VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Kontrola studia > Seminární / Zápočtové práce

Čas čtení: 4 min.Seminární / Zápočtové práce

Seminární práce (SP) a zápočtové práce (ZP) jsou odborným písemným výstupem studenta ve stanoveném rozsahu stran, předepsané formální úpravě (pokyny pro psaní odborných prací) a příslušném počtu.

Písemné práce SP/ZP/PP

Naplnění stanoveného/celkového počtu příslušných kreditů za písemné výstupy (SP, ZP, PP) si student stanovuje na základě svých studijních, profesních a časových preferencí, což umožňuje kombinaci různých písemných výstupů. Student volí z seminárních/zápočtových/praktických prací. Nezbytnou podmínkou je prezentovat alespoň jeden písemný výstup během studia (vyjma eseje). Každý typ práce může student zvolit maximálně třikrát.

Studenti mají k dispozici Sborník vzorových písemných prací, který obsahuje jednotlivé typy písemných výstupů na VŠEM. Studentům slouží pro získání představy o konkrétním obsahu, struktuře a formátování. Sborník je pro studenta inspirací a zobrazuje, jak tyto písemné výstupy mohou vypadat s tím, že metodické a obsahové pojetí student přizpůsobuje zaměření své práce.

Počet kreditů dle studijního programu a formy studia

Studijní program / forma studia Bc/P Bc/K Ing/P Ing/K MBA
Počet kreditů 16 24 8 12 10

Počet kreditů za písemné výstupy

Typy písemných výstupů / Počet kreditůPrezenčníKombinovaná/Distanční
Seminární práce 6 10
Zápočtová práce
2 3
Praktická práce (praktická, profesní studie) 5 7
Odborná praxe včetně prezentace* 5 7
Aplikační studie (Hosté VŠEM/Skillport) 2 2
Esej z Hosté VŠEM 1 1
Prezentace (alespoň jednou během studia)** 2 2
*započítány kredity za prezentaci / **esej není možné prezentovat

Tematické okruhy, klasifikace a administrace SP

Tematický okruh seminární práce vybírá student z nabídky VŠEM (vybrané téma student nenahlašuje), kdy každá SP musí být vypracována, zaslána a případně prezentována na základě standardů VŠEM, viz Pokyny pro psaní odborných prací.

 • TEMATICKÉ OKRUHY SP, viz Přílohy Pokynů pro psaní odborných prací.
 • POKYNY PRO PSANÍ ODBORNÝCH PRACÍ
 • SP je zasílána v elektronické formě (formát PDF) v jednom souboru prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Seminární práce (titulní a průvodní strany SP, samotný odborný text SP).
 • Šablony a titulní strany SP, viz SIS VŠEM/eVyhledavač
 • Kontrola textu SP (na plagiát), viz Internetová aplikace ODEVZDEJ
 • Sborník nejlepších studentských prací za daný akademický rok.
 • Student má možnost změny tématu seminární práce po neúspěšném pokusu (4 - nevyhověl) v rámci stejného seminárního bloku s tím, že předchozí zkouškové pokusy studenta jsou standardně započítávány v SIS/E-index, kdy volba nového tématu SP neznamená generování nových zkouškových pokusů.
 • Student má na seminární práci jeden řádný a dva opravné zkouškové pokusy. Po neúspěšném třetím zkouškovém pokusu může student využít tzv. mimořádný zkouškový termín (1x), který je zpoplatněn dle cenové úrovně, viz Administrativní ceník.
 • V případě vyčerpání všech zkouškových pokusů může student požádat o tzv. rektorský zkouškový termín prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz s uvedením důvodu neúspěchu v předchozích termínech. Student žádost o rektorský termín seminární práce předkládá Administrativní komisi VŠEM, která následně doporučuje rektorovi VŠEM schválení/zamítnutí žádosti.
 • Rektorský termín je zpoplatněn dle Administrativního ceníku.
 • V případě schválení rektorského termínu seminární práce je studentovi povinně přidělen konzultant seminární práce.
 • Úspěšnost seminárních prací v akademickém roce 2017/2018.

Týmová seminární práce

Studenti mají možnost zpracování a prezentace týmové seminární práce. Za tým je považována skupina alespoň 2 studentů.
 • Vypracování a prezentace týmové seminární práce je dobrovolné s tím, že každý člen týmu se se musí aktivně zúčastnit jak zpracování a vypracování práce, případných konzultací, tak samotné prezentace SP. Neúčast na prezentaci jakéhokoli člena týmu je považováno za nesplnění podmínek, tj. nemůže být hodnocena ZP.
 • U týmové seminární práce se minimální rozsah stran písemné práce pro daný studijní program násobí každým dalším členem týmu.
 • Hodnocení je platné pro všechny členy týmu, kdy i neúspěšné pokusy se počítají všem členům řešitelského týmu.
 • Úspěšně hodnocená týmová seminární práce nahrazuje individuální seminární práci u všech členů týmu.
 • Pokud se tým mezi jednotlivými pokusy odevzdání práce rozhodne rozdělit, může každý z členů zpracovat individuální seminární práci. Počet již absolvovaných pokusů zůstává v platnosti.

Tematické okruhy, klasifikace a administrace ZP

Tematický okruh zápočtové práce vybírá student z nabídky VŠEM (vybrané téma student nenahlašuje), kdy každá ZP musí být vypracována, zaslána a případně prezentována na základě standardů VŠEM, viz Pokyny pro psaní odborných prací.

Klasifikace a revize hodnocení SP/ZP

Hodnotitel hodnotí SP/ZP klasifikací 1 - 4, kdy při hodnocení 4 je nutné SP/ZP přepracovat v souladu s poznámkami a doporučeními hodnotitele/lektora. V případě hodnocení 1 - 3 může student seminární/zápočtovou práci přihlásit k prezentaci.

 • Hodnocení SP/ZP je k dispozici zpravidla do 30 dní od data registrace SP/ZP do SIS VŠEM.
 • Hodnotitel může studentovi umožnit doplnění nebo úpravu práce, aniž by byl vyčerpán zkouškový pokus. Studentovi v takovém případě udělí „hodnocení“ DOP10.
 • Termín pro doplnění (opravu) dílčí písemné práce stanovuje hodnotitel, nejpozději však do 10 dní od sdělení připomínek. Pokud student do stanoveného data neodevzdá doplněnou (opravenou) práci dle požadavků hodnotitele, je potvrzeno původní hodnocení (nevyhověl „4).
 • Na uvedené není právní nárok, kdy se jedná o nezávislé rozhodnutí hodnotitele na základě samotného obsahu dílčí písemné práce a schopností autora.
 • Žádost o revizi/přezkoumání hodnocení SP/ZP (do 30 dnů od zápisu v E-indexu) musí obsahovat konkrétní sporné body hodnocení SP/ZP.
 • Revize SP/ZP nemá odkladný účinek pro klasifikaci dalšího pokusu SP/ZP, kdy za konečné hodnocení SP/ZP je vždy považováno poslední klasifikační hodnocení v E-indexu (tzn. hodnocení s nejaktuálnějším datem, bez ohledu na výsledek revize).
 • Revize SP/ZP jsou v kompetenci Revizní rady VŠEM (jmenována rektorem VŠEM primárně z řad odborníků mimo VŠEM).


Zdroj: http://www.vsem.cz/zkousky-zk

Prezentace SP/ZP

Termíny prezentací SP/ZP si student stanovuje individuálně prostřednictvím SIS VŠEM/Přihlášení na prezentace/PA, kdy uzávěrka přihlášení/odhlášení pro daný termín prezentace SP/ZP je 10 dní před konáním příslušného termínu prezentací SP/ZP.

 • Prezentace probíhá ve stanovených termínech, viz Kalendář výuky a zkoušek
 • Student může prezentovat SP/ZP pouze s hodnocením 1 - 3.
 • Prezentovat může student pouze jednu práci v rámci jednoho termínu prezentace (vyšší počet prezentací SP/ZP je možný pouze v rámci Administrativního ceníku).
 • Pokud má student klasifikováno kladně (1 - 3) více písemných prací, po přihlášení na termín prezentace informuje prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz Informačně poradenské centrum, kterou práci bude v daném termínu prezentovat.
 • Pozvánka na daný termín prezentace SP/ZP (časový harmonogram) je zaslána 3 dny před příslušným datem konání.
 • Prezentace písemné práce má jeden řádný a jeden opravný pokus. Při neudělení ZP na druhý pokus, musí student zvolit následně jinou klasifikovanou písemnou práci v dalším vypsaném termínu.
 • Prezentace SP/ZP jsou přístupné pro diváky (studenty/absolventy VŠEM) splňující příslušné podmínky účasti, viz Nařízení rektora VŠEM 07/2013.
 • Prezentace není povinná pro studenty distanční formy studia.

Forma a administrace prezentace SP/ZP

Každý student se aktivně a povinně účastní průběhu celého bloku prezentací SP/ZP, kdy je vyžadováno zapojení do všech dílčích diskuzí nad prezentovanými tématy SP/ZP.

 • Obsah a forma elektronické prezentace SP/ZP před zkouškovou komisí je plně v kompetenci studenta, kdy stanovený čas pro ústní prezentaci SP/ZP je maximálně 5 minut na jednu práci.
 • Součástí prezentace SP/ZP je prezentování cílů, metod a výsledků/výstupů SP/ZP.
 • Elektronická prezentace SP/ZP je studentovi umožněna ve formátech souborů (PPT, PDF), na elektronickém médiu (USB flash disk) s nahráním před zahájením prezentace/obhajob SP/ZP.
 • Student může použít layout/šablonu pro prezentace SP VŠEM, viz SIS VŠEM/E-aplikace/E-vyhledavač
 • Rozhodnutí odborné/zkouškové komise je definitivní a neměnné s tím, že student reaguje na připomínky ke své prezentované SP/ZP bezprostředně po ukončení své části prezentace.