VŠEM > Uchazeči VŠEM > Podmínky a obsah PŘ

Čas čtení: 4 min.Podmínky a obsah PŘ

Elektronický dotazník PŘ on-line formou

Podmínky přijímacího řízení (PŘ) jsou stanoveny vysokoškolským zákonem (ověření totožnosti uchazeče a prokázání dosažené úrovně vzdělání pro daný studijní program) a nároky jednotlivých studijních programů VŠEM (Bc./Ing./MBA/Ph.D./CŽV).

Obsah přijímacího řízení VŠEM

Obsahově přijímací řízení zjišťuje motivaci uchazeče, způsob a možnosti řešení problémů, respektive situací, které mohou v průběhu vysokoškolského studia nastat. Rovněž je posuzována představa uchazeče o dalším profesním rozvoji, včetně vazby studia na stávající (kombinované studium), respektive budoucí (prezenční studium) profesní zaměření absolventa.

Obsah PŘ / Studijní program
Bc.Ing.
MBA
Ph.D.CŽV
Minimální úroveň vzdělání uchazeče Maturita Bc. Bc./BBA Mgr./Ing. Maturita/Bc.
1. Osobnostní test / Test učebních stylů
ANO ANO ANO ANO ANO
2. Ústní pohovor
ANO ANO ANO ANO ANO
3. Esej (Stipendium)*
ANO* ANO* ANO* ANO* -
4. Profesní životopis (praxe) - - ANO ANO -
5. Výzkumný záměr / přehled publikací - - - ANO -

Forma přijímacího řízení

Přijímací řízení je dvoukolové, kdy absolvování I. kola (elektronická část PŘ) je podmínkou pro účast uchazeče ve II. kole (administrativní část PŘ, ústní pohovor).

 • I. kolo je realizováno on-line formou prostřednictvím elektronického dotazníku ve Studentském informačním systému VŠEM (osobnostní test, test učebních stylů).
 • II. kolo zahrnuje ověření dosaženého vzdělání a registraci uchazeče, prezentaci VŠEM (obsah, podmínky a administrace studia na VŠEM) a ústní pohovor (motivace studia na VŠEM), kdy je vyžadována uchazečova přítomnost na VŠEM (ověření totožnosti uchazeče - doklad totožnosti). Délka II. kola PŘ je 60 - 120 min., dle počtu uchazečů pro daný termín. 
 • III. kolo (představení výzkumného záměru, odborný pohovor), je určeno pro vybrané uchazeče doktorandského studijního programu (Ph.D.), kdy jsou zjišťovány odborné předpoklady uchazeče na základě dodaných podkladů (profesní životopis/praxe, výzkumný záměr v rámci studia, přehled publikační činnosti).

Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ)

On-line Elektronický dotazník přijímacího řízení (EDPŘ) vyplňuje uchazeč v rámci I. kola PŘ, a to prostřednictvím SIS VŠEM, kdy se jedná o formu odpovědí „multiple choice“ (a/b/c/d/e) s možností více variant nebo s požadavkem dodatečné textové odpovědi.

 • Odkaz na vyplnění EDPŘ je registrovanému uchazeči zaslán nejpozději 14 dní před konáním přijímacího řízení, kdy časový limit na vyplnění je 60 min. (při překročením časového limitu dojde k uzavření EDPŘ).
 • Kopie potvrzení o absolvovaném EDPŘ je zaslána uchazeči na kontaktní mail v SIS VŠEM.
 • EDPŘ je nutné vyplnit nejpozději 24 hod. před konáním II. kola přijímacího řízení.
 • Pokud uchazeč nemá přístup k internetu nebo nevlastní příslušné počítačové vybavení, může EDPŘ absolvovat v počítačové učebně VŠEM v rámci náhradního/mimořádného termínu II. kola přijímacího řízení.

Výsledky a podmínky přijetí

Bodové hodnocení jednotlivých částí I. a II. kola PŘ (EDPŘ) jsou k dispozici do 7 dnů od data konání II. kola PŘ, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Výsledky a podklady PŘ

 • Písemné vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení (přijetí/nepřijetí ke studiu) s podmínkami zápisu do studia, je k dispozici zpravidla do 14 dnů v SIS VŠEM/Soubory studenta (od data konání II. kola PŘ).
 • V případě záporné hodnoty bodového součtu za všechny části PŘ (I. a II. kolo), uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení/přijetí na VŠEM (PŘ je možné opakovat pro následující termín zahájení studia: leden/duben/říjen).
 • Součástí přijímacího řízení je splnění podmínek zápisu do 1. ročníku studia (uhrazení studijních poplatků, podpis prohlášení studenta), do data stanoveného pro daný termín zahájení studia, viz Vyrozumění o splnění podmínek přijímacího řízení.

1. Osobnostní test / Test učebních stylů

Odpovědi uchazeče jsou hodnoceny v rozmezí (+1, 0, -1) dle příslušných testovacích standardů, kdy do výsledků se zaznamenává počet kladných, nulových a záporných bodů, respektive jejich celkový součet.

 • Osobnostní test zjišťuje schopnost zvládat vysokoškolské studium a je zaměřen na osobnostní charakteristiky uchazeče, které jsou považovány za významné při ovlivňování kvality studia a studijního nasazení ze strany studenta.
 • Test učebních stylů zjišťuje preferovaný styl učení a studijní přípravy uchazeče pro daný studijní program (Bc./Ing./MBA) a formu studia (kombinovaná/prezenční).
 • Osobnostní test a test učebních stylů probíhá v rámci elektronického dotazníku I. kola PŘ (EDPŘ On-line).

2. Ústní pohovor

Ústní pohovor VŠEM zjišťuje význam studia pro stávající nebo budoucí pracovní kariéru uchazeče, osobní a pracovní cíle, základní motivaci k dalšímu vzdělávání, znalost charakteristiky zvoleného studijního oboru, vazby na případnou profesi uchazeče a význam studia pro další profesní rozvoj a pracovní kariéru. Zároveň slouží uchazečům na případné individuální dotazy v rámci jejich studia na VŠEM.

 • Ústní pohovor absolvují všichni uchazeči o studium na VŠEM.
 • Ústní pohovor probíhá v rámci II. kola PŘ a vyžaduje přítomnost uchazeče na VŠEM.

3. Esej*

Uchazeči žádající o cenovou úroveň Stipendium, dále o Stipendium VŠEM či Olympijské stipendium v rámci přijímacího řízení odevzdávají písemnou práci na zvolené téma (Esej) v rozsahu 1 - 2 stran. Témata pro písemnou práci uchazeče jsou vypisována vždy pro daný termíny zahájení studia (říjen/leden/duben).

4. Formuláře Ph.D.

Uchazeči o studium doktorského studijního programu ukládají do SIS VŠEM/Soubory studenta/Přijímací řízení vyplněný formulář návrhu výzkumného záměru a formulář dosavadní publikační činnosti a/nebo relevantní praxe v předepsaném formátu.