VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské programy Bc/BBA > Struktura studia MAR/PMAR 2018

Struktura studia MAR/PMAR 2018

Bakalářský studijní obor Marketing (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Komunikace a média, Marketingové a reklamní strategie, Sociální média, Personální marketing). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP).

I. - III. ROČNÍK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Analýza dat v ekonomii /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Dějiny moderního podnikání /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Marketing /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Organizační kultura /ZK
Spotřební chování /ZK
Management II /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Sociologie řízení /ZK
Marketingový výzkum /ZK

Specializace

Specializační blok obsahuje 5 povinně volitelných studijních předmětů příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia jeden specializační blok.

O specializaci

 • Svět médií je jednou z nejvíce dynamických oblastí v businessu. Více než kde jinde platí, že to, co fungovalo včera, už nemusí fungovat dnes. Vyznat se. V současném světě mediální komunikace znamená mít přehled o jejich struktuře, o tom, jaké zadání plní, jaký je jejich gate keeping či co to znamená agenda setting. Nahlédněte do mediálního průmyslu a získejte know how, jak media zaujmout. Není to samozřejmé...

Studijní předměty

 • Média a reklamní prostředí, Masová a mediální komunikace, Marketingová komunikace, Vyjednávání a řešení konfliktů, Sociologie

O specializaci

 • Sociální média vytvořila úplně novou oblast svébytného businessu a propsala se do mnoha již existujících odvětví. Velká banka, stejně jako start up se dnes těžko obejdou bez své stránky na Facebooku nebo Instagramu. Vedle toho ale máte LinkedIn, který vám může pomoci zajistit lidské zdroje, nebo Slack, který je přizpůsoben komunikaci uvnitř firmy. Umět ovládat sociální média vytváří možnosti pro práci v “korporátu” stejně jako k tomu spravovat sociální sítě více menším projektům.

Studijní předměty

 • Masová a mediální komunikace, Nová média, Marketing inovací na webu, Web product placement, Google Analytics

O specializaci

 • Marketing je více než co jiného způsob myšlení. Naučit se jazyk marketingu je nutné proto, aby si student takový způsob myšlení osvojil. Co to je segmentace trhu, co to je chování klienta, proč a jak ověřovat potřeby a preference cílových skupin, z čeho sestává marketingový mix a jak jeho prvky využívat. Na základě toho můžete tvořit svébytné a úspěšné marketingové a reklamní strategie pro vaše značky, produkty a projekty.

Studijní předměty

 • Reklama a marketingová komunikace, Strategický marketing, Reklamní strategie, Projektové řízení, Marketing II

O specializaci

 • Zajímá vás jak oblast podpory prodeje, tak i práce s lidmi? Personální marketing spojuje obojí dohromady. Jde o to, jak na pracovním trhu zaujmout ty kandidáty, kteří dané pracovní pozici odpovídají nejlépe. Nestačí umět pracovat s těmi, kdo se o danou pozici ucházejí. Mít z čeho vybírat, k tomu vede personální marketing.

Studijní předměty

 • Management lidských zdrojů II, Public Relations, Marketing lidských zdrojů, Rozvoj lidských zdrojů, Vyjednávání a řešení konfliktů

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

 • Krizové řízení
 • Management změny
 • Management reputace
 • Systémové řízení v manažerské praxi
 • Praktické řízení firmy
 • Leadership
 • Motivace pracovního jednání
 • Psychologie v personální práci
 • Data-based marketing
 • Public relations, komunikace a média
 • Retence a akvizice v prodejním kanálu
 • Prognostické metody
 • 
Základy digitálního marketingu
 • Základy copywritingu
 • Tržní prostředí
 • Prezentační dovednosti