VŠEM > Studium VŠEM > Právo a právní prostředí

Čas čtení: 3 min.Právo a právní prostředí

Profesní kurzy (PK) a On-line kurzy (MOOC) jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační) a dvou formách (prezenční, distanční), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

  • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 30 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
  • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
  • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Management veřejné správy I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 84min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Kurz vymezuje subjekty správního práva, správně právní vztahy, účastníky, příslušnost k projednání věci, náležitosti a vady rozhodnutí ve správním řízení, opravné prostředky, a správní exekuce.Cílem předmětu je vysvětlit a popsat správní akty, včetně jejich rozdělení a forem (konkrétní správní akty a abstraktní správní akty).Předmět seznamuje studenty se správními delikty a správním soudnictvím v oblasti správy kulturních statků.Předmět se zabývá procesní částí Správního práva, zabývá se prameny Správního řízení, správními orgány, průběhem správního řízení, jeho zahájením a v neposlední řadě také vydáním správního rozhodnutí. V rámci kurzu se studentí seznámí s přímým a nepřímým výkonem veřejných politik v EU, s exekutivními a administrativními orgány EU, s pravidly vzájemné kooperace ve veřejné správě členských států EU a se správní spravedlností v EU.
Obsah kurzu: Správní právo, Správní akty, Správní řízení, Správní delikty, Evropské správní právo
Základní literatura: Staněk, J. Veřejná správa, VŠEM Praha, 2013;
Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Management veřejné správy II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 61 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Studenti se seznámí s pojmem správa a veřejná správa, s klasifikací správy, s úkoly veřejné správy a jejich pojetí a obsahem. Předmět seznamuje studenty se zásadami, cílemi a formami kontroly veřejné správy, s interní a externí kontrolou (parlament, Nejvyšší kontrolní úřad, ombudsman), se státním a správním dozorem. Vymezuje pracovníky veřejné správy, výběr pracovníků pro veřejnou správu, role pracovníka veřejné správy a vedení a vzdělávání pracovníků veřejné správy.
Obsah kurzu: Veřejná správa, Kontrola veřejné správy, Zaměstnanci veřejné správy
Základní literatura: Staněk, J. Veřejná správa, VŠEM Praha, 2013;
Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Řízení pohledávek

Typ kurzu (úroveň): PK (oborová)
Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den (6 hod.) Kreditová zátěž: 1K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: seminář je určen pro pracovníky středního stupně řízení podnikatelských subjektů, ale i pro pracovníky orgánů veřejné správy.
Cíle a obsah kurzu: Poskytnout posluchačům základní informace z oblasti právní úpravy pohledávek, jejich zajištění, způsobech vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou, manažerské řízení pohledávek. Součástí budou i daňové aspekty pohledávek. Manažerské řízení pohledávek. Zajištění pohledávek. Vymáhání pohledávek. Náhradní způsoby splnění závazků. Pohledávky v insolvenčním a v exekučním řízen. Daňové aspekty pohledávek.
Základní literatura: Staněk, J. Obchodní právo, VŠEM Praha, 2014

Veřejnoprávní úprava podnikání

Typ kurzu (úroveň): PK (oborová)
Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den (6 hod.) Kreditová zátěž: 1K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: seminář je určen pro širokou podnikatelskou veřejnost, ale především pro pracovníky orgánů veřejné správy.
Cíle a obsah kurzu: Poskytnout posluchačům základní přehled o veřejnoprávní úpravě podnikání, kterou musí podnikatelé při své činnosti vždy respektovat. Posluchači budou obeznámeni i se sankcemi, které za porušení těchto právních předpisů hrozí. Podstata veřejnoprávní úpravy podnikání. Živnostenské právo. Právo na ochranu hospodářské soutěže. Zákon o zaměstnanosti. Další veřejnoprávní úprava podnikání (ochrana životního prostředí, ochrana architektonického dědictví, právní úprava ochrany zvířat proti týrání apod.)
Základní literatura: Staněk, J. Obchodní právo, VŠEM Praha, 2014

Základy obchodního práva

Typ kurzu (úroveň): PK (oborová)
Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 3 výukové dny (18 hod.) Kreditová zátěž: 2K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: seminář je určen pro širokou podnikatelskou veřejnost, členy managementu podniku všech stupňů a i pro pracovníky orgánů veřejné správy.
Cíle a obsah kurzu: Poskytnout posluchačům základní informace z oblasti obchodního práva, uzavírání obchodních smluv, řešení obchodních sporů. Součástí budou i informace a z oblasti insolvenčního práva (řešení úpadku). Právní úprava podnikatelské činnosti. Živnostenské podnikání. Obchodní společnosti a družstva. Jednání podnikatelů. Obchodní rejstřík. Obchodní závazkové vztahy, smlouvy. Zajištění závazků z obchodních styků. Odpovědnost v obchodních vztazích. Lhůty v právních úkonech. Řešení obchodních sporů. Vybrané pojmenované smlouvy kodexů soukromého práva. Právní úprava hospodářské soutěže. Insolvenční právo (konkurz, reorganizace, oddlužení).
Základní literatura: Staněk, J. Obchodní právo, VŠEM Praha, 2014

Základy práva pro podnikatele

Typ kurzu (úroveň): PK (oborová)
Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 3 výukové dny (18 hod.) Kreditová zátěž: 2K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben  
Vstupní znalosti: -

Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)

Cílová skupina: seminář je určen pro širokou podnikatelskou veřejnost, ale i pro pracovníky orgánů veřejné správy a manažery na všech stupních řízení k získání potřebného všeobecného přehledu o právním řádu ČR a pro orientaci v právních souvislostech podnikatelské a řídící činnosti.
Cíle a obsah kurzu: Poskytnout podnikatelům všeobecný přehled o právu a právním řádu ČR. Seznámit posluchače se základy ústavního, správního, trestního, občanského a pracovního práva. Základní právní pojmy. Právní úkony, smlouvy, lhůty v právních úkonech. Systém práva (veřejné a soukromé právo). Ústavní právo, Listina základních lidských práv a svobod. Správní právo, správní řízení, správní řízení trestní. Trestní právo (hmotné a procesní). Občanské právo (vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná práva k věci cizí). Občanské soudní řízení.
Základní literatura: Staněk, J. Základy práva, VŠEM Praha, 2014