Struktura studia Ph.D.

Doktorský studijní program Ekonomie a management (prezenční forma P/kombinovaná forma K) se specializacemi (Ekonomické a sociální inovace, Finanční management, Management lidských zdrojů, Marketing, Mezinárodní ekonomie, Projektový management, Prognostika a plánování, Sociální pedagogika/sociální patologie, Statistická analýza, Udržitelné podnikání).

I. - III. ročník / Základní a specializační blok

Základní a specializační blok obsahuje 14 studijních předmětů, rozdělených do základní (4 povinné studijní předměty) a specializační (10 volitelných studijních předmětů) části studijního oboru.

ZÁKLADNÍ BLOK
SPECIALIZAČNÍ BLOK*
Úvod do studia / ZP
Praktické aplikace (výuka, semináře) / ZP
Cizí jazyk (AJ/NJ) / ZK
Finanční management / ZK
Management lidských zdrojů / ZK
Marketing / ZK
Mezinárodní ekonomie / ZK
Projektový management / ZK
Ekonomické a sociální inovace / ZK
Prognostika a plánování / ZK
Sociální pedagogika/sociální patologie / ZK
Statistická analýza / ZK
Udržitelné podnikání / ZK
Ekonomie / ZK
Aplikovaná hospodářská politika / ZK
Strategický management / ZK

Organizace a podmínky studia

Školiteli jsou výhradně docenti a profesoři. Témata disertačních prací vycházejí z okruhů specifikovaných nabízenými specializačními předměty. Konkrétní téma disertační práce studenta je upřesněno po dohodě se školitelem.

Výuka a výzkum na VŠEM

 • Studenti doktorandského studia jsou aktivně zapojeni do pedagogického procesu na VŠEM, kde vedou výuku studijních předmětů ve studijních programech (Bc., Ing., MBA), které se obsahově týkají jejich disertační práce, kdy student vyučuje v průběhu svého Ph.D. studia minimálně 1 studijní předmět na VŠEM.
 • Doktorandi jsou zapojováni do vědecko-výzkumných aktivit VŠEM a do spolupráce s praxí s možností absolvovat studijní pobyt v zahraničí.

Obsah a forma studia

Doktorský stupeň studia je určen již pro vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří se chtějí více věnovat vědecké práci, mají hlubší zájem se dále vzdělávat a vědecky pracovat v oblasti ekonomie a managementu. Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti, které budou schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi.

Studium vychovává odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení problémů a k uplatňování nových poznatků v praxi. Uchazeči mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického zaměření, tak i jiných oborů humanitních či technických, kdy volba studovaných předmětů umožňuje přizpůsobit strukturu absolvovaných kurzů předchozímu vzdělání uchazeče i konkrétnímu zaměření jeho dizertační práce.

 • Kombinovaná forma studia je realizovaná formou 1 denních výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota nebo neděle)
 • Prezenční forma studia je realizovaná formou 2 denních výukových soustředění v pracovních dnech (pondělí - pátek).
 • Výuka jednotlivých studijních předmětů je realizována prostřednictvím standardních výukových soustředění dle formy studia a interaktivních videoaplikací VŠEM (videolearning, videocvičení, videokonzultace).

Charakteristika a obsah oboru

Doktorský studijní obor obsahuje 2 výukové bloky (základní blok, specializační blok). Studijní předmět je ukončen zkouškou (ZK). Celé studium je ukončeno soubornou ústní závěrečnou zkouškou (ZZK) a obhajobou disertační práce (DSP). Studijní program má standardní délku studia 3 roky.

 • Základní blok (4 předměty) absolvování všech studijních předmětů základního bloku a složení souborné závěrečné zkoušky z předmětů základního bloku.
 • Specializační blok (10 předmětů) absolvování minimálně dvou studijních předmětů ze specializačního bloku.
 • Závěrečná práce (DSP) vypracování a obhajoba disertační práce.

Podmínky kontroly studia

 • Student má povinnost absolvovat všechny povinné studijní předměty (základní blok) a minimálně 2 jím vybrané studijní předměty (specializační blok).
 • Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a workshopů s vyučujícím.
 • Školitele disertační práce si student volí v prvním trimestru studia.
 • Podmínka sestavení a schválení ISP a volby školitele pro možnost absolvování zkoušek.
 • Zkouška z cizího jazyka (AJ nebo NJ) v minimální úrovni - pokročilí (Anglický jazyk alespoň B2).
 • Zkoušky (obhajoby projektů) jsou komisionální (hodnocení Vyhověl/Nevyhověl).
 • Podmínka uzavření všech zkoušek do konce 2. ročníku (v případě stipendia).
 • Podmínka složení ústní souborné závěrečné zkoušky z předmětů základního bloku do konce 3. ročníku.
 • Podmínka publikace alespoň 1x za rok v recenzovaném časopise.
 • Podmínka publikace minimálně 1 článku ve SCOPUSu, Impaktu nebo Thomson Reuters.
 • Podmínka absolvování minimálně 1 mezinárodní konference.
 • Podmínka vedení výuky minimálně 1 předmětu na VŠEM.
 • Po splnění podmínek studia a složení všech zkoušek se student může přihlásit k obhajobě disertační práce.
 • Doktorské studium je zakončeno obhajobou disertační práce.