VŠEM > Studium VŠEM

Studium VŠEM

Realizujeme vysokoškolské studium v rámci bakalářských (Bc.), magisterských (Ing./MBA) a doktorandských (Ph.D.) studijních programů nebo profesních kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV), kdy obsah a formu výuky přizpůsobujeme potřebám studentů, ale i nárokům stávajících nebo budoucích zaměstnavatelů.

  • Bakalářské programy Bc.

  • Magisterské programy Ing.

  • Magisterské programy MBA

  • Doktorandské programy Ph.D.

Akreditace studijních programů na národní úrovni (MŠMT ČR) a mezinárodní organizacemi (ECBE, ACBSP). Spolupráce se zahraničními pracovišti při přípravě i realizaci studijních programů a výzkumných projektů.

  • Studijní předměty z oblasti společenských věd se zaměřením na lidské zdroje, finance, daně, marketing, reklamu, ekonomii, právo, management, mezinárodní vztahy, politologii, psychologii a sociologii.
  • Prezenční a kombinovaná forma studia v českém a anglickém jazyce.
  • Možnost studia zdarma formou on-line profesních kurzů (MOOC).

Snaha o maximální uplatnitelnost teoretických znalostí ve výuce prostřednictvím cvičení, případových studií a samostatných prací, s důrazem na rozvoj schopností a dovedností studentů v oblasti komunikace, prezentace, argumentace, analýzy, vyjednávání a týmové práce.

  • Komplexní interaktivní výukové a zkouškové aplikace (videolearning, on-line videoforum, e-learning pro učební a studijní texty).
  • Přednáškový cyklus Hosté VŠEM pro zapojení známých odborníků z praxe ve výuce v rámci praktických aplikací.
  • Zahraniční partnerské univerzity v rámci programu Erasmus a Erasmus+.