VŠEM > Studium VŠEM > Právo a právní prostředí

Čas čtení: 3 min.Právo a právní prostředí

 

Profesní kurzy (PK) a On-line kurzy (MOOC) jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační) a dvou formách (prezenční, distanční), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

  • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 30 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
  • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
  • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Management veřejné správy I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace video konzultace): 84min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Kurz vymezuje subjekty správního práva, správně právní vztahy, účastníky, příslušnost k projednání věci, náležitosti a vady rozhodnutí ve správním řízení, opravné prostředky, a správní exekuce.Cílem předmětu je vysvětlit a popsat správní akty, včetně jejich rozdělení a forem (konkrétní správní akty a abstraktní správní akty).Předmět seznamuje studenty se správními delikty a správním soudnictvím v oblasti správy kulturních statků.Předmět se zabývá procesní částí Správního práva, zabývá se prameny Správního řízení, správními orgány, průběhem správního řízení, jeho zahájením a v neposlední řadě také vydáním správního rozhodnutí. V rámci kurzu se studentí seznámí s přímým a nepřímým výkonem veřejných politik v EU, s exekutivními a administrativními orgány EU, s pravidly vzájemné kooperace ve veřejné správě členských států EU a se správní spravedlností v EU.
Obsah kurzu: Správní právo, Správní akty, Správní řízení, Správní delikty, Evropské správní právo
Základní literatura: Staněk, J. Veřejná správa, VŠEM Praha, 2013;
Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Management veřejné správy II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 61 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Studenti se seznámí s pojmem správa a veřejná správa, s klasifikací správy, s úkoly veřejné správy a jejich pojetí a obsahem. Předmět seznamuje studenty se zásadami, cílemi a formami kontroly veřejné správy, s interní a externí kontrolou (parlament, Nejvyšší kontrolní úřad, ombudsman), se státním a správním dozorem. Vymezuje pracovníky veřejné správy, výběr pracovníků pro veřejnou správu, role pracovníka veřejné správy a vedení a vzdělávání pracovníků veřejné správy.
Obsah kurzu: Veřejná správa, Kontrola veřejné správy, Zaměstnanci veřejné správy
Základní literatura: Staněk, J. Veřejná správa, VŠEM Praha, 2013;
Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Obchodní právo I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 56 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Pojem obchodního práva, Živnostenské právo, Korporátní právo, Smluvní právo
Základní literatura: Staněk, J. Obchodní právo. Praha: VŠEM, 2014.

Obchodní právo II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 63 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Právo hospodářské soutěže, Řešení sporů, Exkurs do insolvenčního práva, Exkurs do problematiky veřejných zakázek
Základní literatura: Staněk, J. Obchodní právo. Praha: VŠEM, 2014.

Politologie a mezinárodní vztahy I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 48 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Člověk tvor politický, Politika - pojem, Stát, Klasické pojetí formy státní moci, Novodobé formy vládnutí
Základní literatura: Brezina, P. Politologie a mezinárodní vztahy. Praha: VŠEM, 2015.

Politologie a mezinárodní vztahy II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 48 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Moc a autorita, Právní stát, Státní moc, Politický systém, Dělení politických stran, Politická ideologie
Základní literatura: Brezina, P. Politologie a mezinárodní vztahy. Praha: VŠEM, 2015.

Politologie a mezinárodní vztahy III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 43 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Základní typy ideologií, Politika vůdcovství, Politická korupce, Sociální rozměr politiky, Mezinárodní právo veřejné, Právo Evropské unie
Základní literatura: Brezina, P. Politologie a mezinárodní vztahy. Praha: VŠEM, 2015.

Pracovní právo I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 58 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Zaměstnávání fyzických osob v pracovněprávních vztazích, Vznik a změna pracovního poměru, Skončení pracovního poměru, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Pracovní doba a doba odpočinku, Dovolená
Základní literatura: Zákoník práce

Pracovní právo II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 74 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Odměňování za práci, Náhrada výdajů, Překážky v práci, Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, Péče o zaměstnance, Zástupci zaměstnanců
Základní literatura: Zákoník práce

Právo EU I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 43 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Právo EU sui generis, Členství v EU, Prameny práva EU, Smlouva o Evropské unii, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, Občanství EU a základní práva a svobody EU
Základní literatura: Svoboda, C., Hoda, D. Právo Evropské unie. Praha: VŠEM, 2017.

Právo EU II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 41 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Role členských států na tvorbě práva EU, Lisabonská smlouva, Právní principy EU, Sekundární právo EU, Pravomoci EU, Instituce EU, Evropský parlament, Evropská rada, Předseda Evropské rady, Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Základní literatura: Svoboda, C., Hoda, D. Právo Evropské unie. Praha: VŠEM, 2017.

Právo EU III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 41 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Rada EU, Evropská komise, Předseda Evropské komise, Evropský soudní dvůr, Sporné řízení před ESD EU, Nesporné řízení před ESD EU, Evropská centrální banka, Evropský účetní dvůr, Řádný legislativní postup, Komitologie
Základní literatura: Svoboda, C., Hoda, D. Právo Evropské unie. Praha: VŠEM, 2017.

Právo ve sportu

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 66 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Úvod, Úvod do problematiky, Roviny působení sportu a práva, Právo jako nástroj regulace, Sportovní právo a sportovní legislativa
Základní literatura: Novotný, J. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

Řízení pohledávek

Typ kurzu (úroveň): PK (oborová)
Forma výuky: Prezenční (výukové soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den (6 hod.) Kreditová zátěž: 1K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: seminář je určen pro pracovníky středního stupně řízení podnikatelských subjektů, ale i pro pracovníky orgánů veřejné správy.
Cíle a obsah kurzu: Poskytnout posluchačům základní informace z oblasti právní úpravy pohledávek, jejich zajištění, způsobech vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou, manažerské řízení pohledávek. Součástí budou i daňové aspekty pohledávek. Manažerské řízení pohledávek. Zajištění pohledávek. Vymáhání pohledávek. Náhradní způsoby splnění závazků. Pohledávky v insolvenčním a v exekučním řízen. Daňové aspekty pohledávek.
Základní literatura: Staněk, J. Obchodní právo, VŠEM Praha, 2014

Smluvní právo I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 60 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Absolutní a relativní majetková práva, Smlouva, Spotřebitelské smlouvy, Společné dluhy a pohledávky, Změny závazků, Zánik závazků
Základní literatura: Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Zákon o obchodních korporacích, Ústava ČR, Základní listina práv a svobod

Smluvní právo II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 62 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Zajištění a utvrzení závazků, Vybrané smluvní typy, Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů
Základní literatura: Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Zákon o obchodních korporacích, Ústava ČR, Základní listina práv a svobod

Veřejnoprávní úprava podnikání

Typ kurzu (úroveň): PK (oborová)
Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 1 výukový den (6 hod.) Kreditová zátěž: 1K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: seminář je určen pro širokou podnikatelskou veřejnost, ale především pro pracovníky orgánů veřejné správy.
Cíle a obsah kurzu: Poskytnout posluchačům základní přehled o veřejnoprávní úpravě podnikání, kterou musí podnikatelé při své činnosti vždy respektovat. Posluchači budou obeznámeni i se sankcemi, které za porušení těchto právních předpisů hrozí. Podstata veřejnoprávní úpravy podnikání. Živnostenské právo. Právo na ochranu hospodářské soutěže. Zákon o zaměstnanosti. Další veřejnoprávní úprava podnikání (ochrana životního prostředí, ochrana architektonického dědictví, právní úprava ochrany zvířat proti týrání apod.)
Základní literatura: Staněk, J. Obchodní právo, VŠEM Praha, 2014

Základy obchodního práva

Typ kurzu (úroveň): PK (oborová)
Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 3 výukové dny (18 hod.) Kreditová zátěž: 2K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cílová skupina: seminář je určen pro širokou podnikatelskou veřejnost, členy managementu podniku všech stupňů a i pro pracovníky orgánů veřejné správy.
Cíle a obsah kurzu: Poskytnout posluchačům základní informace z oblasti obchodního práva, uzavírání obchodních smluv, řešení obchodních sporů. Součástí budou i informace a z oblasti insolvenčního práva (řešení úpadku). Právní úprava podnikatelské činnosti. Živnostenské podnikání. Obchodní společnosti a družstva. Jednání podnikatelů. Obchodní rejstřík. Obchodní závazkové vztahy, smlouvy. Zajištění závazků z obchodních styků. Odpovědnost v obchodních vztazích. Lhůty v právních úkonech. Řešení obchodních sporů. Vybrané pojmenované smlouvy kodexů soukromého práva. Právní úprava hospodářské soutěže. Insolvenční právo (konkurz, reorganizace, oddlužení).
Základní literatura: Staněk, J. Obchodní právo, VŠEM Praha, 2014

Základy práva I. (I.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 66 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Obecné pojmy, Právní stát, Právní normy, Právo Evropské unie, Český ústavní pořádek, Soukromé právo, Zásady a principy soukromého práva
Základní literatura: Zima, P. Právní prostředí a společnost. PRAHA: VŠEM, 2014.

Základy práva I. (II.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 66 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Subjekty právních vztahů - osoby, Svéprávnost, Právnická osoba, Typy právnických osob, Právnické osoby veřejného života, Zastoupení, Smluvní zastoupení, Prokura, Zákonné zastoupení a opatrovnictví, Věci a jejich rozdělení
Základní literatura: Zima, P. Právní prostředí a společnost. PRAHA: VŠEM, 2014.

Základy práva I. (III.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 57 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Rozdělení věcí, Součást věci a příslušenství věci, Právní skutečnosti, Zdánlivé jednání, Výklad právních jednání, Obchodní zvyklosti, Forma právních jednání, Soukromá a veřejná listina, Právní jednání vůči nepřítomné osobě, Neplatnost právního jednání
Základní literatura: Zima, P. Právní prostředí a společnost. PRAHA: VŠEM, 2014.

Základy práva II. (I.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 62 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Právní události, Promlčení, Prekluze, Absolutní práva, Věcná práva, Vlastnické právo, Původní nabývání vlastnictví, Převod vlastnického práva, Spoluvlastnictví
Základní literatura: Zima, P. Právní prostředí a společnost. PRAHA: VŠEM, 2014.

Základy práva II. (II.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 50 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Společenství jmění, Jiné způsoby zániku závazku, Zajištění závazků, Utvrzení dluhů, Jednotlivé typy smluv, Převedení věci do vlastnictví jiného, Smlouva o dílo
Základní literatura: Zima, P. Právní prostředí a společnost. PRAHA: VŠEM, 2014.

Základy práva II. (III.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 61 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Smlouva nájemní, Smlouvy o přepravě, Závazky z deliktů, Předcházení vzniku škody, Povinnost nahradit škodu, Speciální odpovědnost, Způsob a rozsah náhrady škody, Bezdůvodné obohacení, Řešení sporů, Ústavní soud
Základní literatura: Zima, P. Právní prostředí a společnost. PRAHA: VŠEM, 2014.

Základy práva II. (IV.)

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 69 min. (180 min.) 
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Občanskoprávní řízení, Rozhodčí řízení, Trestní právo, Základy trestní odpovědnosti, Osobní trestní odpovědnost, Trestní řízení, Veřejná správa, Úpadek a jeho řešení
Základní literatura: Zima, P. Právní prostředí a společnost. PRAHA: VŠEM, 2014.

Základy práva pro podnikatele

Typ kurzu (úroveň): PK (oborová)
Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 3 výukové dny (18 hod.) Kreditová zátěž: 2K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben  
Vstupní znalosti: -

Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)

Cílová skupina: seminář je určen pro širokou podnikatelskou veřejnost, ale i pro pracovníky orgánů veřejné správy a manažery na všech stupních řízení k získání potřebného všeobecného přehledu o právním řádu ČR a pro orientaci v právních souvislostech podnikatelské a řídící činnosti.
Cíle a obsah kurzu: Poskytnout podnikatelům všeobecný přehled o právu a právním řádu ČR. Seznámit posluchače se základy ústavního, správního, trestního, občanského a pracovního práva. Základní právní pojmy. Právní úkony, smlouvy, lhůty v právních úkonech. Systém práva (veřejné a soukromé právo). Ústavní právo, Listina základních lidských práv a svobod. Správní právo, správní řízení, správní řízení trestní. Trestní právo (hmotné a procesní). Občanské právo (vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná práva k věci cizí). Občanské soudní řízení.
Základní literatura: Staněk, J. Základy práva, VŠEM Praha, 2014