VŠEM > Studium VŠEM > Profesní kurzy

Čas čtení: 3 min.Profesní kurzy

Profesní kurzy VŠEM v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) zahrnují specializované intenzivní programy profesního vzdělávání v daných oblastech, formě výuky a dle specifických a konkrétních potřeb jednotlivců a organizací soukromého nebo veřejného sektoru.

Profesní kurzy jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

  • Základní profesní kurzy seznamují se základními aspekty fungování subjektů ve vazbě na charakteristiky jejich prostředí, při zvládnutí základních analytických a metodologických postupů.
  • Oborové profesní kurzy umožňují získat znalosti a dovednosti pro analýzu a strategická rozhodování firem a organizací v globalizovaném prostředí.
  • Specializační profesní kurzy jsou zaměřeny na další zvyšování profesních kvalifikačních předpokladů v rámci odborného rozvoje v rámci praktických aplikací manažersko - ekonomického vzdělání.

Zákonné podmínky CŽV

VŠEM poskytuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., vzdělání v akreditovaných oborech v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV), a to mimo rámec studijních programů, orientované na výkon povolání nebo zájmově.

  • Profesní kurzy VŠEM jsou realizovány jako součást celoživotního vzdělávání (CŽV), dle vysokoškolských standardů s možností daňové uznatelnosti a možností uznání kreditů pro následné studium (Bc./Ing./MBA).
  • Podmínkou přijetí ke studiu v programech CŽV je úplné středoškolské (maturita), respektive vysokoškolské (bakalářský stupeň) vzdělání, kdy další podmínky stanovuje rektor.
  • Na realizované profesní programy v rámci CŽV se vztahuje přiměřeně platný Studijní a zkušební řád VŠEM, kdy jsou rektorem (Nařízení rektora VŠEM) stanoveny podmínky upravující způsob výuky a kontrolu studijních výsledků.
  • Účastníci studia v profesních programech nejsou studenty podle vysokoškolského zákona, kdy v programech CŽV není možné skládat závěrečné, souborné a státní závěrečné zkoušky.
  • Kredity, které byly získány na VŠEM v profesních programech uskutečňovaného v rámci akreditovaných studijních programů, mohou být úspěšným absolventům (klasifikovaný výstup v rámci zkoušky) uznány do zákonné výše kreditů potřebných k řádnému ukončení studia v akreditovaném studijním programu.