You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Přerušení studia

Čas čtení: 2 min.Přerušení studia

Student může v průběhu studia požádat o přerušení studia (PS), a to např. v případech kdy není možné splnit podmínky pro udělení individuálního studijního plánu (ISP), viz podmínky Studijního a zkušebního řádu VŠEM a vysokoškolského zákona.

Podmínky přerušení studia

Student žádá o přerušení studia prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz, kdy žádost o přerušení studia musí vždy obsahovat důvod přerušení studia a příslušné období přerušení studia.

 • Studium lze přerušit minimálně na tři trimestry, tj. na dobu jednoho roku, a to za standardní dobu studia příslušného studijního programu (Bc., Ing., MBA, Ph.D.), kdy kratší doba než 1 rok je řešena v rámci Individuálního studijního plánu (ISP)
 • Přerušení studia mimo stanovené termíny je zpoplatněná administrativní služba VŠEM, kdy uvedená žádost podléhá schválení Administrativní komise VŠEM.
 • O opětovné zařazení do studia musí žadatel požádat prostřednictvím Kontaktního formuláře VŠEM a vykonat zápis ve stanoveném termínu (stanovuje studijní oddělení).
 • Podmínky v rámci kontroly studia (obsah ZK, ZP, ZZK, SP, BP/DP), obsahu studijních předmětů (anotace, struktura studia) a samotné administrace studia, jsou vždy dány obdobím (akademický rok), do kterého student provedl opětovné znovuzařazení do studia.
 • Přerušení studia se nezapočítává do standardní doby studia, kdy o dobu přerušení studia se studentovi prodlužuje standardní doba pro uzavření studia.
 • Student/ka má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství dle § 54 Zákona č. 111/1998 o vysokých školách.
 • Podmínkou pro schválení žádosti o přerušení studia je uhrazení všech finančních závazků v daném akademickém roce, do kterého byl proveden elektronický zápis, respektive studijních poplatků za celou standardní dobu studia.

Administrace žádosti přerušení studia

Během přerušení studia není žadatel dle vysokoškolského zákona studentem, nemá právo zúčastňovat se výukových a zkouškových soustředění a plnit podmínky kontroly studia.

 • Důvod přerušení studia a časové rozpětí přerušení studia (doba trvání od - do).
 • Vrácení/doručení studentského průkazu na studijní oddělení VŠEM (na začátku přerušeného trimestru).
 • Žádost o přerušení studia student zasílá prostřednictvím SIS VŠEM/Studijní formuláře/Žádost/dotaz do stanoveného data před skončením trimestru předcházejícího počátku předpokládaného přerušení studia (září do 1.7., leden do 1.12., duben do 1.3.).
 • Žádost o znovuzařazení do studia je zasílána žadatelem prostřednictvím Kontaktního formuláře (žadatel nemá v době přerušení studia přístup do SIS VŠEM) do stanoveného data před zahájením příslušného trimestru (září do 1.7., leden do 1.12., duben do 1.3.).
 • Dle zákona č. 326/99 Sb., §107, odst. 5., vysoká škola nahlašuje přerušení a zanechání studia u studentů cizí státní příslušnosti orgánům cizinecké policie.