 dny předem je zaslána pozvánka pro daný termín obhajoby SP s uvedením konkrétního časového harmonogramu (jméno studenta, název SP, orientační čas zahájení).
 • Obsah elektronické prezentace SP před zkouškovou komisí je plně v kompetenci studenta.
 • Pro elektronické prezentace SP jsou povoleny pouze standardní formáty souborů (PPT, PDF) s tím, že uvedená elektronická prezentace je studentem přinesena v den konání na standardním elektronickém médiu (USB flash disk) a nahrána do zařízení v rámci zahájení obhajob SP.
 • Student může použít layout/šablonu pro prezentace SP VŠEM, viz SIS VŠEM/E-aplikace/eVyhledavač.
 • Po prezentaci SP je prostor pro otázky odborné komise, popř. přítomných studentů (studentské auditorium).

Klasifikace a hodnocení obhajoby SP

 • Pokud se student k obhajobě SP nedostaví je SP klasifikována známkou "nevyhověl - 4".
 • Klasifikace SP zohledňuje písemnou část seminární práce a prezentaci SP, která je nedílnou součástí každé klasifikované SP.
 • Celkové hodnocení SP (po obhajobě SP studentem) je k dispozici do 14 dnů od data konání obhajoby SP v SIS VŠEM/E-index.
 • Rozhodnutí odborné/zkouškové komise je považováno za definitivní a neměnné.
 • SP klasifikovanou jako "nevyhovující (4)" musí student přepracovat dle připomínek a lektora (obsahová část SP) a odborné komise (obhajoba SP).

Důležité odkazy