VŠEM > Studium VŠEM > Přestupy z VŠ/VOŠ

Čas čtení: 5 min.Přestupy z VŠ/VOŠ

 • Zvolit program a formu studia
 • Vybrat termín zahájení a školné
 • Odeslání a registrace ePřihlášky
 • Podklady pro uznání zkoušek
 • Obsahová shoda předmětu
 • Potvrzený index a anotace
 • Platnost zkoušek a prací 10 let
 • Uznávaný rozsah klasifikace 1 - 3
 • Žádost o uznání zkoušek
 • Schválení žádosti do 30 dnů
 • Individuální studijní plán (ISP)
 • Neomezený počet předmětů/zkoušek v AR
 • Zkrácení studia v rámci ISP
 • Student absolvuje jen chybějící předměty

Dostudování na VŠEM za zvýhodněných podmínek

 • Žádost o uznání zkoušek
 • Schválení žádosti do 30 dnů
 • Individuální studijní plán (ISP)
 • Student absolvuje jen chybějící předměty
 • Zkrácení studia v rámci ISP
 • Neomezený počet předmětů/zkoušek v AR

Uznání předmětů na VŠEM

 • Pro uznání je rozhodující obsahová shoda v anotaci akreditovaného studijního předmětu.
 • Uznání a následné zapsání předmětů/zkoušek (v rámci školného Premium), je možné po přijetí ke studiu, tj. absolvováním a splnění podmínek přijímacího řízení VŠEM (tzn. stav "student").
 • Předběžné vyjádření k možnosti uznání absolvovaných předmětů/zkoušek z jiné VŠ/VOŠ na VŠEM, je realizováno na základě podané přihlášky ke studiu a žádosti zaslané uchazečem prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • Uznané předměty/zkoušky jsou studentovi zapsány do SIS VŠEM/E-index do 30 dnů od absolvování zápisu, kdy rozhodnutí o uznání/neuznání daného předmětu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Administrativní náležitosti a podklady

Student v žádosti uvádí, jaký studijní předmět na VŠEM chce uznat v návaznosti na již absolvované předměty, název vysoké školy a rok absolvování (termín pro vyřízení žádosti o uznání předmětu je 30 dní od podání žádosti, respektive dodání všech souvisejících podkladů studentem/žadatelem).

Podmínky pro uznávání předmětů/zkoušek z jiných VŠ

 • Datum klasifikačního hodnocení studijního předmětu/zkoušky nesmí být starší 10 let od data podání žádosti.
 • Odborná úroveň výstupních znalostí (klasifikace 1 - 3) příslušné VŠ, kde byl studijní předmět absolvován.
 • Pro uznání dvou a více absolvovaných/klasifikovaných studijních předmětů se zasílá souhrnná žádost o uznání předmětů/zkoušek prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • Pokud student absolvuje zkoušku na VŠEM neúspěšným pokusem (nevyhověl - 4), nelze již o uznání zkoušky zpětně žádat.
 • Nejsou uznávány zápočty, závěrečné práce a závěrečné zkoušky.

Uznávání předmětů z VOŠ

Přijetí absolventa nebo studenta vzdělávacího programu vyšší odborné školy do studijního programu na vysoké škole je možné dle podmínek vysokoškolského zákona, respektive jejich splněním (obsahová shoda předmětu, kreditový systém ECTS).

 • Uznané studijní předměty z VOŠ musí být obsahově na vysokoškolské úrovni spolu s příslušnou kreditovou zátěží (ECTS).
 • Studentům je možné uznat studium na VOŠ až do výše 60 % kreditů se zkrácením délky bakalářského studia až na 1 rok.
 • Obsahově (strukturou a náplní předmětů) se musí studijní programy překrývat (oblast podnikové ekonomiky, marketingu, komunikace a lidských zdrojů).
 • Uznané studijní předměty z VOŠ musí strukturou a kredity odpovídat předmětům, které mají být uznány na bakalářském studiu (počet ECTS).
 • Uchazeč o bakalářské studium zvolí příslušný bakalářský program/obor a na základě shody struktury studijních předmětů daného programu/oboru s předměty absolvovanými na VOŠ vyplní formulář žádosti o uznání předmětů.
 • Posouzení shody předmětů je provedeno na základě žádosti studenta po předložení dokumentů dokládajících absolvování studia na VOŠ.

Podmínky uznávání předmětů/zkoušek/písemných prací z VŠEM

 • Uchazeči/studenti žádající o uznání absolvovaných/klasifikovaných studijních předmětů/písemných prací z předchozího studia na VŠEM v rámci stejného studijního programu (Bc./Ing./Ph.D.), zasílají žádost o uznání předmětů/zkoušek/písemných prací prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • O uznání písemné práce (SP/PP/ZP) je možné žádat, pokud byla klasifikována 1 - 3 (počet kreditů musí být v souladu s aktuální strukturou studia nebo vyšší).
 • Nejsou uznávány zápočty, závěrečné zkoušky a závěrečné práce.

Cizí jazyk

Uznávání zkoušek z povinně volitelného jazyka (anglického/německého) na základě certifikátů, státních zkoušek atd. se odvíjí od Společného evropského referenčního rámce (SERR) Rady Evropy.