You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Výukové a zkouškové období

Čas čtení: 2 min.Výukové a zkouškové období

Akademický rok na VŠEM je členěn na trimestry: I. trimestr (1.9 - 31.12.), II. trimestr (1.1. - 30.4.), III. trimestr (1.5. - 31.8.) s tím, že výukové a zkouškové období zahrnuje přímou výuku (výuková soustředění, videolearning, videocvičení), nepřímou výuku (samostudium) a zkoušková soustředění v rámci tzv. Kontroly studia (zkoušky, zápočty, seminární práce, závěrečné zkoušky).

Výuková soustředění (výuka)

Výuka probíhá v rámci výukových soustředění v průběhu akademického roku (září - červen), kdy výukové dny a rozestup mezi výukovými soustředěními se liší v závislosti na formě studia (kombinovaná, prezenční) a ročníku.

 • Přímá výuka (prezenční část studia) probíhá v rámci výukových soustředění formou přednášek, seminářů, konzultací a cvičení, kdy prezenční část studia vyžaduje osobní přítomnost studenta nebo je součástí videoaplikací VŠEM (VideoLearning VŠEM, VideoForum VŠEM).
 • V rámci výukových soustředění je student seznámen se základní strukturou předmětu ve vazbě na studijní literaturu, je uveden do problematiky studijních předmětů a získá celkový přehled. Jsou probrány základní tematické celky, vysvětleny základní metodické principy, se soustředěním na postup při zvládnutí obtížnějších pasáží, a procvičeny standardní příklady.
 • Nepřímá výuka (distanční část studia/samostudium) probíhá v době před a mezi výukovými soustředěními v rámci samostudia, které zahrnuje samostatnou práci studenta se studijní nebo specializovanou literaturou (učební texty, studijní opory, studijní texty) v kombinaci s interaktivním prvkem výuky v rámci WebFora (off-line diskuse: student - lektor - student) a speciálních učebních textů určených pro distanční studium/samostudium.

Zkoušková soustředění (kontrola studia)

Zkoušková soustředění jsou součástí tzv. Kontroly studia zahrnující standardní formy prověřování/testování znalostí studenta (zkoušky, zápočty, seminární práce, prezentace, závěrečné zkoušky, státní závěrečné zkoušky, obhajobu bakalářských/diplomových/disertačních prací) na vysoké škole.

 • Student může při 100% účasti na výukových soustředěních získat bonusové body k výslednému hodnocení zkoušky daného studijního předmětu, viz Nařízení rektora 04/2013.
 • 100% účast na výukových soustředěních (přednášky/cvičení, tj. fyzická přítomnost studenta na výuce): 10 bonusových bodů k výslednému hodnocení zkoušky daného studijního předmětu.
 • 100% účast v rámci interaktivní formy výuky (videolearning a videocvičení, tj. fyzická přítomnost studenta v rámci interaktivních aplikací VŠEM): 10 bonusových bodů k výslednému hodnocení zkoušky daného studijního předmětu.
 • 100% účast na všech částech výukových soustředěních (přednášky/cvičení, videocvičení, videolearning): 20 bonusových bodů k výslednému hodnocení zkoušky daného studijního předmětu, kdy jde o součet bonusových bodů při splnění podmínek dle předcházejících odstavců.
 • Body jsou přičteny pouze v případě, že bodový zisk ze zkouškového testu (EZK) překročí nejnižší možnou hranici pro klasifikaci „dobře“ (3), tzn. 51 bodů (při hodnocení „nevyhověl“ (4) nemá student na přičtení bodů za 100% docházku nárok).

Zkoušky (ZK)

Zkouška (ZK) prověřuje celkové výstupní znalosti látky příslušného studijního předmětu/modulu s tím, že jednotlivé zkoušky studenta probíhají v rámci příslušného zkouškového období (ZO I, ZO II, ZO III) v průběhu celého kalendářního roku (12 měsíců), kdy si student sestavuje individuální zkouškový plán (IZP) na základě vypsaných zkouškových termínů v SIS VŠEM pro daný akademický rok.

 • Elektronický zkouškový termín EZK
 • Ústní zkouškový termín UZT
 • Závěrečná zkouška (elektronická) EZZK
 • Rektorský zkouškový termín RZT

Zkouškové termíny (ZT)

Zkouškové termíny mají elektronickou (EZK, EZZK) nebo ústní (UZT) formu a student je absolvuje v rámci zkouškových soustředění/období, viz SIS VŠEM/Přehled zkouškových termínů.

 • Elektronické a písemné zkouškové testy mají formu Multiple choice s možností i více správných odpovědí (a/b/c/d/e), ve vybraných případech test obsahuje otevřené otázky, viz Kontrola studia
 • Student má k dispozici tři zkouškové pokusy z každého zapsaného studijního předmětu (1x řádný termín, 2x opravný termín), kdy po neúspěšném třetím zkouškovém pokusu (4 - nevyhověl) může využít tzv. náhradní zkouškový termín (3x), který je zpoplatněn dle administrativního ceníku VŠEM. V případě vyčerpání všech zkouškových pokusů může student požádat o tzv. rektorský zkouškový termín.

Přihlášení/odhlášení na EZK/EZZK

Administrativní podmínky v SIS VŠEM pro přihlašování a odhlašování ze zkouškových termínů (EZK/EZZK) jsou stanoveny dle příslušných cenových úrovní, kdy z kapacitních důvodů jsou stanoveny podmínky pro přihlašování a odhlašování na zkouškové termíny.

 • Počet přihlášení stanovuje maximální počet studentem registrovaných studijních předmětů v SIS VŠEM pro absolvování zkoušek (absolvováním/odhlášením ze zkouškového termínu se studentovi uvolňuje kapacita pro další studijní předmět).
 • Počet odhlášení stanovuje maximální počet odhlášení z EZK/EZZK během jednoho trimestru v daném akademickém roce (za odhlášení z EZK/EZZK je považována změna data/času konání a studijního předmětu).
 • Přihlášení na EZK/EZZK stanovuje nejzazší termín pro přihlášení na zkouškový termín.
 • Odhlášení z EZK/EZZK stanovuje nejzazší časový termín pro odhlášení ze zkouškového termínu.
 • Překročením stanoveného limitu pro odhlášení na zkouškový termín se studentovi zablokuje možnost přihlašování/odhlašování pro daný trimestr*.
 • V případě neúčasti studenta na EZK/EZZK je studentovi zablokováno přihlášení na další EZK/EZZK z daného studijního předmětu v daném trimestru.
Cenová úroveňPočet přihlášení
Počet odhlášení
Přihlášení na EZK/EZZK
Odhlášení z EZK/EZZK
Premium/Exclusive/Stipendium
bez limitu bez limitu do 23:59 před EZK/EZZK 2 dny před EZK/EZZK (do 23:59)
Standard** 10 10x trimestr* do 23:59 před EZK/EZZK 4 dny před EZK/EZZK (do 23:59)
Klasik
5 10x trimestr* do 23:59 před EZK/EZZK 4 dny před EZK/EZZK (do 23:59)

Zkouškové období (ZO)

Zkouškové období je časově/termínově stanovený úsek v rámci akademického roku, ve kterém mohou studenti absolvovat zkoušková soustředění v rámci své kontroly studia (ZK, EZP, EZZK, RZT, Obhajoba SP), kdy jednotlivá zkoušková soustředění student absolvuje v závislosti na jím zvolené cenové úrovni (Klasik, Standard, Premium, Exclusive, Stipendium) a typu zkouškového období (ZO I/ ZO II/ ZO III), viz vypsané termíny v SIS VŠEM/Zkoušky studenta.

 • Neoprávněné přihlášení na zkouškové soustředění (zkouškový termín v rámci EZK, EZZK, SP) je považováno za porušení Vnitřních předpisů VŠEM (neoprávněné blokování kapacity zkouškového termínu).
 • Studentům, kteří se přihlásí na zkouškový termín mimo své zkouškové období, nebude umožněno zkoušku absolvovat s tím, že termín bez náhrady propadá.

Termíny konání zkoušek (EZK/EZZK)

 • EZK/EZZK jsou standardně vypisovány 4 - 7 dní v týdnu (pondělí - neděle / září - srpen).
 • EZK/EZZK nejsou standardně vypisovány v době konání přijímacího řízení, úvodu do studia, obhajob SP, obhajob závěrečných prací, státních svátků atp.
 • EZK/EZZK nejsou rovněž realizovány ve dnech administrativního nebo studijního volna VŠEM a jsou závislé na administrativní a personální kapacitě VŠEM v daném období.

Rozdělení zkouškového období

 • ZO I (září, leden, červen): zkoušková soustředění probíhají v rozsahu a délce 30 dní na začátku nebo konci příslušného trimestru s možností přesahu do dalšího měsíce (např. 5.1. - 5.2. / 20.5. - 20.6.)*.
 • ZO II (září - červen): zkoušková soustředění probíhají v průběhu 10 měsíců (ZO II platí i pro studenty bez cenové úrovně s termínem zahájení studia do ledna 2011**).
 • ZO III (září - srpen): zkoušková soustředění probíhají v průběhu 12 měsíců. 
Zkouškové období
Termíny konání
Cenová úroveň
Zkouškové období I (3 měsíce)
září, leden, červen Klasik*
Zkouškové období II (10 měsíců)
září - červen Standard (bez cenové úrovně**)
Zkouškové období III (12 měsíců)
září - srpen Premium, Exclusive, Stipendium

Termíny ZO pro AR 2016/2017

Zkouškové období / TrimestrI. trimestrII. trimestrIII. trimestr
ZO I (Klasik) 1.9.-4.10.2016 4.1.-9.2.2017 20.5.-30.6.2017
ZO II (Standard**) 1.9.-31.12.2016 1.1.-30.4.2017 1.5.-30.6.2017
ZO III (Premium/Exclusive/Stipendium) 1.9.-31.12.2016 1.1.-30.4.2017 1.5.-31.8.2017