VŠEM > Informace VŠEM > Vnitřní předpisy VŠEM

Čas čtení: 1 min.Vnitřní předpisy VŠEM

Vedení a orgány VŠEM, akademická a výzkumná pracoviště (katedry, výzkumná pracoviště VŠEM), administrativní pracoviště (oddělení) a členové akademické obce VŠEM (studenti, zaměstnanci) se při své činnosti a působení řídí vnitřními předpisy VŠEM (Studijní a zkušební řád, Statut, Nařízení rektora, Oznámení rektora, Provozní řády a pokyny) a Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. a jeho novelou (č. 137/2016 Sb.).

Administrace a organizace studia

  • Administrativní bodový systém upravuje podmínky při opakované administrativní nekázni studentů a hodnotí dodržování vnitřních předpisů VŠEM.
  • Disciplinární řád VŠEM upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům VŠEM.
  • Docházkový a registrační systém stanovuje pravidla a upravuje podmínky pro evidenci docházky studentů na výuce, zkouškách v rámci studia na VŠEM.
  • Jednací řád studentské rady VŠEM upravuje složení studentské rady, postup při jejím zasedání, průběh jednání a způsob hlasování.
  • Nařízení rektora VŠEM upravuje a doplňuje Vnitřní předpisy VŠEM (Studijní a zkušební řád VŠEM, Statut VŠEM, Disciplinární řád VŠEM).
  • Oznámení rektora VŠEM přehled administrativních, organizačních a studijních pokynů pro studenty v rámci změn a aktualizací v administraci a kontrole studia.
  • Pravidla zajišťování kvality upravují standardy vnitřního hodnocení kvality (zejm. činnost orgánu pro vnitřní hodnocení kvality, postupy hodnocení a zajišťování vzdělávací a tvůrčí činnosti schvalování a uskutečňování studijních programů).
  • Řád Administrativní komise VŠEM upravuje postup při projednávání odvolání studentů na rozhodnutí administrativních pracovišť VŠEM.
  • Řád výběrového řízení VŠEM upravuje postup pro obsazování míst akademických pracovníků VŠEM.
  • Stipendijní řád VŠEM upravuje druhy stipendií udělovaných VŠEM, podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Provozní a bezpečnostní předpisy