VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Sociální/zdravotní pojištění

Čas čtení: 1 min.Sociální/zdravotní pojištění

Podmínky pro sociální a zdravotní pojištění studentů vysokých škol v kombinované a prezenční formě studia jsou stanoveny příslušnými zákony ČR a Vnitřními předpisy VŠEM s tím, že vysoké školy nemají dle zákona ohlašovací povinnosti v rámci sociálního a zdravotního pojištění.

Oznamovací povinnost studenta

Studenti prezenční a kombinované formy studia jsou podle zákona povinni sami oznamovat skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného s tím, že všechna oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti v místě příslušného úřadu (zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení).

  • Studenti v kombinované formě studia (bez ohledu na věk studenta), jsou podle zákona povinni oznamovat OSSZ skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného s tím, že všechna oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti v místě příslušné OSSZ, kdy příslušná ohlašovací povinnost je dána stavem studenta/oznamovací povinnost (např. zaměstnanec/zaměstnavatel, nezaměstnaný/úřad práce, osoba samostatně výdělečně činná/student). Řešení této problematiky, viz zákon č. 582/1991 Sb. a vyhláška č. 165/1979 Sb., podle vyhlášky č. 165/1979 Sb. § 47 odst. 2 se studenti kombinované formy studia z titulu školy k sociálnímu pojištění nepřihlašují. Pokud je mezi nástupem ze střední školy na vysokou školu určitá prodleva, studenti kombinované formy studia se k sociálnímu pojištění nepřihlašují.
  • Student s trvalým pobytem na území ČR (do 26 let) musí plnit oznamovací povinnost o všech skutečnostech u příslušné okresní zdravotní pojišťovny sám, respektive je příslušná ohlašovací povinnost dána stavem studenta/oznamovací povinnost (např. zaměstnanec/zaměstnavatel, nezaměstnaný/úřad práce, osoba samostatně výdělečně činná/student).

Situace studia

Oznamovací povinnost studenta se týká především zahájení a ukončení studia, přerušení studia a data opětovného zápisu do studia po přerušení studia (opětovné zařazení do studia), a to nejdéle do 8 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti student dozvěděl. V případě, že zápis do 1. ročníku je až v říjnu nebo listopadu, dokladem studenta je rozhodnutí o přijetí ke studiu a potvrzení o datu zápisu ke studiu.

  • Za studenta, který ukončil studium řádně podle § 55 zákona č.111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) je plátcem pojistného z titulu nezaopatřeného dítěte stát do konce kalendářního měsíce, v němž řádně ukončil studium na vysoké škole. V následujícím kalendářním měsíci je plátcem pojistného za tuto osobu stát pouze tehdy, jestliže osoba nevykonává po celý tento kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý tento kalendářní měsíc nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Ukončení plateb

Student starší 26 let není nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát. Pokud za takového studenta neplatí pojistné zaměstnavatel, není osobou samostatně výdělečně činnou, případně osobou, za kterou je z jiného důvodu plátcem pojistného stát (např. úřad práce), musí student tuto skutečnost oznámit příslušné okresní pojišťovně. Jako "osoba bez zdanitelných příjmů" je pak povinen platit pojistné každý měsíc sám.