You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Pokyny VŠEM > Pokyny pro SP/ZP

Čas čtení: 3 min.Pokyny pro SP/ZP

Seminární práce (SP), alternativně také Zápočtová práce (ZP), je samostatným písemným výstupem studenta pro daný seminární blok (nejedná se o referát nebo esej), ale o standardní odborný text vysokoškolského studenta dle příslušných pokynů a stanovených norem.

Proč seminární práce na VŠ(EM)

 • Práce s odborným textem, zdroji, orientace v problematice a návrhy řešení.
 • Na písemné práce je kladen větší důraz než na průběžnou kontrolu studia (zápočty, zkoušky).
 • Nastudovat - analyzovat - vyhodnotit - zpracovat - vyřešit - prezentovat.
 • Student čerpá z dostupných odborných textů a zdrojů, ke kterým hledá a navrhuje řešení.
 • Student volí sobě blízké odborné téma a název SP.
 • Hledání relevantních odborných zdrojů v dostatečném množství pro danou práci.
 • Stanovení užších tematických okruhů (témat) pro vlastní SP.

Než budete psát a prezentovat SP

 • SP nemá vedoucího (oproti BP/DP), ale je možné si zvolit konzultanta dle tématu.
 • Absolvovat seminář SP a zápočtový test (dosažení min. 51 bodů).
 • Seznámit se s "návodem" pro SP, viz Pokyny pro psaní odborných prací
 • SP musí být vypracována a prezentována dle vysokoškolských standardů a pokynů.
 • Videomanuál "Jak psát odborné práce".
 • Přehled obhájených SP naleznete ve sborníku Studentské konference VŠEM.
 • Doporučujeme navštívit prezentace SP jako přihlížející.
 • Pro účast na prezentacích SP se vyžaduje adekvátní oděv a chování studenta, kdy přihlížející studenti nesmí vstupovat do diskuze nebo prezentace jiným způsobem rušit. Účast studenta jako přihlížejícího je možná bez předchozí registrace.

Alternativní písemné výstupy k SP

 • Student může zvolit alternativní výstup k seminární práci, a to:
 • Seminární práce v anglickém jazyce v rámci Studentské konference VŠEM
 • Nebo 3 zápočtové práce (ZP), z nichž jedna musí být obhájena před komisí SP.
 • Forma ZP: Případová studie (PS), Teoretická studie (TS) nebo Výzkumná studie (VS).
 • Témata zápočtových prací vybírá student dle svého studijního programu/oboru.
 • Pokyny a témata ZP, viz Pokyny pro psaní odborných prací VŠEM
 • Přehled obhájených prací, viz Sborník vzorových zápočtových prací VŠEM.
 • ZP se odevzdává pouze v elektronické podobě v jednom souboru a formátu PDF, prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Zápočtové práce.
 • Další administrativní náležitosti pro alternativní výstupy k SP, jsou shodné se seminárními pracemi.

Kdy vypracovat SP

 • Termín pro odevzdání a prezentaci SP není pevně stanoven (stačí do konce standardní doby studia).
 • Doporučujeme stanovení časového harmonogramu plnění na začátku studia.
 • Nenechávejte vypracování, hodnocení a prezentaci SP na konec své standardní doby studia.
 • Počítejte s možností, že Vám první verze SP může být vrácena k doplnění nebo přepracování.
 • Odevzdávejte své SP v průběhu celého studia dle struktury a časového plánu studia.

Výběr tématu SP

 • Tematické okruhy pro SP jsou uvedeny v Pokynech pro psaní odborných prací a jsou rozděleny do Seminárního bloku I a II (Bc.), respektive jsou v Seminárním bloku I (Ing./MBA).
 • Výběr vhodného tématu a názvu SP je pro studenta velmi důležitý a měl by korespondovat s jeho odborným, profesním a studijním zaměřením (pište SP z toho, co Vás baví).
 • Vyberte si vždy pouze jeden tematický okruh SP, které následně zužujete do tématu/názvu práce SP (např. tematický okruh Finanční analýza podniku – téma/název Finanční analýza firmy XY).
 • Pro přípravu struktury SP je nutné získání a prostudování relevantních zdrojů (v dostatečném množství pro odbornou práci, tzn. minimálně čtyři odborné zdroje).
 • Volba tématu SP z vypsaných tematických okruhů SP je plně v kompetenci samotného studenta, kdy zvolené téma SP se nikde nepřihlašuje.
 • SP je samostatnou písemnou prací studenta, kdy v případě dílčích konzultací ohledně obsahové stránky SP je vhodné využít vypsaných odborných konzultačních hodin v rámci příslušných kateder VŠEM (dle tematického zaměření SP).

Formální náležitosti SP

 • Každá SP musí obsahovat titulní a průvodní strany SP dle vzoru VŠEM, viz SIS/eVyhledavač (formát DOCX).
 • SP se odevzdává pouze v elektronické podobě v jednom souboru a formátu PDF (jiné formáty SP nejsou přípustné), prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Seminární práce.
 • JEL klasifikace (JEL Classification) zahrnuje 1-2 kódy mezinárodní předmětové klasifikace, podle níž jsou identifikovány seminární práce.

Počet a rozsah stran SP

 • Počet seminárních prací za příslušný studijní program je dán strukturou a časovým plánem studia.
 • Seminární práce má rozsah 20 až 25 stran (bez příloh).
 • Horní hranice rozsahu práce (počet stran) je považována za maximální a není možné ji překročit, kdy výjimku je možné udělit pouze s ohledem na rozsah zkoumané problematiky a množství zpracovávaných dat (přílohy se nepočítají do rozsahu práce).
 • Rozsah stran SP je počítán od úvodu až po závěr SP.
 • Do rozsahu stran SP se nezapočítávají přílohy.

Klasifikace a počet pokusů SP

 • Hodnocení SP od lektora VŠEM je k dispozici do 30 dnů od odevzdání a registrace SP.
 • Hodnocení SP je studentovi k dispozici v SIS VŠEM/E-index studenta/Seminární práce.
 • Pokud SP nesplňuje předepsané formální (administrativní) náležitosti, je vrácena studentovi k doplnění.
 • Lektor hodnotí SP po odborné (obsahové) stránce klasifikací 1 - 4, kdy klasifikace 4 znamená nutnost seminární práci přepracovat. V případě hodnocení 1 - 3 je možné seminární práci prezentovat.
 • Student má pro daný Seminární blok SP 4 zkouškové pokusy, kdy 4. pokus je zpoplatněn jako mimořádný (viz Administrativní ceník).
 • Po neúspěšném absolvování čtvrtého zkouškového pokusu (nevyhověl 4) je možné požádat o tzv. rektorský termín SP prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formulář/Žádost/Dotaz (na rektorský termín není právní nárok).

Obsah a průběh prezentací SP

 • Prezentace SP probíhá před odbornou komisí a studentským auditoriem VŠEM (studenti přítomní v rámci prezentace SP) ve stanovených termínech pro prezentace SP, viz Kalendář výuky a zkoušek.
 • Součástí prezentace SP je prezentování cílů SP, metod, které byly v rámci plnění stanovených cílů využity, a základních výsledků (výstupů), ke kterým student při řešení práce dospěl, nikoliv teorie.
 • V průběhu prezentace SP student reaguje na připomínky odborné komise ke své prezentované SP bezprostředně po ukončení své části prezentace.
 • Délka ústní prezentace by neměla překročit 5 min. na jednu SP.
 • Student se aktivně účastní průběhu celého bloku prezentací SP, tzn. účast na prezentaci SP je povinná po celou dobu (až do vyhlášení výsledků).
 • Student v rámci prezentace musí prokázat znalost daného tématu v rámci reakcí na otázky.
 • Odborná/zkoušková komise vybere nejlepší SP pro daný termín a zařadí všechny takto vybrané SP do Sborníku studentské konference VŠEM s možností udělení stipendia VŠEM.

Přihlášení na prezentaci SP

 • Termín prezentace SP je plně v kompetenci studenta.
 • Přihlášení na prezentaci SP, viz SIS VŠEM/Přihlašování na SP/PA.
 • Student se na prezntaci SP může přihlásit po hodnocení stupněm 1 - 3 (SP je lektorem doporučena k prezentaci).
 • Přihlášení na prezentace SP bez hodnocení 1 - 3 je nepřípustné a je považováno za hrubé porušení Vnitřních předpisů VŠEM.
 • Uzávěrka přihlášek/odhlášení pro daný termín prezentací SP je nejpozději 14 dnů před konáním příslušného termínu prezentace SP.
 • Studentovi je povolena prezentace vždy pouze jedné SP pro jeden termín prezentace SP.
 • Nejpozději 3 dny předem je zaslána pozvánka pro daný termín prezentace SP s uvedením konkrétního časového harmonogramu (jméno studenta, název SP, orientační čas zahájení).
 • Obsah elektronické prezentace SP před zkouškovou komisí je plně v kompetenci studenta.
 • Pro elektronické prezentace SP jsou povoleny pouze standardní formáty souborů (PPT, PDF) s tím, že uvedená elektronická prezentace je studentem přinesena v den konání na standardním elektronickém médiu (USB flash disk) a nahrána do zařízení v rámci zahájení prezentací SP.
 • Student může použít layout/šablonu pro prezentace SP VŠEM, viz SIS VŠEM/E-aplikace/eVyhledavač.
 • Po prezentaci SP je prostor pro otázky odborné komise, popř. přítomných studentů (studentské auditorium).

Klasifikace a hodnocení prezentace SP

 • Pokud se student k prezentaci SP nedostaví je SP klasifikována známkou "nevyhověl - NZP".
 • Celkové hodnocení SP (po prezentaci SP studentem) je k dispozici do 14 dnů od data konání prezentace SP v SIS VŠEM/E-index.
 • Rozhodnutí odborné/zkouškové komise je považováno za definitivní a neměnné.
 • Za SP klasifikovanou jako "nevyhovující (NZP)" student neobdrží kredity a znovu SP neprezentuje.

Důležité odkazy