VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Kontrola studia > Praktické práce (PP)

Čas čtení: 3 min.Praktické práce (PP)

Praktické práce (PP) jsou odborným písemným výstupem studenta ve stanoveném rozsahu stran, předepsané formální úpravě (pokyny pro psaní odborných prací) a příslušném počtu.

Písemné práce SP/ZP/PP

Naplnění stanoveného/celkového počtu příslušných kreditů za písemné výstupy (SP, ZP, PP) si student stanovuje na základě svých studijních, profesních a časových preferencí, což umožňuje kombinaci různých písemných výstupů. Student volí z seminárních/zápočtových prací a z praktických prací. Podmínkou je prezentovat alespoň jeden písemný výstup během studia (vyjma eseje, kterou není možné prezentovat). Každý typ práce může student zvolit maximálně třikrát.

Studenti mají k dispozici Sborník vzorových písemných prací, který obsahuje jednotlivé typy písemných výstupů na VŠEM. Studentům slouží pro získání představy o konkrétním obsahu, struktuře a formátování. Sborník je pro studenta inspirací a zobrazuje, jak tyto písemné výstupy mohou vypadat s tím, že metodické a obsahové pojetí student přizpůsobuje zaměření své práce.

Počet kreditů dle studijního programu a formy studia

Studijní program Bc/P Bc/K Ing/P Ing/K MBA
Počet kreditů 16 24 8 12 10

Počet kreditů za jednotlivé písemné výstupy

Typy písemných výstupů/Počet kreditů Prezenční Kombinovaná/Distanční
Seminární práce 6 10
Zápočtová práce
2 3
Praktická práce (praktická, profesní studie) 5 7
Odborná praxe včetně povinné prezentace* 5 7
Aplikační studie (Hosté VŠEM/Skillport) 2 2
Esej z Hosté VŠEM 1 1
Prezentace (alespoň jednou během studia)** 2 2
*kredity za prezentaci již započítány  **esej není možné prezentovat

Tematické okruhy, klasifikace a administrace PP

Tematický okruh praktické práce vybírá student z nabídky VŠEM (vybrané téma student nenahlašuje), kdy každá PP musí být vypracována, zaslána a případně prezentována na základě standardů VŠEM, viz Pokyny pro psaní odborných prací.

 • TEMATICKÉ OKRUHY PP, viz Přílohy Pokynů pro psaní odborných prací.
 • POKYNY PRO PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
 • PP je zasílána v elektronické formě (formát PDF) v jednom souboru prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Zápočtové práce (titulní a průvodní strany PP, samotný odborný text PP).
 • Šablony a titulní strany PP, viz SIS VŠEM/eVyhledavač
 • Kontrola textu PP (na plagiát), viz Internetová aplikace ODEVZDEJ
 • Student má možnost změny tématu praktické práce po neúspěšném pokusu (4 - nevyhověl) v rámci stejného typu praktické práce s tím, že předchozí zkouškové pokusy studenta jsou standardně započítávány v SIS/E-index, kdy volba nového tématu PP neznamená generování nových zkouškových pokusů.
 • Student má na praktickou práci jeden řádný a jeden opravný zkouškový pokus. Po neúspěšném druhém zkouškovém pokusu může student využít tzv. mimořádný zkouškový termín (1x), který je zpoplatněn dle cenové úrovně, viz Administrativní ceník.
 • V případě vyčerpání všech zkouškových pokusů může student požádat o tzv. rektorský zkouškový termín prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz s uvedením důvodu neúspěchu v předchozích termínech. Student žádost o rektorský termín seminární práce předkládá Administrativní komisi VŠEM, která následně doporučuje rektorovi VŠEM schválení/zamítnutí žádosti.
 • Výjimkou je esej, která může být odevzdána pouze jednou. V případě hodnocení NZP student esej neopravuje, hodnocení ale není překážkou pro řádné ukončení studia.
 • Rektorský termín je zpoplatněn dle Administrativního ceníku.

Typy praktických prací (PP)

Jednotlivé typy praktických prací v jejichž rámci si student vybírá a sestavuje si tak individuální plán plnění písemných výstupů, kdy podrobný popis je k dispozici v Pokynech pro psaní odborných prací a příklady jsou k dispozici ve Sborníku vzorových písemných prací.

 • Profesní studie - zpracovává studentem navržený reálný projekt za využití Lean Canvas / Business Model Canvas (podnikatelský plán).
 • Praktická studie - písemný výstup následuje po absolvování příslušné Praktické aplikace (tato možnost včetně tématu práce je vždy uvedena v anotaci PA), na kterou se studenti hlásí prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA. Jednotlivé PA jsou vypisovány v každém trimestru (viz Aktuality SIS).
 • Aplikační studie - zpracovávána na základě účasti studenta na některé z akcí Hosté VŠEM nebo Skill Port VŠEM.
 • Esej z Hosté VŠEM - zpracovávána na základě aktivní účasti studenta na některé z akcí Hosté VŠEM. Esej je hodnocena klasifikací ZP/NZP a není ji možné prezentovat (získat kredity za prezentaci).
 • Odborná praxe - minimální doba trvání 12 týdnů (Bc.)/8 týdnů (Ing.), povinná prezentace.

Klasifikace a revize hodnocení PP

Lektor hodnotí PP klasifikací 1 - 4, kdy při hodnocení 4 je nutné PP přepracovat v souladu s poznámkami a doporučeními hodnotitele/lektora. V případě hodnocení 1 - 3 může student praktickou práci přihlásit k prezentaci. Pouze esej je hodnocena klasifikací ZP/NZP a není možné ji prezentovat.

 • Hodnocení PP je k dispozici zpravidla do 30 dní od data registrace PP do SIS VŠEM.
 • Hodnotitel může studentovi umožnit doplnění nebo úpravu práce, aniž by byl vyčerpán zkouškový pokus. Studentovi v takovém případě udělí „hodnocení“ DOP10.
 • Termín pro doplnění (opravu) dílčí písemné práce stanovuje hodnotitel, nejpozději však do 10 dní od sdělení připomínek. Pokud student do stanoveného data neodevzdá doplněnou (opravenou) práci dle požadavků hodnotitele, je potvrzeno původní hodnocení (nevyhověl „4).
 • Na uvedené není právní nárok, kdy se jedná o nezávislé rozhodnutí hodnotitele na základě samotného obsahu dílčí písemné práce a schopností autora.
 • Žádost o revizi/přezkoumání hodnocení PP (do 30 dnů od zápisu v E-indexu) musí obsahovat konkrétní sporné body hodnocení PP.
 • Revize PP nemá odkladný účinek pro klasifikaci dalšího pokusu PP, kdy za konečné hodnocení PP je vždy považováno poslední klasifikační hodnocení v E-indexu (tzn. hodnocení s nejaktuálnějším datem, bez ohledu na výsledek revize).
 • Revize SP/ZP jsou v kompetenci Revizní rady VŠEM (jmenována rektorem VŠEM primárně z řad odborníků mimo VŠEM).


Zdroj: http://www.vsem.cz/zkousky-zk

Prezentace PP

Termíny prezentací PP si student stanovuje individuálně prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA, kdy uzávěrka přihlášení/odhlášení pro daný termín prezentace PP je 10 dní před konáním příslušného termínu obhajob PP.

 • Prezentace probíhá ve stanovených termínech, viz Kalendář výuky a zkoušek
 • Student může prezentovat PP pouze s hodnocením 1 - 3.
 • Prezentace písemné práce má jeden řádný a jeden opravný pokus. Při neudělení ZP na druhý pokus, musí student zvolit následně jinou klasifikovanou písemnou práci v dalším vypsaném termínu.
 • Prezentovat může student pouze jednu práci v rámci jednoho termínu prezentace (vyšší počet prezentací PP je možný pouze v rámci Administrativního ceníku).
 • Pokud má student klasifikováno kladně (1 - 3) více písemných prací, po přihlášení na termín prezentace informuje prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz Informačně poradenské centrum, kterou práci bude v daném termínu prezentovat.
 • Pozvánka na daný termín prezentace PP (časový harmonogram) je zaslána 3 dny před příslušným datem konání.
 • Prezentace PP jsou přístupné pro diváky (studenty/absolventy VŠEM) splňující příslušné podmínky účasti, viz Nařízení rektora VŠEM 07/2013.
 • Prezentace není povinná pro studenty distanční formy studia.

Forma a administrace prezentace PP

Každý student se aktivně a povinně účastní průběhu celého bloku prezentací PP, kdy je vyžadováno zapojení do všech dílčích diskuzí nad prezentovanými tématy PP.

 • Obsah a forma elektronické prezentace PP před zkouškovou komisí je plně v kompetenci studenta, kdy stanovený čas pro ústní prezentaci PP je maximálně 5 minut na jednu práci.
 • Součástí prezentace PP je prezentování cílů, metod a výsledků/výstupů PP.
 • Elektronická prezentace PP je studentovi umožněna ve formátech souborů (PPT, PDF), na elektronickém médiu (USB flash disk) s nahráním před zahájením prezentace/obhajob PP.
 • Student může použít layout/šablonu pro prezentace PP VŠEM, viz SIS VŠEM/E-aplikace/E-vyhledavač
 • Rozhodnutí odborné/zkouškové komise je definitivní a neměnné s tím, že student reaguje na připomínky ke své prezentované PP bezprostředně po ukončení své části prezentace.