You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Přestupy z jiných VŠ/VOŠ

Čas čtení: 5 min.Přestupy z jiných VŠ/VOŠ

Přestupy, respektive uznávání předmětů/zkoušek z jiných vysokých škol (VŠ) se řídí vnitřními předpisy VŠEM (Studijní a zkušební řád VŠEM, Statut VŠEM, Nařízení rektora VŠEM) a příslušným vysokoškolským zákonem.

 • Pro uznání předmětu je rozhodující podstatná obsahová shoda v anotaci akreditovaného studijního předmětu.
 • Základní podmínkou pro proces uznání a následné zapsání předmětů/zkoušek na VŠEM (cenová úroveň Premium), je absolvování, respektive splnění podmínek přijímacího řízení na VŠEM (tzn. stav "student").
 • Předběžné vyjádření k možnosti uznání absolvovaných předmětů/zkoušek z jiné VŠ na VŠEM, je realizováno na základě podané přihlášky ke studiu a žádosti zaslané uchazečem prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • Uznané předměty/zkoušky jsou studentovi zapsány do SIS VŠEM/E-index do 30 dnů od absolvování zápisu, kdy rozhodnutí o uznání/neuznání daného předmětu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Administrativní náležitosti a podklady

Student v žádosti uvádí, jaký studijní předmět na VŠEM chce uznat v návaznosti na již absolvované předměty, název vysoké školy a rok absolvování (termín pro vyřízení žádosti o uznání předmětu je 30 dní od podání žádosti, respektive dodání všech souvisejících podkladů studentem/žadatelem).

 • Součástí žádosti jsou podklady pro příslušné uznání předmětu/ů, respektive absolvovaných zkoušek.
 • Anotace absolvovaného předmětu (obsah a rozsah kurzu, počet kreditů, přehled studijní literatury), žadatel je odevzdává elektronicky nebo fyzicky.
 • Potvrzení o hodnocení předmětu (klasifikační hodnocení) ze studijního oddělení VŠ, na níž byl absolvován (originál je nutné zaslat oskenovaný prostřednictvím SIS VŠEM nebo doručit fyzicky).
 • Nedodání podkladů uchazečem/studentem je považováno za nesplnění podmínek.
 • V případě nenastoupení ke studiu je zpracování žádosti uchazeče zpoplatněno částku 5.000 Kč dle Administrativního ceníku VŠEM.
 • Žádost je zasílána do SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky pro daný studijní program/obor ve formátu DOCX:
 • Podniková ekonomika (Bc.)
 • Komunikace a lidské zdroje (Bc.)
 • Marketing (Bc.)
 • Management firem (Ing.)
 • Ekonomie a management (Ph.D.)

Podmínky pro uznávání předmětů/zkoušek z jiných VŠ

 • Datum klasifikačního hodnocení studijního předmětu/zkoušky nesmí být starší 10 let od data podání žádosti.
 • Odborná úroveň výstupních znalostí (klasifikace 1 - 3) příslušné VŠ, kde byl studijní předmět absolvován.
 • Pro uznání dvou a více absolvovaných/klasifikovaných studijních předmětů se zasílá souhrnná žádost o uznání předmětů/zkoušek prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • Pokud student absolvuje zkoušku na VŠEM neúspěšným pokusem (nevyhověl - 4), nelze již o uznání zkoušky zpětně žádat.
 • Nejsou uznávány zápočty, seminární a závěrečné práce a závěrečné zkoušky.
 • Nejsou uznávány zkoušky z vyšších odborných škol (VOŠ).

Uznávání předmětů z VOŠ

Přijetí absolventa nebo studenta vzdělávacího programu vyšší odborné školy do studijního programu na vysoké škole je možné dle podmínek vysokoškolského zákona, respektive jejich splněním (obsahová shoda předmětu, kreditový systém ECTS).

 • Uznané studijní předměty z VOŠ musí být obsahově na vysokoškolské úrovni spolu s příslušnou kreditovou zátěží (ECTS).
 • Uznávány mohou být dále studijní předměty, které se pro dosažení profilu absolventa nejeví jako přímo nezbytné nebo z hlediska jejich charakteru je přijatelné, aby je student absolvoval jinde (např. cizí jazyky, odbornou praxi, aplikační praktické předměty a nepovinně volitelné předměty).

Podmínky uznávání předmětů/zkoušek/SP z VŠEM

 • Uchazeči/studenti žádající o uznání absolvovaných/klasifikovaných studijních předmětů/SP z předchozího studia na VŠEM v rámci stejného studijního programu (Bc./Ing./Ph.D.), zasílají žádost o uznání předmětů/zkoušek/SP prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Uznání předmětu/zkoušky
 • O uznání SP je možné žádat, pokud byla SP obhájena před odbornou komisí (prezentace SP) a klasifikována 1 - 3 (počet kreditů musí být v souladu s aktuální strukturou studia).
 • Nejsou uznávány zápočty, závěrečné práce a závěrečné zkoušky.

Cizí jazyk

Uznávání zkoušek z povinně volitelného jazyka (anglického/německého) na základě certifikátů, státních zkoušek atd. se odvíjí od Společného evropského referenčního rámce (SERR) Rady Evropy.