VŠEM > Informace VŠEM > Aktualita

Aktualita

Administrativní zápis AR 2011/2012

25. 8. 2011 10:07
Od 1.9. do 10.9.2011 probíhá řádný termín administrativního zápisu (AZ) pro studenty vyšších ročníků (včetně zahájení studia leden a duben 2011). Úřední doba studijního oddělení Po – Ne 10 - 16 hod. V době řádného AZ nelze provádět žádné další administrativní úkony (mimořádný termín zkoušek, nahlédnutí do testu atd.). 1) Student nemusí žádat o změnu termínu administrativního zápisu ve stanoveném rozsahu dní pro AZ (1.9. - 10.9.) s tím, že od 11.9. do 30.9. může student absolvovat pouze Mimořádný termín administrativního zápisu (MTAZ), který je zpoplatněn. 2) Administrativní zápis je povinný pro všechny studenty, kteří do doby konání administrativního zápisu nemají uzavřené studium. 3) V případě, že student v rámci AR 2011/2012 již nemá přímou výuku, může požádat o AZ bez osobní účasti, viz http://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html 4) Student se může nechat zastoupit na AZ pouze na základě úředně ověřené plné moci, viz http://www.vsem.cz/administrativni-zapis.html. Podmínkou je prokázání totožnosti zmocněné osoby prostřednictvím průkazu studenta VŠEM (zmocnitel) a dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz) zmocněnce. 5) Průběh administrativního zápisu (1.9. – 10.9.2011): a) student se prostřednictvím předložení studentského průkazu VŠEM zaregistruje na studijním oddělení (5. patro), kde obdrží příslušné podklady ve dvou vyhotoveních (Zápisový list, E -index, Seznam převzaté studijní literatury, Prohlášení studenta). b) V učebně č.401 (4. patro) student příslušné podklady zkontroluje, vyplní (E-index, Prohlášení studenta, Zápisový list) a podepíše jejich převzetí. c) Jedno vyhotovení všech podepsaných podkladů student odevzdá v učebně č. 102 (přízemí), kde zároveň převezme studijní literaturu (Seznam převzaté studijní literatury podepisuje až po obdržení příslušné studijní literatury) pro daný akademický rok. Studenti, kteří již žádnou studijní literaturu nepřebírají, odevzdají příslušné dokumenty v učebně 401. 6) Upozorňujeme studenty, že největší počet přihlášených studentů je na první den administrativního zápisu (1.9.), respektive první víkendový den (3.9.). 7) Neprovedení administrativního zápisu pro daný akademický rok ve stanoveném termínu je považováno jako zanechání studia ze strany studenta (vyrozumění o ukončení studia). 8) Z důvodu plynulosti průběhu AZ žádáme studenty, aby si v SIS VŠEM aktualizovali údaje o svém zaměstnání/zaměstnavateli do 1.9.2011. V případě, že student není nikde zaměstnán, uvede „bez zaměstnání“. Tyto údaje jsou nutné pro Sdružené informace matrik studentů (SIMS). Zároveň žádáme o aktualizaci kontaktních údajů pro urychlení komunikace mezi studijním oddělením a samotnými studenty. Studenti mohou údaje editovat také v rámci AZ a to v učebně 308 (studovna). 9) Příslušné údaje budou kontrolovány v rámci AZ s tím, že studenti, kteří nebudou mít údaje řádně vyplněny, nebudou administrativně zapsáni do AR 2011/2012.

Jdi zpět