VŠEM > O VŠEM > Struktura a lidé VŠEM > Poradna VŠEM

Čas čtení: 2 min.Poradna VŠEM

Odborné poradenství VŠEM nabízí individuální konzultace odborníků v daných oblastech profesního, psychologicko - pedagogického a právního poradenství. Poradna VŠEM je realizována formou individuálních konzultací buď prostřednictvím písemného kontaktu, nebo osobně v prostorách VŠEM.
  • Písemné konzultace (elektronicky) jsou realizovány s odborným poradcem prostřednictvím anonymního Poradenského formuláře VŠEM
  • Odborné poradenství je k dispozici v 1. NP (kancelář č. 106) každý druhý týden v měsíci.
  • Do poradny je nutné se předem objednat přes SIS/Studijní formulář/Žádost/dotaz, a to nejpozději k poslednímu dni v měsíci předcházejícímu termínu konání Právní/Pedagogicko-profesní/Finanční/Psychologické/Studijní poradny, Koučování studia. Spolu s objednávkou student zašle obsah konzultace; případně i koncept své závěrečné práce (Studijní poradna).

Úřední doba Poradny VŠEM

PORADNA VŠEM
ÚŘEDNÍ DOBA
PORADCEPOZNÁMKA
Finanční pondělí 15:00 - 16:00 Ing. Michal Šubrt studijní poplatky
Právní úterý 16:00 - 17:00 JUDr. Věra Hrouzková pracovní a občanské právo
úterý 17:00 - 18:00 JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc. obchodní právo
Pedagogicko profesní středa 16:00 - 17:00 Ing. Helena Smolová, Ph.D. pedagogické a profesní
Koučování studia středa 17:00 - 18:00 Ing. Iveta Hlaváčová, MBA koučování studia
Studijní čtvrtek 16:00 - 17:00 Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D., Mgr. Jana Bauernöplová administrace a metodologie závěrečných prací
Psychologická čtvrtek 17:00 - 18:00 PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. psychologické poradenství

Finanční poradenství

V rámci Finanční poradny je studentům nabídnuta možnost konzultací v oblasti studijních poplatků (termín splatnosti studijních poplatků, obsah jednotlivých cenových úrovní...). Konzultace vychází z rámce Vnitřních předpisů VŠEM. Finanční poradenství poskytuje Ing. Michal Šubrt.

Koučování studia

V rámci „Koučování studia“ lze konzultovat situace, do kterých se mohou studenti dostat během svého studia, či při jeho ukončování (např. nejasné priority, problémy s časem, sladění pracovního, osobního života a studia, adaptace po nástupu na VŠ, nespokojenost, přetížení, ztráta motivace ke studiu apod.).  Koučování studia s Ing. Ivetou Hlaváčovou, MBA.

Pedagogicko profesní poradenství

Pedagogicko - profesní poradenství je zaměřeno na problémy při hledání vlastního talentu, dispozic a osobních kvalit. Hledání vhodného pracovního uplatnění. Pedagogicko - profesní poradenství poskytuje Ing. Helena Smolová, Ph.D.

Právní poradenství

V rámci právního poradenství jsou poskytovány krátké informativní porady, zejména kde a jakým způsobem by mohl žadatel svůj nárok nejlépe uplatnit. Právní poradenství neslouží k vyřešení komplikovanějších kauz. V takovém případě je třeba obrátit se přímo na advokáta se žádostí o kvalifikovanou právní pomoc prováděnou za úplatu. Právní poradenství poskytuje JUDr. Věra Hrouzková, JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc. (externí spolupracovníci Katedry podnikové ekonomiky).

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství pomáhá řešit vztahové nebo osobní problémy, podporuje při hledání vlastního talentu, dispozic a osobních kvalit. Psychologické poradenství poskytuje  PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Studijní poradenství

V rámci Studijní poradny VŠEM mohou studenti konzultovat své závěrečné práce: 1) Administrace závěrečné práce (termíny, podmínky a formální požadavky pro zadání práce a finální verzi, absolvování ZZK, obhajoba, prodloužení harmonogramu, opravné pokusy) 2) Metodologie a odborná část (výběr vhodného tématu, koncepty zpracování práce, postup a harmonogram, metody vědecké práce, doporučení vhodného vedoucího práce; konzultace neslouží k vedení již zahájené práce).  Poradenství k závěrečným pracím vede Mgr. Jana Bauernöplová, Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Mgr. Jana Bauernöplová

Mgr. Jana Bauernöplová

Vedoucí odboru pro pedagogickou činnost

Koordinace pedagogických aktivit, evidence a výkaznictví (REDOP, RIV). Agenda závěrečných prací (zadání, finální verze, vedoucí/oponent BP/DP). Institucionální koordinátorka programu Erasmus+.

Více
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Ing. Iveta Hlaváčová, MBA

Koučování studia

Certifikovaná profesionální osobní i firemní koučka a konzultantka více než 15tiletou zkušeností a znalostí firemního prostředí na manažerských, konzultantských i jiných pracovních pozicích. www.coaching-space.cz Absolventka vysoké školy ekonomie a managementu.

Více
JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc.

JUDr. Jaroslav Hrouzek, CSc.

Právní poradenství

Praxi v advokacii vykonává 16 let. V předchozí všeobecné právní praxi se věnoval pedagogické činnosti v oboru občanské právo se zaměřením na družstevní vlastnictví, právní vztahy k nemovitostem a právo životního prostředí. Poté se věnoval bankovnictví a pojišťovnictví, a to zejména v oblastech právní podpory bankovních produktů, zejména v úvěrové agendě, vedení a správy účtů, platební styk.

Více
JUDr. Věra Hrouzková

JUDr. Věra Hrouzková

Právní poradenství

Po absolutoriu vysoké školy po krátkou dobu pracovala jako podnikový právník, v 80. letech působila ve státní správě. V letech 1991 – 2001 pracovala v Komerční bance, a.s. jako vedoucí oddělení lidské zdroje, zároveň poskytovala poradenství v oblasti personalistiky a mezd a věnovala se lektorské činnosti pro různé instituce.

Více
PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.

Psychologické poradenství

Absolventka katedry psychologie na UK, FF. Začínala jako psycholog na Psychiatrické klinice v Bohnicích, kde byla od roku 1971 do roku 1979. Poté působila na FF UK, nejprve na katedře Psychologie a od roku 1985 na katedře Andragogiky a personálního řízení, kde přednášela až do roku 2012.

Více
Ing. Michal Šubrt

Ing. Michal Šubrt

Vedoucí rektorátu

Zodpovídá za dodržování Vnitřních předpisů a interních nařízení VŠEM, koordinuje publikační činnost, spolu s aktivitami v oblasti Videolearningu VŠEM, zodpovídá za agendu studijních poplatků/školné, zajišťuje kontrolu a vedení administrace pedagogických pracovišť, rektorátu (rektor a prorektoři) a administrativy (administrace studia, rektorátu a příslušných odborů). Člen Administrativní komise VŠEM.

Více
Ing. Helena Smolová, Ph.D.

Ing. Helena Smolová, Ph.D.

Pedagogicko-profesní poradenství

Absolventka OPF SLU v Karviné a Provozně ekonomické fakulty, České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU). Studovala bakalářský i magisterský obor Sociální management s navazujícím oborem Komunikační expert – sociologie, psychologie, pedagogika a didaktika, rétorika, management, výchova a vzdělávání dospělých, řízení lidských zdrojů, interkulturní komunikace, vyjednávání, manažerská komunikace. Doktorské studium absolvovala v oboru Management. Praxi absolvovala v oblasti logistiky, personalistiky a pedagogiky.

Více
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

Prorektorka pro studium

Řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM.

Více