Struktura studia MAR/PMAR

Bakalářský studijní obor Marketing (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Komunikace a média, Marketingové a reklamní strategie, Sociální média, Personální marketing). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP).

I. - II. ročník Základní / Oborový blok

Základní a oborový blok obsahuje 19 studijních předmětů, rozdělených do základní (9 povinných předmětů) a oborové (10 povinných předmětů) části studijního oboru a 6 seminářů.

I. ROČNÍK ZÁKLADNÍ BLOK
II. ROČNÍK OBOROVÝ BLOK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Analýza dat v ekonomii /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Dějiny moderního podnikání /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Marketing /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Organizační kultura /ZK
Spotřební chování /ZK
Management II /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Sociologie řízení /ZK
Marketingový výzkum /ZK

III. ročník Specializační blok

Specializační blok obsahuje 5 povinně volitelných studijních předmětů příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia jeden specializační blok.

KOMUNIKACE A MÉDIASOCIÁLNÍ MÉDIA
Média a reklamní prostředí /ZK
Masová a mediální komunikace /ZK
Marketingová komunikace /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK
Sociologie /ZK
Masová a mediální komunikace /ZK
Nová média /ZK
Marketing inovací na webu /ZK
Web product placement /ZK
Google Analytics /ZK
MARKETINGOVÉ A REKLAMNÍ STRATEGIEPERSONÁLNÍ MARKETING
Reklama a marketingová komunikace /ZK
Strategický marketing /ZK
Reklamní strategie /ZK
Projektové řízení /ZK
Marketing II /ZK
Management lidských zdrojů II /ZK
Public Relations /ZK
Marketing lidských zdrojů /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

MARKETING MANAGEMENTMARKETING A REKLAMA
Krizové řízení /ZK
Management změny /ZK
Management reputace /ZK
Systémové řízení v manažerské praxi /ZK
Praktické řízení firmy /ZK
Leadership /ZK
Motivace pracovního jednání /ZK
Psychologie v personální práci /ZK
Data-based marketing /ZK

Public relations, komunikace a média /ZK

Retence a akvizice v prodejním kanálu /ZK
Prognostické metody /ZK

Základy digitálního marketingu /ZK

Základy copywritingu /ZK

Tržní prostředí /ZK
Prezentační dovednosti /ZK