Struktura studia PE/PPE

Bakalářský studijní obor Podniková ekonomika (prezenční forma P/kombinovaná forma K) s oborovými specializacemi (Finance, Lidské zdroje, Marketing a reklama, Mezinárodní management). Kontrola a výstupy studia (zkouška - ZK, zápočet - ZP). Studijní obor realizován v českém i anglickém jazyce.

I. - II. ročník Základní / Oborový blok

Základní a oborový blok obsahuje 19 studijních předmětů, rozdělených do základní (9 povinných předmětů) a oborové (10 povinných předmětů) části studijního oboru a 6 seminářů.

I. ROČNÍK ZÁKLADNÍ BLOK
II. ROČNÍK OBOROVÝ BLOK
Úvod do studia/Seminář odborných prací /ZP
Studijní a prezentační dovednosti /ZP
Počítačové dovednosti /ZP
Bakalářský seminář /ZP
Podnikové systémy /ZP
Logika a logické myšlení /ZK
Ekonomické myšlení a společnost /ZK
Politologie a mezinárodní vztahy /ZK
Manažerská ekonomie /ZK
Dějiny moderního podnikání /ZK
Etika a společenská odpovědnost /ZK
Ekonomika podniku a organizací II /ZK
Ekonomika podniku a organizací I /ZK
Management /ZK
Komunikace a komunikační dovednosti /ZK
Management II /ZK
Marketing /ZK
Analýza dat v ekonomii /ZK
Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Právní prostředí a společnost /ZK
Inovace a podnikání /ZK
Hospodářská politika a integrace /ZK
Obchodní právo /ZK

III. ročník Specializační blok

Specializační blok obsahuje 5 povinně volitelných studijních předmětů příslušné oborové specializace, kdy student si volí v rámci studia jeden specializační blok.

FINANCEMARKETING A REKLAMA
Účetnictví a finance /ZK
Finanční management /ZK
Daně a daňová politika /ZK
Finanční analýza /ZK
Projektové řízení /ZK
Reklama a marketingová komunikace /ZK
Marketingový výzkum /ZK
Reklamní strategie /ZK
Public Relations /ZK
Projektové řízení /ZK
LIDSKÉ ZDROJEMEZINÁRODNÍ MANAGEMENT
Manažerské dovednosti /ZK
Management lidských zdrojů II /ZK
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Vyjednávání a řešení konfliktů /ZK
Projektové řízení /ZK
Interkulturní komunikace /ZK
Principy globalizace /ZK
Management rizik /ZK
Logistika /ZK
Mezinárodní transakce /ZK

Volitelné studijní předměty

Vybrané specializační bloky obsahují jednotlivě volitelné studijní předměty, které je možné absolvovat dle studijních preferencí studenta.

FINANCEMARKETING A REKLAMA
Finanční audit /ZK
Finanční gramotnost /ZK
Finanční matematika /ZK
Finanční stabilita / ZK
Investice /ZK
Manažerský controlling /ZK
Mezinárodní standardy fin. výkaznictví /ZK
Peněžnictví a bankovnictví /ZK
Data-based marketing /ZK
Public relations, komunikace a média /ZK
Retence a akvizice v prodejním kanálu /ZK
Prognostické metody /ZK

Základy digitálního marketingu /ZK
Základy copywritingu /ZK
Tržní prostředí /ZK
Prezentační dovednosti /ZK
LIDSKÉ ZDROJEMEZINÁRODNÍ MANAGEMENT
Leadership /ZK
Motivace pracovního jednání /ZK
Vedení týmů /ZK
Efektivní získávání a výběr /ZK
Komunikační dovednosti a rétorika /ZK
Krizová komunikace /ZK
Psychologie v personální práci /ZK
Psychologie a psychoterapie /ZK
Krizové řízení /ZK
Management změny /ZK
Evropská integrace /ZK
Hospodaření příspěvkových organizací /ZK
Neziskové organizace /ZK
Management reputace /ZK
Systémové myšlení v manažerské praxi /ZK
Praktické řízení firmy /ZK