VŠEM > Výzkum VŠEM

Čas čtení: 2 min.Výzkum VŠEM

Výzkumné aktivity jsou realizovány na hlavním pracovišti VŠEM, kdy Vysoká škola ekonomie a managementu byla zařazena na seznam výzkumných organizací splňujících zákonná kritéria (Zákon č.130/2002 Sb.). Dále Centrem ekonomických studií VŠEM, které je také zařazeno na seznam výzkumných organizací splňujících zákonná kritéria (Zákon č.130/2002 Sb.) a Centrem Inovačních studií VŠEM.

Centrum ekonomických studií (CES VŠEM)

Centrum ekonomických studií VŠEM (CES VŠEM) je výzkumným pracovištěm VŠEM se zaměřením na institucionální kvalitu, inovační výkonnost, využití informačních a komunikačních technologií a rovněž kvalitu lidských zdrojů. Vědecko-výzkumné výstupy jsou realizovány v rámci recenzovaného časopisu Ekonomické listy VŠEM a odborné monografie Konkurenceschopnost ČR (Ročenka konkurenceschopnosti ČR).

Centrum inovačních studií (CIS VŠEM)

Centrum inovačních studií VŠEM bylo založeno v roce 2009 doc. Ing. Annou Kadeřábkovou, PhD., která působí při Vysoké škole ekonomie a managementu jako vědecko-výzkumný pracovník. CIS VŠEM realizuje řadu progresivních mezinárodních výzkumů, zaměřených především na sociální inovace. Mezi nejvýznamnější výzkumné aktivity CIS VŠEM patří Výzkum inovačnosti programu ESF v ČR v mezinárodním srovnání, příprava projektu Inovační akademie ve spolupráci se zahraničními partnery, mezinárodní výzkum ekonomických faktorů a efektů sociálních inovací (projekt SIMPACT). Od roku 2011 je CIS členem mezinárodního konsorcia EMS vedeného ISI Fraunhofer v Karlsruhe.

Ekonomické listy VŠEM

Odborný, vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) a Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM) Ekonomické listy VŠEM (vydáván od 31.5.2010) tematicky navazuje na předchozí vydávání Bulletinu CES VŠEM, kdy v časopise jsou publikovány původní práce a to jak v českém, tak i anglickém jazyce, které procházejí anonymním řízením.

Inovace VŠEM

Inovace vytvářejí IMPAKT = změnu s ekonomickou a sociální hodnotou - pro business, pro společnost, pro lidi, pro politiku. Inovace s největším impaktem se odehrávají na průsečících mezi ekonomickými a sociálními sférami, mezi technologiemi a společností, mezi ziskovým, neziskovým sektorem a vládou, mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi.

Interní granty VŠEM

Interní granty VŠEM (IG VŠEM) jsou vědecko-výzkumné projekty Vysoké školy ekonomie a managementu, do nichž jsou zapojeni lektoři a akademičtí pracovníci VŠEM. Cílem interních grantů je rozvoj vědy a výzkumu společně s prezentací výstupů a implementací výsledků do výuky. Granty a jejich podpora mají za úkol vytvořit na VŠEM kreativní a inovativní prostředí vedoucí k aktuálnímu a modernímu systému výuky.

Konkurenceschopnost ČR

Výzkumné aktivity VŠEM a CES VŠEM v oblasti konkurenceschopnosti ČR se zaměřují zejména na analýzu předpokladů a výsledků růstové výkonnosti a kvalitativní konkurenceschopnosti české ekonomiky v mezinárodním srovnání (v rámci EU-28) a na identifikaci souvisejících hospodářsko politických implikací pro podporu ekonomického dohánění a přechodu na znalostně založenou ekonomiku (v intencích cílů Lisabonské strategie).