VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Slovník VŠEM

Čas čtení: 3 min.Slovník VŠEM

Výkladový slovník pojmů je určen k základní orientaci uchazeče/studenta ve vysokoškolském prostředí a v administraci studia na Vysoké škole ekonomie a managementu (formy a organizace studia, organizace vysoké školy, zápis, výuka, anotace předmětu a literatura, studium, studentský informační systém).

Formy a organizace studia

 • Prezenční studium výuka probíhá v pracovní dny (pondělí až pátek) a předpokládá pravidelnou účast na výuce, tj. na přednáškách, cvičeních a konzultacích, respektive dalších vzdělávacích aktivitách
 • Kombinované studium dříve označované jako „dálkové“ (kombinace prezenční a distanční formy studia) s menší hodinovou dotací přímé výuky na studijní předmět; student školu navštěvuje v rámci výukových soustředění (přednášky, videocvičení a konzultace) několikrát za trimestr, a to většinou o víkendech
 • Distanční studium probíhá bez přímé výuky, tj. bez přednášek a cvičení, pouze na základě samostudia a konzultací s lektorem
 • Meziuniverzitní studium umožňuje studovat na dvou univerzitách/vysokých školách zároveň
 • Bakalářský program zpravidla tříletý studijní program, který poskytuje studentům základní a všeobecné mezioborové znalosti v dané oblasti; absolventům bakalářských studijních programů je udělován akademický titul bakalář (Bc.)
 • Magisterský program zpravidla pětiletý studijní program, který poskytuje studentům specializované znalosti v dané oblasti; absolventům ekonomických studijních programů je udělován akademický titul inženýr (Ing.)
 • Navazující magisterský program zpravidla dvouletý studijní program navazující na bakalářské studium, pro jehož absolvování je nutné získání 1. stupně vysokoškolského vzdělání (Bc.); absolventům ekonomických oborů je udělován akademický titul inženýr (Ing.)
 • Doktorandský program zpravidla tříletý studijní program, kdy pro studium doktorandského programu musí student získat 2. stupeň vysokoškolského vzdělání (Ing., Mgr.); absolventům je udělován akademický titul doktor (Ph.D.)

Kdo je kdo na vysoké škole, organizace vysoké školy

 • Rektor nejvyšší představitel vysoké školy, kterého v různých oblastech činnosti vysoké školy zastupují prorektoři
 • Prorektor zástupci rektora pro jednotlivé oblasti a záležitosti vysoké školy (studium, pedagogika a výzkum, zahraniční vztahy)
 • Hierarchie titulů akademické hodnosti (tituly) dle dosaženého vzdělání a odborného zaměření vysoké školy: Bc. (bakalář)/Mgr. (magistr)/Ing. (inženýr)/PhDr., JUDr., RNDr.  (doktor)/Ph.D. (doktor)/Doc. (docent)/Prof. (profesor)
 • Administrativní pracoviště (oddělení) pracoviště, která zajišťují chod organizace po administrativní stránce (Informačně poradenské centrum – studijní agenda, Rektorát – agenda rektora a prorektorů)
 • Akademická pracoviště (instituty, katedry) pracoviště, v rámci kterého působí pedagogové na vysoké škole dle svého oborového zaměření
 • Sport Vysokoškolský sportovní klub Vysoké školy ekonomie a managementu (VSK VŠEM) sdružuje všechny studenty bez omezení sportovního odvětví; Universitní sportovní klub Vysoké školy ekonomie a managementu (USK VŠEM) atletický oddíl Vysoké školy ekonomie a managementu (1. liga)
 • Výzkumné pracoviště pracoviště v rámci vysoké školy zabývající se výzkumnou a vědeckou činností zpravidla v oblastech zaměření studijních programů; Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM) zaštiťuje výzkumnou činnost Vysoké školy ekonomie a managementu

Před výukou

 • Evropský systém převodu kreditů (ECTS) má mezinárodní status, který umožní studovat část studia v zahraničí s tím, že studentovi po návratu může mateřská vysoká škola uznat kredity absolvované během tohoto studia
 • Identifikační karta studenta (Studentský průkaz) důležitý identifikační průkaz studenta vysoké školy, kterým se student prokazuje na výuce a zkouškách, respektive při administrativních úkonech spojených se studiem; k vystavení průkazu je nutné nahrát elektronickou fotografii v požadovaném formátu do SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta
 • Knihovna je v ní shromážděna studijní a rozšiřující literatura, seminární, bakalářské a diplomové práce studentů (absolventů); studentům VŠEM je k dispozici knihovna VŠEM a knihovna Akademie věd ČR
 • Knihovna AV ČR bezplatný přístup do Knihovny Akademie věd ČR pro studenty VŠEM. Student si na IPCVŠEM vyplní Přihlášku čtenáře, na základě které je studentovi umožněn prezenční přístup k odborným publikacím a přístup k elektronickým informačním zdrojům
 • Kreditní systém přiděluje každému předmětu číselnou hodnotu (kredit), a to na základě jeho obtížnosti (nehodnotí tedy úroveň klasifikace studenta, ale jak bylo složení zkoušky náročné); pro řádné ukončení studia je potřebné získat předepsaný počet kreditů s tím, že některé vysoké školy, respektive studijní programy vyžadují dosažení určitého počtu kreditů i v jednotlivých akademických letech studia
 • Menza jídelna pro posluchače vysokých škol (VŠEM nemá vlastní stravovací zařízení, studenti však mohou využívat menz ostatních vysokých škol, soukromé vysoké školy nemají nárok na dotaci v oblasti stravování a pro jejich studenty tedy platí standardní ceny)
 • PC studovna místnost vybavená počítačovou technikou a přístupem na internet, vstup do studovny možný pouze na studentský průkaz VŠEM
 • Výkaz o studiu na vysoké škole (Index) zaznamenává všechny výsledky/výstupy během studia, které student absolvuje v daném akademickém roce, ať už úspěšně nebo neúspěšně; na VŠEM má elektronickou podobu a je součástí studentského informačního systému (některé vysoké školy používají tištěnou brožuru ve formátu A6)

Zápis

 • Elektronický zápis studenti zápis do akademického roku (trimestru) se vztahuje na všechny studenty VŠEM, prostřednictvím studentského systému si student zapisuje/potvrzuje studijní předměty, respektive studijní moduly na další akademický rok (období)
 • Imatrikulace slavnostní akt, při kterém je student prvního ročníku oficiálně uznán za právoplatného člena akademické obce příslušné vysoké školy; student obdrží Imatrikulační listinu; imatrikulace je na VŠEM pro studenty povinná
 • Úvod do studia seznamuje s podmínkami a administrativními náležitostmi studia na VŠEM (výuková a zkoušková soustředění, harmonogram výuky, způsob a podmínky kontroly studia, studentský informační systém, vnitřní předpisy)
 • Zápis administrativní proces, který absolvuje každý uchazeč (1. ročník) nebo student (2. – 3. ročník) na vysoké škole a jímž se uchazeč stává studentem vysoké školy; student potvrzuje svůj zájem o pokračování studia v dalším ročníku na vysoké škole, kdy na VŠEM se zápis provádí elektronicky (studenti)
 • Zápis do studia (1. ročník) uchazeč se stává studentem vysoké školy na základě splnění všech uvedených podmínek zápisu do studia (uhrazení studijních poplatků, podpis příslušných dokumentů)

Výuka

 • Cvičení procvičování teoretických znalostí v rámci výuky, kdy cvičení doplňuje standardní výuku (zpravidla na konci předmětu nebo modulu), některá cvičení vyžadují přípravu studenta v podobě vypracování příkladů nebo případových studií, s nímž se následně dále pracuje, na VŠEM probíhají v rámci VideoFora (videocvičení)
 • Konzultace využívány v rámci přípravy na zkoušku nebo seminární/závěrečnou práci
 • Povinný předmět předmět, jehož absolvování, včetně předepsaného způsobu ukončení, je pro studium závazné
 • Povinně volitelný předmět předmět, který je součástí povinného bloku studia a student si jej volí z dostupné nabídky
 • Praktické aplikace ukončení zápočtem; cílem praktických aplikací je přiblížit studentům prezenční formy studia reálie podnikové praxe (podnikové stáže, exkurze, setkání s odborníky)
 • Přednáška výklad lektora ke studijnímu předmětu s fyzickou přítomností studenta, kdy účast na přednášce je doporučená (není pro studenta povinná), na přednáškách se používají studijní materiály daného předmětu (učební text, studijní opora, studijní text), respektive se předpokládá základní seznámení studenta s danou problematikou před samotnou výukou tak, aby byl student schopen porozumět základní terminologii a případně reagovat na diskusi s lektorem
 • Seminář specifický a více individuálně zaměřený druh výuky doplňující přednášky (mohou být individuální nebo týmové), rozvíjí samostatnou práci a myšlení studentů, účast na semináři vyžaduje předchozí přípravu studenta (vypracování příkladů, případových studií, prezentací atp.)
 • Trimestr / semestr členění akademického roku na časové úseky, v nichž probíhá výuka a zkoušky, akademický rok na VŠEM se dělí na tři trimestry, kdy jeden trimestr trvá 4 měsíce a student v jeho průběhu může absolvovat zkoušky, většina vysokých škol v ČR člení akademický rok na semestry (dva v akademickém roce)
 • Volitelný předmět předmět vypisovaný na vysoké škole nad rámec programů; může být ukončen zkouškou nebo zápočtem
 • Výukové soustředění obsahuje výuku studijního předmětu (přednáška, seminář, video/cvičení, konzultace)

Anotace předmětu/modulu a literatura

 • Anotace obsah a cíle studijního předmětu požadované jako výstupní znalosti, uváděna základní a rozšiřující literatura, internetové odkazy a odborná periodika
 • Internetové odkazy seznam internetových stránek vztahujících se k danému předmětu
 • Odborná periodika časopisy vydávané jako periodické publikace v tištěné nebo elektronické podobě, sloužící k doplnění výstupních znalostí ke studijnímu předmětu
 • Rozšiřující literatura slouží k doplnění výstupních znalostí ke studijnímu předmětu
 • Videolearning VŠEM/E–books obsahuje kurzy, učební a studijní texty, studijní opory, cvičebnice a prezentace v elektronické podobě
 • Základní literatura nutná k základním výstupním znalostem ke studijnímu předmětu (uváděna v anotacích)

Studium (průběh, kontrola a ukončení)

 • Aplikační studie ze Skill Port VŠEM je možné zpracovat na základě aktivní účasti studenta na některé z akcí Skill Port VŠEM
 • Esej úvaha či rozpracování tématu vycházejícího z přednášky v rámci cyklu Hosté VŠEM
 • Individuální studijní plán/zkrácení studia individuální uspořádání studia, které umožňuje studentům zkrácení, resp. prodloužení standardní doby studia dle jejich specifických požadavků
 • Odborná praxe je povinná pro studenty prezenční formy studia v rámci praktických aplikací a volitelná jako písemný výstup pro všechny formy studia
 • Podmínečné vyloučení při nesplnění stanovených podmínek do určitého data, je student vyloučen definitivně
 • Praktická práce písemný výstup studenta v daném rozsahu stran, který se člení na Profesní studii, Praktickou studii, Aplikační studii, Esej, Odbornou praxi
 • Praktická studie písemný výstup následující po absolvování příslušné Praktické aplikace
 • Prezentace veřejné představení samostatné práce (individuální nebo kolektivní) před auditoriem
 • Profesní studie studentem navržený projekt za využití Lean Canvas
 • Průběžný test písemný výstup pro sledování průběžných znalostí pro daný studijní předmět, průběžné testy nejsou součástí rozvrhu studenta a jsou plně v kompetenci garanta studijního předmětu, místo průběžného testu může lektor stanovit pro kontrolu průběžných znalostí jinou formu výstupu (písemná práce, případová studie, esej, prezentace)
 • Přerušení studia student může během studia požádat o přerušení studia na dobu od 12 měsíců, v době přerušení žadatel není studentem (nemá právo se účastnit výukových a zkouškových soustředění) a nemá přístup do Studentského informačního systému
 • Řádné ukončení studia obsahuje splnění všech stanovených podmínek (zkoušky, seminární práce, praktické aplikace, závěrečné zkoušky) a obhájení závěrečné práce (bakalářská/diplomová/disertační)
 • Seminární práce samostatný písemný výstup studenta v daném rozsahu stran dle administrativních pokynů školy pro vypracování samostatných písemných prací studentů, student prezentuje seminární práci před komisí, seminární práce je klasifikována vysokoškolskou stupnicí hodnocení (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl)
 • (Státní) závěrečná zkouška soubor zkouškových testů nutných k ukončení studia, závěrečné zkoušky může student skládat již v průběhu studia v případě, že složil dílčí zkoušky z daných studijních předmětů
 • Systém hodnocení rozdělen dle výstupních znalostí, základní rozdělení (vyhověl - nevyhověl), klasifikační stupnice (1- výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl), zápočet (započteno – nezapočteno), uznání předmětu (uznáno – neuznáno), Standardní bodové hodnocení VŠEM: 0 – 50 %: 4 – nevyhověl / 51 – 70 %: 3 – dobře / 71 – 90 %: 2 – velmi dobře / 91 – 100 %: 1 - výborně
 • Ukončení studia studentovi je studium administrativně ukončeno při nedodržení podmínek stanovených vnitřními předpisy a pokyny VŠEM pro pokračování ve studiu
 • Vyloučení ze studia při porušení podmínek stanovených vnitřními předpisy a pokyny VŠEM může být student vyloučen ze studia
 • Zanechání studia student může zanechat studia z vlastní vůle, je nutné zaslat žádost
 • Zápočet způsob průběžného zakončení studijního předmětu klasifikovaný vysokoškolskou stupnicí (započteno/nezapočteno), zápočty nejsou součástí rozvrhu studenta a jsou plně v kompetenci garanta studijního předmětu/modulu, formy zápočtu (průběžný test, trimestrální práce, esej, případová studie, prezentace)
 • Zápočtová práce písemný výstup studenta v daném rozsahu stran, který může mít tři formy - Případová studie, Teoretická studie, Výzkumná studie
 • Zkouška klasifikovaný výstup ze studijního předmětu slouží ke kontrole výstupních znalostí studenta za daný předmět, zkouška může být ústní, písemná nebo kombinovaná
 • Zkouška z cizího jazyka povinný cizí jazyk si studenti VŠEM volí mezi angličtinou nebo němčinou, nepovinně volitelné jazyky jsou: francouzský, španělský, ruský a italský jazyk
 • Zkoušková soustředění se konají v průběhu celého kalendářního roku dle administrativních pokynů pro daný akademický rok
 • Zkouškový test písemný výstup ze studijního předmětu klasifikovaný vysokoškolskou stupnicí hodnocení (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl)

Studentský informační systém (SIS)

 • E-aplikace obsahují učební a studijní texty, studijní opory, cvičebnice a prezentace v elektronické podobě, Videolearning VŠEM, Videomanuály
 • E-books jsou elektronické verze tištěných učebních textů VŠEM pro daný studijní předmět se specifickými požadavky na distanční formu studia (samostudium studenta) a jsou nejvyšší "řadou" studijních a výukových materiálů VŠEM
 • E-index přehled všech výsledků/výstupů během studia, které student absolvuje v daném akademickém roce, ať už úspěšně nebo neúspěšně (zkoušky, zápočty, seminární práce, závěrečné zkoušky, obhajoba BP/DP)
 • E-platby aplikace prostřednictvím které studenti hradí studijní poplatky a objednávají studijní literaturu
 • E-texty zahrnují studijní texty pro prezenční část výuky studijního předmětu, respektive studijní opory sloužící jako doplněk k danému studijnímu předmětu (pokud není k dispozici učební text VŠEM)
 • E-vyhledavač obsahuje soubory ke stažení (formuláře žádostí, stipendijní žádosti, administrace studia, administrace kontroly studia, titulní strany zápočtové/seminární/bakalářské/diplomové/disertační práce)
 • Kalendář výuky a zkoušek přehled všech výukových a zkouškových soustředění v rámci konkrétního termínu bez ohledu na studijní program/obor nebo formu studia
 • Klasifikační přehled je součástí E-indexu, porovnává povinnou strukturu studia s úspěšně absolvovanými výstupy v rámci E-indexu
 • Komunikace studenta přehled všech zaslaných studijních formulářů včetně příslušných reakcí za celou dobu studia
 • Oznámení rektora oznamuje změny a aktualizace v rámci kontroly studia a administrace studia
 • Rozvrhy a zkoušky studenta obsahují odkazy, přehledy a složky související s kontrolou studia (celkový a chronologický přehled vykonaných a klasifikovaných zkoušek, přehled rozvrhů a zapsaných zkoušek studenta, odkaz pro přihlášení na zkouškový termín/odhlášení ze zkouškového termínu, celkový přehled výukových a zkouškových soustředění za dané období, provedení elektronického zápisu pro dané období)
 • Soubory uchazeče/studenta soubory nahrané administrativními a pedagogickými pracovišti VŠEM (smlouva o studiu, vyrozumění, administrativní/studijní sdělení) a uchazečem/studentem VŠEM (fotografie, seminární, zápočtové a závěrečné práce, přílohy zaslané prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře, náhledy absolvovaných zkouškových testů)
 • Studijní formuláře hlavní komunikační prostředek mezi studentem a příslušným administrativním oddělením, odevzdávání písemných výstupů (Bakalářská/Diplomová práce, Potvrzení o studiu, Seminární práce, Stipendia/Erasmus, Uznání předmětu/zkoušky, Zápočtové práce, Žádost/dotaz)
 • Studijní opora má jednotnou strukturu vlastního textu a doplňuje učební text, případně jeho vybrané části (kapitoly), který není uzpůsoben pro samostudium
  Studijní text doplňuje studijní literaturu v závislosti na specifické charakteristice prezenční části výuky, kdy v rámci studijních modulů/předmětů jsou k dispozici materiály lektora prezentované na výuce
 • Údaje uchazeče/studenta položky související s administrativou studenta (přihlašování na akce VŠEM nad rámec rozvrhu studenta, celkový přehled docházky studenta) a údaje, které může uchazeč/student editovat (aktualizovat) po dobu přístupu do SIS VŠEM (osobní a kontaktní údaje, změna hesla pro přístup do SIS, zadání alternativního mailu pro zasílání zpráv ze SIS VŠEM, přehled obdržené základní literatury v rámci administrativního zápisu, zaměstnavatel studenta a jeho pracovní pozice)
 • Videoleraning/E-learning (Studijní předměty/Anglický jazyk) jsou určeny pro on-line testování znalostí a opakování daných studijních předmětů v rámci studia příslušných studijních programů/oborů
 • Webforum off-line diskuze s administrativou, případně s akademickým pracovníkem
 • Webmail studentský e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@infovsem.cz; jsou zasílány informace VŠEM (změny, aktualizace, upozornění, hodnocení zkoušek a seminárních prací)