VŠEM > Studium VŠEM > Studentské aktivity

Studentské aktivity

Studenti se mohou aktivně podílet na projektech a propagaci VŠEM!

Hlavním posláním mimoškolních, respektive studentských aktivit VŠEM je podpora tvůrčích schopností studentů v návaznosti na propagaci vysokoškolského studia a samotné vysoké školy v kontextu vnímání její vzdělávací, výzkumné, informační a ediční činnosti širokou veřejností, a to na základě různorodých společenských a odborných aktivit.

Studenti VŠEM mohou zasílat vlastní návrhy na zajímavé hosty či volnočasové aktivity, které jsou realizovatelné dle jejich možností, nebo si vybírají z následujícího Přehledu studentských aktivit VŠEM.

Obecné informace

 • Studenti přichází s vlastními návrhy, které jsou realizovatelné dle jejich preferencí, nebo si vybírají z Přehledu studentských aktivit VŠEM, který slouží především pro inspiraci.
 • Studentské aktivity jsou schvalovány ze strany VŠEM, která rovněž připravuje harmonogram aktivit a událostí.
 • Každý student je povinný seznámit se s Častými dotazy (FAQ) ke studentským aktivitám před tím, než se rozhodne danou aktivitu realizovat.
 • Bodové ohodnocení jednotlivých aktivit je pouze orientační, kdy záleží na celkové kvalitě provedení dané aktivity.
 • Pokud se na aktivitě podílí více studentů, body jsou rozděleny poměrově.
 • Body za studentské aktivity jsou evidovány v SIS VŠEM/eIndex/ABS (nejpozději do 14 dnů od proběhnutí dané aktivity), kde je uvedený bodový stav v rámci aktuálního AR.
 • Studenti realizují studentské aktivity vždy do konce ročníku dle termínu zahájení studia (do 1.7./1.1./1.4.), v posledním ročníku do termínu uzavření studia (do 10.6./10.10./10.1.).
 • Body získané nad stanovený limit se převádějí do dalšího ročníku.
 • V případě porušení Vnitřních předpisů VŠEM v průběhu plnění jakékoliv studentské aktivity, nebo v rámci jejího vykazování může být dán podnět k zahájení disciplinárního řízení.
 • Prezenční studenti min. 20 bodů/AR
 • Kombinovaní a distanční studenti min. 15 bodů/AR

Pokyny k plnění studentských aktivit VŠEM

Student vždy zasílá svůj návrh či vybranou aktivitu ze seznamu v podobě vyplněného on-line formuláře k danému typu aktivity (pokud není uvedeno jinak). U aktivit, které již proběhly (např. volnočasové aktivity), je nutné zaslat závěrečnou zprávu. Před vyplněním příslušných formulářů doporučujeme nahlédnutí do vzorově vyplněných formulářů.

Zaslané návrhy i závěrečné výstupy jsou posuzovány Administrativní komisí VŠEM, kdy na jejich vyřízení je lhůta do 14 dnů. Následně je student informován prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM.

 • Pro vyplnění formuláře je nutné se přihlásit do aplikace MS Forms použitím stejných přihlašovacích údajů jako do SIS VŠEM.
 • Kopie řádně vyplněného formuláře může být studentovi odeslána na email (ověření odeslání), a to po zadání dané emailové adresy.
 • V případě, že se student k aktivitě závazně zaregistruje / bude mu schválena a poté nebude aktivita realizována, ADK VŠEM rozhodne o udělení administrativních bodů.
 • Student se nemůže odvolávat proti rozhodnutí ADK VŠEM o přidělení bodů, respektive student sám zodpovídá za správnost informací uvedených ve formuláři/v závěrečné zprávě a není možné následně doplňovat další podklady.
 • Každá z aktivit může být realizována max. 1x/AR.

Přehled studentských aktivit pro AR 2023/2024

Akce VŠEM

Akce VŠEM

V průběhu roku jsou studenti oslovováni ze strany VŠEM s nabídkou organizační podpory na vybraných akcích.

 • Národní srovnávací zkoušky SCIO - funkce administrátora či navigátora.
 • Promoce - navádění hostů, práce v šatně.
 • Hosté VŠEM a jiné akce - navádění hostů, práce v šatně.
 • 1 - 3 bodů / akce
Centrum ekonomických studií VŠEM

Centrum ekonomických studií VŠEM

Tvorba odborných recenzovaných článků na daná témata ve spolupráci s lektory VŠEM či spoluúčast v rámci odborných výzkumů CES VŠEM.

 • Spolupráce na výzkumné činnosti VŠEM v rámci Centra ekonomických studií VŠEM a Centre for innovation studies VŠEM.
 • Student zasílá informaci ohledně oblasti svého zájmu, na jejíž základě mu je doporučen lektor vhodný k oslovení.
 • 5 bodů
Dobročinné aktivity

Dobročinné aktivity

Celoroční fyzické zapojení do dobročinné aktivity, např. darování krevních složek, realizace/aktivní participace na charitativní akci/sbírce, pomoc potřebným (např. výpomoc v domově pro seniory, dětském domově, zvířecím útulku, atd.), šíření povědomí o charitativních projektech, apod.

 • Formulář pro závěrečnou zprávu
 • Student zasílá vyplněný formulář (závěrečnou zprávu včetně PrtSc) do 1.5. (zahájení v říjnu) / 1.12. (zahájení v lednu) / 1.3. (zahájení v dubnu) zástupcům dobročinného spolku Studenti VŠEM pomáhají na studentivsempomahaji@gmail.com.
 • Student zdokumentuje svou dobročinnou aktivitu (foto/video) a výsledek uveřejní na sociálních sítích s viditelným označením @studium_vsem a @studentivsempomahaji (na Instagramu) nebo @Vysoká škola ekonomie a managementu a @Studenti VŠEM pomáhají (na Facebooku).
 • Výsledná evidence musí být zkompletována do formátu .pdf, kdy je brán zřetel pouze na první zaslanou verzi, tj. není možné již zaslanou evidenci postupně doplňovat.
 • Nutné zaslat i konkrétní foto/videa, která byla sdílena, v originálním formátu.
 • Odeslání finančního daru a podobné jednorázové zapojení nelze chápat jako plnohodnotné zapojení do této aktivity.
 • 1 - 10 bodů / rok
Hosté VŠEM

Hosté VŠEM

Přednáškový cyklus Hosté VŠEM (výběr a doporučení veřejně známé osobnosti).

 • Formulář Hosté VŠEM
 • Pokyny k realizaci přednášek
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 3 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 5-10 bodů
Memorandum/Smlouva o spolupráci

Memorandum/Smlouva o spolupráci

Zajištění memoranda/smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, kde studenti VŠEM mohou vykonávat odbornou praxi.

Mezinárodní studentský klub VŠEM

Mezinárodní studentský klub VŠEM

Staňte se oblíbeným "personal buddym" svým spolužákům ze zahraničí! Vzájemná spolupráce se studenty VŠEM v rámci Erasmus+.

 • Kapacita pro akademický rok 2023/2024 již byla naplněna
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Organizace volnočasových nebo sportovních aktivit, "personal buddy", pomoc při orientaci po městě (základní informace, jízdné, zajímavosti, tipy na výlety,...), studijní tutoring, podpora v rámci administrace studia, mimoškolní aktivity.
 • Nutná znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni.
 • Vhodné pro aktivní studenty, kteří si chtějí zdokonalit anglický jazyk, komunikovat a vytvářet tu pravou vysokoškolskou atmosféru.
 • Až plný počet bodů / rok
Odborné exkurze pro studenty

Odborné exkurze pro studenty

Organizace exkurzí do firem / provozoven v souladu se studijním programem, kdy součástí musí být i konkrétní výklad/ukázka.

 • Formulář ke schválení organizace exkurze
 • Formulář pro závěrečnou zprávu z již realizované exkurze
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář ke schválení organizace exkurze).
 • Student zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), organizační zajištění akce, minimální účast studentů (10 - 20, dle typu akce), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku, viz již realizované akce.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (3 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 bodů (dle časové náročnosti)
Osobnost z praxe

Osobnost z praxe

Zajištění odborníka z praxe, který by se podílel (jednorázově) na výuce tematicky blízké oboru hosta.

 • Formulář s představením osobnosti z praxe
 • Nutné předchozí schválení Akademickou radou VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář), případně i souhlas daného akademického pracovníka.
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hostem), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy, výuku), příp. dle individuální dohody.
 • 5 - 10 bodů
Podcasty VŠEM

Podcasty VŠEM

Student připraví podcast zaměřující se buď na jeho osobní pohled na VŠEM (pozitiva, negativa, jak probíhá studium, tipy na hladký průběh studia, apod.), administrativní postupy nebo na odborné téma z praxe (finance, daně, právo, ekologie, apod.).

 • Formulář k návrhu podcastu
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář). V případě administrativních postupů je nutné zaslat předem i scénář kvůli kontrole správnosti informací.
 • Délka trvání cca 20-40 minut.
 • Nahrávku student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení nebo podcast nahrává v Audiovizuálním studiu VŠEM.
 • Možnost zapojení se do tematického rozhovoru s Petrou Biache, viz příslušný formulář.
 • 2 - 5 bodů / podcast (v závislosti na kvalitě a originalitě nahrávky)
Praktické aplikace VŠEM

Praktické aplikace VŠEM

Realizace / odborné vedení praktické aplikace studentem či odborníkem z praxe.

 • Formulář k realizaci Praktické aplikace
 • Nutné předchozí schválení Akademickou radou VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student musí prokázat dostatečné znalosti z praxe či úroveň vzdělání, které mu umožní samostatné vedení praktické aplikace.
 • Před realizací je nutné absolvovat ukázkovou prezentaci a zaslat finální verzi prezentace semináře.
 • Termín pro plánování aktivity: 4 měsíce předem (vazba na rozvrhy), příp. dle individuální dohody.
 • Až plný počet bodů / rok
Průvodce studiem na VŠEM

Průvodce studiem na VŠEM

Komunikace s uchazeči o studium na VŠEM, zodpovídání dotazů z pohledu studenta s podporou IPC VŠEM.

 • Přihlašování bylo uzavřeno, a to z důvodu naplnění kapacity na akademický rok 2023/2024.
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Průběžná aktivita během celého roku, kdy je nutné vyvíjet i vlastní iniciativu.
 • Možnost zachování částečné anonymity pomocí využívání speciální e-mailové adresy.
 • Před aktivitou nutné zaškolení ze strany IPC.
 • Až plný počet bodů / rok
Překlad podkladů

Překlad podkladů

Překlad studijních, administrativních či propagačních materiálů (např. pokyny, informační letáky, plakáty, apod.) do cizího jazyka.

 • Nutná znalost zvoleného cizího jazyka na velmi pokročilé úrovni či rodilého mluvčí. V případě kvalitního překladu je možné aktivitu realizovat opakovaně.
 • Daná aktivita je realizována nárazově na vyzvání ze strany VŠEM.
 • 5 bodů
Reels / TikTok o studiu na VŠEM

Reels / TikTok o studiu na VŠEM

Krátké video či reels ohledně studia na VŠEM (např. prohlídka budovy/okolí, den studenta VŠEM, výstupy z akcí, apod.)

 • Pokyny pro tvorbu reels / TikTok videí
 • Formát musí odpovídat stories na Instagramu či TikToku.
 • Video student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení (např. Úschovna.cz).
 • Bodové ohodnocení videa záleží na jeho kvalitě, originalitě a vhodnosti ke sdílení na sociálních sítích.
 • 1 - 5 bodů / použitelné video
Reprezentace VŠEM

Reprezentace VŠEM

Účast studenta na sportovní akci, např. akademické mistrovství, na které reprezentuje VŠEM a ctí její dobré jméno.

 • Nutné sdílení příspěvku přímo z dané akce na sociálních sítích s viditelným označením @studium_vsem.
 • Student zasílá informaci o své účasti včetně PrtSc sdíleného příspěvku a případnou další foto/video dokumentaci.
 • V případě, že student zasílá fotografie/videa z akce a není uvedeno jinak, uděluje tak souhlas s jejich uveřejněním na sociálních sítích VŠEM či webových stránkách školy.  
 • 1 - 2 body / akce
Rozhovor se studentem (video)

Rozhovor se studentem (video)

Rozhovor s úspěšným studentem či absolventem VŠEM, který se s diváky podělí o svůj životní příběh a zkušenosti se studiem na VŠEM.

 • Formulář pro zaslání návrhu otázek a místa natáčení
 • Natáčení je v případě zájmu možné zajistit ze strany VŠEM a je možné jej realizovat v budově školy. Součinnost VŠEM je nutné uvést v příslušném formuláři.
 • Rozhovor je realizován studentem VŠEM.
 • Pokud student realizuje natáčení samostatně, ať už využije prostory VŠEM či jiné, zasílá pouze daný záznam prostřednictvím online úschovny.
 • Formát videa je k dispozici na našich webových stránkách.
 • Termín pro plánování aktivity: 1 měsíc.
 • 5 - 10 bodů
Skill-Port VŠEM / Mind-Power VŠEM

Skill-Port VŠEM / Mind-Power VŠEM

Realizace přednáškového cyklu Skill-Port VŠEM / Mind-Power VŠEM - forma praktického workshopu.

 • Formulář Skill-Port VŠEM / Mind-Power VŠEM
 • Pokyny k realizaci přednášek
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student dále zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), realizaci na místě (komunikace s hosty a účastníky), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 3 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 5 - 10 bodů
Smluvní výzkum

Smluvní výzkum

Zajištění smlouvy o spolupráci mezi VŠEM a organizací, která má zájem o zpracování výzkumu v oblasti ekonomiky/managementu/marketingu/lidských zdrojů.

 • Formulář ke zprostředkování smluvního výzkumu
 • Student předem kontaktuje vybranou organizaci a následně zasílá vyplněný formulář s návrhem smluvního výzkumu k posouzení ADK VŠEM (čeho se výzkum bude týkat, apod.).
 • Podpis smlouvy o smluvním výzkumu.
 • Student zajistí podpis smlouvy, zašle podepsanou smlouvu.
 • Vzor smlouvy v požadované oblasti výzkumu bude studentovi zaslán na požádání.
 • 5 bodů
Sociální sítě VŠEM

Sociální sítě VŠEM

Předávání zkušeností se studiem na VŠEM v rámci sociálních sítí, zapojení se do diskuzí, sdílení příspěvků o dění na VŠEM s viditelným označením @studium_vsem (na Instagramu) nebo @Vysoká škola ekonomie a managementu (na Facebooku).

 • Formulář k zaznamenané propagační aktivitě
 • Podrobné pokyny pro danou aktivitu
 • Student zasílá vyplněný formulář (závěrečnou zprávu včetně PrtSc) do 1.5. (zahájení v říjnu) / 1.12. (zahájení v lednu) / 1.3. (zahájení v dubnu).
 • Soustavná spolupráce (celoroční) na sdílení informací o dění na VŠEM a propagaci akcí pořádaných školou na sociálních sítích.
 • Výsledná evidence (min. 25 PrtSc) musí být zkompletována do formátu .pdf, kdy je brán zřetel pouze na první zaslanou verzi, tj. není možné již zaslanou evidenci postupně doplňovat.
 • Tato aktivita je určena pouze pro aktivní uživatele sociálních sítí.
 • 5 - 10 bodů / rok
Společenské akce

Společenské akce

Návrh a realizace společenských a vzdělávacích akcí VŠEM v souladu se studijním programem (např. Měsíc marketingu, Marketingový festival, Studentské konference, atd.).

 • Formulář k organizaci společenských akcí
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student zajišťuje přípravu, organizaci, průběh, dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (cca 4 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • Až plný počet bodů / rok
Spolupráce na video obsahu VŠEM

Spolupráce na video obsahu VŠEM

Krátké video na témata zasílaná nárazově ze strany VŠEM. V případě nápadu na vlastní zajímavé a zcela originální téma, je možné zaslat Váš návrh k posouzení Administrativní komisi VŠEM prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz.

 • Obecné pokyny pro natočení videa
 • Student video natáčí sám, kdy ze strany VŠEM je zajištěna postprodukce (střih a zveřejnění).
 • Video student zasílá prostřednictvím odkazu ke stažení (např. Úschovna.cz).
 • Bodové ohodnocení videa záleží na jeho kvalitě, originalitě a vhodnosti ke sdílení na sociálních sítích.
 • V rámci AR je možné vytvořit více videí pod podmínkou, že každé bude tematicky jiné.
 • 1 - 5 bodů / dle konkrétních pokynů
Spolupráce se střední školou

Spolupráce se střední školou

Zprostředkování spolupráce mezi VŠEM a zástupci střední školy (prezentace studentů, zaměstnanců VŠEM a možnost distribuce propagačních materiálů).

Sportovní a volnočasové aktivity

Sportovní a volnočasové aktivity

Návrh a realizace volnočasových sportovních a kulturních akcí pro studenty a absolventy VŠEM.

 • Formulář ke sportovním a volnočasovým aktivitám
 • Pokyny k realizaci volnočasových akcí
 • V případě potřeby součinnosti ze strany VŠEM (včetně realizace na půdě školy) je nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Pokud byla akce již realizována, student zasílá vyplněný formulář zpětně (není předem schvalováno ze strany VŠEM). Podmínkou je splnění minimální účasti studentů a odpovídající foto/video dokumentace.
 • Student zajišťuje přípravu a organizaci akce, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), minimální účast studentů (10), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce se nesmí opakovat v rámci akademického roku, viz již realizované akce.
 • Zástupci studentského marketingového týmu VŠEM se Vaší akce rádi zúčastní a pořídí z něj kvalitní foto/video dokumentaci, vyplňte krátký on-line dotazník a vyčkejte na kontaktování členem marketingového týmu.
 • 0 - 7 bodů
Studentské a zahraniční pobyty

Studentské a zahraniční pobyty

Organizace sportovních kurzů / pobytů pro studenty.

 • Formulář k organizaci kurzu / pobytu
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Student zajišťuje přípravu, propagaci (komunikaci se studenty a veřejností, sociální sítě), organizační zajištění akce, minimální účast studentů (20), dokumentaci (foto/video), sdílení na sociálních sítích.
 • Zaměření akce musí vždy souviset se studiem či osobnostním rozvojem, nesmí se však v rámci akademického roku opakovat, viz již realizované akce.
 • Aktivitu je nutné organizovat s dostatečným předstihem (3 měsíce), kdy může dojít k obsazení veškerých disponibilních termínů v daném AR jinými akcemi, příp. dle individuální dohody.
 • 10 - 15 bodů (dle časové náročnosti)
Tvorba / překlad titulků pro Videolearning

Tvorba / překlad titulků pro Videolearning

Vytváření nebo překlad titulků pro jednotlivé studijní předměty VŠEM.

 • Titulky v českém, anglickém i ruském jazyce na úrovni rodilého mluvčího dle těchto pokynů.
 • Student titulky přepisuje dle mluveného slova ve videolearningu.
 • Závazná registrace pro tuto aktivitu probíhá vždy v termínech 1.9. - 1.10. a 1.2. - 1.3. prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.
 • Termín pro zpracování aktivity: 60 - 90 dnů (dle rozsahu videolearningu)
 • 0 - 5 bodů (české)
 • 0 - 10 bodů (anglické, ruské)
Vedení studijní skupiny

Vedení studijní skupiny

Komunikace se svou studijní skupinou, poradenství, informování o aktualizacích, komunikace s IPC.

 • Formulář s návrhem konceptu vedení studijní skupiny
 • Nutné předchozí schválení ADK VŠEM (student zasílá k posouzení vyplněný formulář).
 • Průběžná aktivita během celého roku, v rámci které je nutné aktivně si zjišťovat informace (např. na webových stránkách VŠEM).
 • Před aktivitou nutné zaškolení ze strany IPC.
 • Až plný počet bodů / rok
Vlastní nápady a návrhy na aktivity

Vlastní nápady a návrhy na aktivity

Studentské aktivity jsou převážně o studentech VŠEM, a proto budeme velice rádi za každý nový návrh z Vaší strany!

 • Formulář pro zaslání návrhu na aktivitu
 • Každý zaslaný návrh bude posouzen ADK VŠEM, kdy je nutné v návrhu uvést co nejvíce relevantních informací.
 • Váš nápad a návrh nové aktivity by měl být zcela originální a kreativní, zkrátka něco, co jsme na VŠEM ještě neměli!
 • Bodové ohodnocení je stanoveno individuálně na základě celkového přínosu pro studenty VŠEM.