VŠEM > Studium VŠEM > Psychologie a lidské zdroje

Čas čtení: 3 min.Psychologie a lidské zdroje

Profesní kurzy (PK) a On-line kurzy (MOOC) jsou realizovány ve třech základních úrovních (základní, oborové, specializační) a dvou formách (prezenční, distanční), kdy obsah je dán zaměřením kurzu a cílovou skupinou.

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM (MOOC)

  • Zkušební "trial" verze pro MOOC je platná 30 dní prostřednictvím formuláře Přístupové údaje E-aplikace VŠEM
  • Vystavení Certifikátu VŠEM o absolvování vybraného profesního kurzu MOOC je podmíněno registrací prostřednictvím Přihlášky ke studiu PK/MOOC
  • Přihlašovací údaje jsou zaslány na kontaktní e-mail (přístup do SIS VŠEM a aplikace Videolearningu VŠEM).

Human resource development I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 60 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Introduction, Learning, Training and Development, The need of development and learning, Definition of development, Adjustin working abilities, Training, learning proces, Competencies and competency model, Summary of learning process, Phasses of training process, On the job methods, Summary of the training, learning methods, Participants of training process, Emotional inteligence, Conditions for effective learning, Training and staff development in practice, The benefits of continuous education, Personnel Development, Human resources development strategy, Personnel development policies, Employee satisfaction and it´s relation to job performance, Employee satisfaction management, Staff satisfaction, Human Resources Management and Social Development
Základní literatura:

Human resource development II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 36 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Career Management, Career Management entities, Career planning, Career Management process, Career forms and Career stages, Career structures, Career definition and role of employees in the career planning, Role of the manager in the career planning process, Holland´s Theory, Example from Hooland´s Theory, Talent Management, Definition of Talent Management, The identification of a key knowledge employee, Main tasks of Talent Management, Knowledge Management, Knowledge Continuity Management, Mobility Management, Calculating turnover rates, Conclusion
Základní literatura:

Human resource management I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 52 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Definition and Goals, Importance od HRM, HRM Activities, Goals and Functions, New Roles of HRM, Importance of HRM
Základní literatura:

Human resource management II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 60 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: HRM versus Personnel Administration, Responsibility in HRM, Hard and Soft HRM, Michigan School Model, Harvard School Model, Employee Education and Training, Identification of Needs for Education
Základní literatura:

Human resource management III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace v aj): 45 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Personnel planning, Staffing, Internal and External Sources, Recruitment and Selection, Deployment
Základní literatura:

Komunikační dovednosti I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 53 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Absolvent se orientuje v oblastech soft skills, je schopen identifikovat základní prvky komunikačního procesu, vymezit základní pojmy, odlišit vyjádření potřeb v komunikaci, rozumí významu kontextu, zákonitostem procesu atribuování.
Obsah kurzu: Úvod do problematiky komunikace, Verbální komunikace, Neverbální komunikace, Vnímání a kontext
Základní literatura: Hajerová-Müllerová, L. Komunikační dovednosti. VŠEM Praha, 2014

Komunikační dovednosti II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 33 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Absolvent se orientuje v oblastech soft skills, je schopen identifikovat základní prvky komunikačního procesu, vymezit základní pojmy, odlišit vyjádření potřeb v komunikaci, rozumí významu kontextu, zákonitostem procesu atribuování.
Obsah kurzu: Komunikační bariéry, Dialog, Asertivita a manipulace, Asertivní práva, povinnosti a techniky
Základní literatura: Hajerová-Müllerová, L. Komunikační dovednosti. VŠEM Praha, 2014

Komunikační dovednosti III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová) Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 34 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 23 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Absolvent se orientuje v oblastech soft skills, je schopen identifikovat základní prvky komunikačního procesu, vymezit základní pojmy, odlišit vyjádření potřeb v komunikaci, rozumí významu kontextu, zákonitostem procesu atribuování.
Obsah kurzu: Řešení konfliktů, Styly řešení konfliktů, Vyjednávání, Shrnutí problematiky komunikace
Základní literatura: Hajerová-Müllerová, L. Komunikační dovednosti. VŠEM Praha, 2014

Leadership

Typ kurzu (úroveň): Profesní (základní) Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 12 hod. Kreditová zátěž: 2K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: - Výstup kurzu: Certifikát VŠEM
Cílová skupina: kurz je určen pro ty, kteří potřebují organizovat a řídit ostatní lidi, vést je při výkonu svého zaměstnání formálně i neformálně, motivovat je a odvádět výsledky v rámci týmu
Cíle a obsah kurzu: Interaktivní dvoudenní program, zacílený na znalosti, ale také praktické dovednosti v oblasti všech klíčových manažerských oblastí jakými jsou plánování, stanovení cílů, vedení, komunikace, motivace, kontrola a zpětná vazba v rámci týmu. Vůdce, manažer: rozdíly. Vůdčí osobnost: projevy a chování. Motivace a inspirace ostatních. Situační styly vedení a řízení lidí: jejich použití a uplatnění. Kouč: kvalita a schopnosti a jejich vybudování. Podle čeho zvolit jednotlivé situační styly vedení? Direktivní styl, instruktážní styl, participativní styl, delegující styl. Situační styly vedení:  rozbor využití,  řízení lidí jednotlivých účastníků tréninku.

Lektorské dovednosti

Typ kurzu (úroveň): Profesní (základní) Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 12 hod. Kreditová zátěž: 2K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: - Výstup kurzu: Certifikát VŠEM
Cílová skupina: začínající lektoři a školitelé
Cíle a obsah kurzu: Naučit účastníky identifikovat vzdělávací potřeby klienta a podle jeho potřeb vytvořit vzdělávací akci, naučit se řídit učební činnosti, rozvinout motivační dovednosti školitele, naučit školitele didaktickým zásadám. Analýza vzdělávacích potřeb, diagnostika učebních stylů. Příprava na vzdělávací akci. Rozvržení, časování, tematické celky, scénář, osnova. Nástroje na zvyšování motivace posluchačů. Image školitele, sebeprezentace. Jak naučit znalostem, dovednostem a postojům. Dovednost prezentace. Komunikativní dovednosti. Zpětná vazba, evaluace. Modelové situace, videotrénink.

Mentorské dovednosti

Typ kurzu (úroveň): Profesní (základní) Forma výuky: Prezenční (výuková soustředění)
Časová dotace (rozsah výuky): 12 hod. Kreditová zátěž: 2K
Termíny konání (zahájení): říjen, leden, duben -
Vstupní znalosti: - Výstup kurzu: Certifikát VŠEM
Cílová skupina: kurz je určen pro ty, kteří potřebují vést lidi při výkonu svého zaměstnání formálně i neformálně
Cíle a obsah kurzu: Kurz je zaměřen na rozvoj mentorských dovedností a zvládnutí adaptace (zapracování) nových pracovníků v novém prostředí a pro nové pracovní pozice.Vysvětlení základních pojmů - Mentoring / Coaching / Adaptace. Role mentora - základní dovednosti. Komunikační nástroje a komunikační dovednosti. Oblasti s vlivem na proces a výsledky mentoringu. Adaptační proces a motivace. Rozvojové potřeby.

Personální management

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 47 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální) Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle a obsah kurzu: V rámci předmětu je definována oddanost k organizaci, popsány jsou rovněž i tři její faktory. Studenti se seznámí s formováním pracovních schopností člověka a pracovníka organizace, s procesem vzdělávání a rozvoje pracovníků, s metodami vzdělávání a rozvojem pracovníků v praxi. Studenti se naučí postupům efektivního výběru ve vazbě na minimalizaci nákladů při vykonávání této personální činnosti; bude umět uplatňovat správné administrativní postupy přijímání pracovníků, sestavit racionální a efektivní plán adaptace pro nově přijímaného. Student se bude umět orientovat v metodách získávání a výběru pracovníků. Kurz dále vymezuje pojem kariéra, subjekty řízení a plánování kariéry, plánování kariéry, životní dráha, životní období, stupně pracovní kariéry, struktura pracovní kariéry, plán osobního rozvoje, řízení kariéry, nástroje řízení kariéry, řízení kariéry a související personální činnosti. Předmět studentům popisuje a vysvětluje uspokojení z práce, včetně determinant uspokojení z práce.
Obsah studia: Získávání pracovníků, Výběr, přijímání a orientace pracovníků, Vzdělávání, Uspokojení z práce, Oddanost k organizaci, Řízení a plánování kariéry
Základní literatura: Vnoučková, L., Urbancová, H., Management lidských zdrojů. VŠEM Praha, 2015;
Tomšík, P. a kol. Management lidských zdrojů. VŠEM Praha, 2013

Podniková kultura I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 48 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle a obsah kurzu: Student bude po absolvování předmětu schopen vymezit podnikovou kulturu, její význam a fungování, klasifikovat organizace podle kulturních kategorií, vysvětlit vazby podnikové kultury. Kurz seznamuje studenty s klasifikací organizací podle jejich kulturních kategorií ve zvoleném systémovém rámci, se souborem formálních a neformálních vzorů a hodnot ovlivňujících chování zaměstnanců, s orientací a přístupem podnikového managementu ve střetu národní a podnikové kultury. Seznamuje s metodologickými přístupy zkoumání, vysvětluje diagnostiku podnikové kultury, včetně volby diagnostických nástrojů.
Obsah kurzu: Podniková kultura, její systémy a mechanismy, Klasifikace podnikové kultury, Vybrané metodologické přístupy zkoumání podnikové kultury
Základní literatura: Hajerová-Müllerová, L. Podniková kultura, VŠEM Praha, 2013

Podniková kultura II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 52 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Předmět seznamuje s faktory diferenciace podnikové kultury mezi organizacemi, problematikou existence více kultur v jednom podniku , s přímými a nepřímými metodami vytváření podnikové kultury. Věnuje se problematice významu působení podnikové kultury, v rámci předmětu je popsán význam podnikové kultury v produktivně týmové práce, v organizačním systému podniku a jeho celkové filozofii, dále změna podnikové kultury a specifika obtížnosti změny v rozdílných typech organizací, postupy nutné k úspěšné změně podnikové kultury a nabídka alternativních přístupů ke změně s využitím možnosti volby. V rámci kurzu jsou posluchačům nastíněny formální a neformální vzorce a hodnoty ovlivňující chování zaměstnanců, dále je zde popsána orientace a přístup podnikového managementu ve střetu národní a podnikové kultury a vliv národní kultury na chování jedince mezinárodním kontextu.
Obsah kurzu: Vybrané faktory ovlivňující podnikovou kulturu, Analýza slabé a silné podnikové kultury, Význam působení podnikové kultury.
Základní literatura: Hajerová-Müllerová, L. Podniková kultura, VŠEM Praha, 2013

Psychologie I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 52 min. (180 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oboru psychologie. Pozornost je věnována směrům psychologie, problematice osobnosti, jejím substrukturám a faktorům ovlivňujícím její vývoj.
Obsah kurzu: Úvod do kurzu, Obor psychologie, CO-JAK-PROČ
Základní literatura: Lorencová, H., Rohlíková, P. Základy psychologie (vybrané kapitoly), VŠEM Praha, 2009

Psychologie II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 52 min. (120 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální) Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: V rámci předmětu je definována oddanost k organizaci, popsány jsou rovněž i tři její faktory. Pozornost je věnována směrům psychologie, problematice osobnosti, jejím substrukturám a faktorům ovlivňujícím její vývoj.
Obsah kurzu: Vývoj psychologického myšlení, Závěr
Základní literatura: Lorencová, H., Rohlíková, P. Základy psychologie (vybrané kapitoly), VŠEM Praha, 2009

Řízení lidských zdrojů I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 62 min. (120 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální) Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Řízení lidských zdrojů - základní vymezení, Přístupy organizací ke vzdělávání a rozvoji, Cyklus vzdělávání, Efektivita vzdělávání, Nový pohled na kariéru, Proces kariérového řízení, Kariérní trasa, Představení talent managementu, Klíčové procesy Talent managementu, Talent pool
Základní literatura: Vnoučková L., Urbancová, H. Rozvoj lidských zdrojů. VŠEM Praha, 2015;
Urbancová, H., Vnoučková L., Smolová, H. Talent management v organizacích v České republice. VŠEM Praha, 2016

Řízení lidských zdrojů II.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 39 min. (120 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální) Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Budování dobrého jména zaměstnavatele, Personální marketing, Aktuální problémy personálního marketingu, Outplacement, Společenská odpovědnost firem, HR business partnerství, Management mobility
Základní literatura: Vnoučková L., Urbancová, H. Rozvoj lidských zdrojů. VŠEM Praha, 2015;
Urbancová, H., Vnoučková L., Smolová, H. Talent management v organizacích v České republice. VŠEM Praha, 2016

Řízení lidských zdrojů III.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 48 min. (120 min.) Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální) Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu:
Obsah kurzu: Úvod do znalostního managementu, Proces tvorby znalostí, Management kontinuity znalostí, Age management, Outsourcing, Úvod do work life balance, Flexibilní formy práce, Flexikurita
Základní literatura: Vnoučková L., Urbancová, H. Rozvoj lidských zdrojů. VŠEM Praha, 2015;
Urbancová, H., Vnoučková L., Smolová, H. Talent management v organizacích v České republice. VŠEM Praha, 2016

Sociologie řízení I.

Typ kurzu (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (videok konzultace): 55 min.(180 min.)
Časová dotace (samostudium): 22 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními souvislostmi sociologie řízení, propojit poznatky ze sociologie, psychologie i dalších oborů.V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se 3 typy škol sociologie organizace, seznámeni jsou rovněž také s kritickým pohledem na organizace.
Obsah kurzu: Úvod, vymezení předmětu a klíčové pojmy, Dějiny
Základní literatura: Hampl, P., Kašparová, E., Sociologie řízení, VŠEM Praha, 2012

Sociologie řízení II.

Typ výuky (úroveň): MOOC (oborová)
Forma výuky: Distanční (Videolearning, VideoForum)
Časová dotace (video konzultace): 105 min. (180 min.)
Časová dotace (samostudium): 21 hod.
Termíny konání (zahájení): individuální Kreditová zátěž: 1K
Vstupní znalosti: - Výstupní znalosti: Certifikát VŠEM (EZK)
Cíle kurzu: V rámci kurzu je definován konflikt, posluchači kurzu jsou seznámeni s teorií konfliktu, s dělením konfliktů. Předmět se zabývá metodami výzkumu, jak se zkoumá sociální realita. Dále předmět seznamuje s kvalitativními (rozhovor, životopis, focus group, pozorování, případová studie, experiment, anketa) a kvantitativními metodami (dotazníkové šetření). Seznamuje posluchače se silnou a slabou organizační kulturou, se změnami organizační kultury, s podnikovou identitou a image, s podnikovou a národní kulturou a interkulturním managementem.
Obsah kurzu: Výzkumné metody, Konflikt v organizaci, Kultura
Základní literatura: Hampl, P., Kašparová, E., Sociologie řízení, VŠEM Praha, 2012