VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Přestupy z VŠ/VOŠ

Čas čtení: 5 min.Přestupy z VŠ/VOŠ

Přestupy, respektive uznávání předmětů/zkoušek z jiných VŠ/VOŠ se řídí vnitřními předpisy VŠEM (Studijní a zkušební řád VŠEM, Statut VŠEM, Nařízení rektora VŠEM) a příslušným vysokoškolským zákonem.

 • Pro uznání předmětu je rozhodující podstatná obsahová shoda v anotaci akreditovaného studijního předmětu.
 • Základní podmínkou pro uznání a následné zapsání předmětů/zkoušek na VŠEM (cenová úroveň Premium, Exclusive), je absolvování, respektive splnění podmínek přijímacího řízení na VŠEM (tzn. stav "student").
 • Předběžné vyjádření k možnosti uznání absolvovaných předmětů/zkoušek z jiné VŠ na VŠEM, je realizováno na základě podané přihlášky ke studiu a žádosti zaslané uchazečem prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • Uznané předměty/zkoušky jsou studentovi zapsány do SIS VŠEM/E-index do 30 dnů od absolvování zápisu, kdy rozhodnutí o uznání/neuznání daného předmětu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Administrativní náležitosti a podklady

Student v žádosti uvádí, jaký studijní předmět na VŠEM chce uznat v návaznosti na již absolvované předměty, název vysoké školy a rok absolvování (termín pro vyřízení žádosti o uznání předmětu je 30 dní od podání žádosti, respektive dodání všech souvisejících podkladů studentem/žadatelem).

 • Součástí žádosti jsou podklady pro uznání předmětů, respektive absolvovaných zkoušek.
 • Anotace absolvovaného předmětu (obsah a rozsah kurzu, počet kreditů, přehled studijní literatury), žadatel je odevzdává elektronicky nebo fyzicky.
 • Potvrzení o hodnocení předmětu (klasifikační hodnocení) ze studijního oddělení VŠ, na níž byl absolvován (originál je nutné zaslat oskenovaný prostřednictvím SIS VŠEM nebo doručit fyzicky).
 • Nedodání podkladů uchazečem/studentem je považováno za nesplnění podmínek.
 • V případě nenastoupení ke studiu je zpracování žádosti uchazeče zpoplatněno částku 5.000 Kč dle Administrativního ceníku VŠEM.
 • Žádost je zasílána do SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky pro daný studijní program/obor ve formátu DOCX:
 • Podniková ekonomika (Bc.)
 • Komunikace a lidské zdroje (Bc.)
 • Marketing (Bc.)
 • Management firem (Ing.)
 • Ekonomie a management (Ph.D.)

Podmínky pro uznávání předmětů/zkoušek z jiných VŠ

 • Datum klasifikačního hodnocení studijního předmětu/zkoušky nesmí být starší 10 let od data podání žádosti.
 • Odborná úroveň výstupních znalostí (klasifikace 1 - 3) příslušné VŠ, kde byl studijní předmět absolvován.
 • Pro uznání dvou a více absolvovaných/klasifikovaných studijních předmětů se zasílá souhrnná žádost o uznání předmětů/zkoušek prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • Pokud student absolvuje zkoušku na VŠEM neúspěšným pokusem (nevyhověl - 4), nelze již o uznání zkoušky zpětně žádat.
 • Nejsou uznávány zápočty, seminární a závěrečné práce a závěrečné zkoušky.

Uznávání předmětů z VOŠ

Přijetí absolventa nebo studenta vzdělávacího programu vyšší odborné školy do studijního programu na vysoké škole je možné dle podmínek vysokoškolského zákona, respektive jejich splněním (obsahová shoda předmětu, kreditový systém ECTS).

 • Uznané studijní předměty z VOŠ musí být obsahově na vysokoškolské úrovni spolu s příslušnou kreditovou zátěží (ECTS).
 • Studentům je možné uznat studium na VOŠ až do výše 60 % kreditů se zkrácením délky bakalářského studia až na 1 rok.
 • Obsahově (strukturou a náplní předmětů) se musí studijní programy překrývat (oblast podnikové ekonomiky, marketingu, komunikace a lidských zdrojů).
 • Uznané studijní předměty z VOŠ musí strukturou a kredity odpovídat předmětům, které mají být uznány na bakalářském studiu (počet ECTS).
 • Uchazeč o bakalářské studium zvolí příslušný bakalářský program/obor a na základě shody struktury studijních předmětů daného programu/oboru s předměty absolvovanými na VOŠ vyplní formulář žádosti o uznání předmětů.
 • Posouzení shody předmětů je provedeno na základě žádosti studenta po předložení dokumentů dokládajících absolvování studia na VOŠ.

Podmínky uznávání předmětů/zkoušek/SP z VŠEM

 • Uchazeči/studenti žádající o uznání absolvovaných/klasifikovaných studijních předmětů/SP z předchozího studia na VŠEM v rámci stejného studijního programu (Bc./Ing./Ph.D.), zasílají žádost o uznání předmětů/zkoušek/SP prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • O uznání SP je možné žádat, pokud byla SP obhájena před odbornou komisí (prezentace SP) a klasifikována 1 - 3 (počet kreditů musí být v souladu s aktuální strukturou studia).
 • Nejsou uznávány zápočty, závěrečné práce a závěrečné zkoušky.

Cizí jazyk

Uznávání zkoušek z povinně volitelného jazyka (anglického/německého) na základě certifikátů, státních zkoušek atd. se odvíjí od Společného evropského referenčního rámce (SERR) Rady Evropy.