Čas čtení: 3 min.Rektorát VŠEM

Rektorát je výkonným orgánem VŠEM, který zajišťuje organizační, koordinační, konzultačně-poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studia, výzkumu, vědy, rozvoje, vnitřní správy, ekonomických, personálních, právních, vnějších a zahraničních vztahů VŠEM, a to v součinnosti jednotlivých orgánů a příslušných pracovišť VŠEM. Součástí rektorátu je právní, finanční a technické oddělení a zahraniční odbor VŠEM. Rektorát VŠEM zahrnuje výkonné, statutární, samosprávní, poradní a iniciační orgány, kdy nejvyšším výkonným orgánem VŠEM je Rektor a Akademická rada, samosprávným orgánem Studentská rada VŠEM. Činnost orgánů VŠEM a vymezení jednotlivých funkcí stanovuje Statut VŠEM.

Rektorát VŠEM

prof. Ing. Milan Žák, CSc.

Rektor VŠEM

Rektor jako nejvyšší výkonný orgán VŠEM rozhoduje v záležitostech studia stanovených Statutem VŠEM a Studijním a zkušebním řádem VŠEM. Řídí činnost v oblasti studia, pedagogické činnosti, výzkumu a zahraničních vztahů VŠEM. Jako ředitel CES VŠEM řídí činnost v oblasti výzkumu na VŠEM.

doc. Ing. Lucie Depoo, Ph.D.

Prorektor pro studium

Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM. Vypracovává a předkládá programy činnosti a rozvoje, akreditační a evaluační materiály pro uvedené oblasti.

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Prorektor

Prorektorka je členem Akademické rady VŠEM a zodpovídá za vedení a rozvoj činností VŠEM ve strategickém směřování školy k naplňování očekávání zainteresovaných skupin na VŠEM.

Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.

Prorektor pro strategii a rozvoj

Prorektor předkládá a řídí rozvojové projekty VŠEM, spolu se strategickým určováním partnerství VŠEM s externími subjekty v národním a mezinárodním prostředí.

doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc.

Prorektor

Prorektor je členem Akademické rady VŠEM a zodpovídá za rozvoj strategických činností VŠEM. Podílí se na propojování výuky s požadavky a potřebami praxe s ohledem na nejnovější trendy vývoje v daných oblastech.

doc. Ing. Dan Šťastný, Ph.D.

Prorektor

Prorektor je členem Akademické rady VŠEM a zodpovídá za strategický a koncepční rozvoj vysoké školy. Podílí se na strategickém rozhodování v nastavení interních procesů s ohledem na aktuální inovační trendy i v rámci rozvoje spolupráce s externími subjekty.

Bc. Tereza Vlášková

Prorektor pro administraci a kontrolu studia

Prorektorka pro administraci a kontrolu studia je členkou Administrativní komise VŠEM. Zodpovídá za naplňování koncepce vzdělávací činnosti VŠEM, administrativní chod pracovišť VŠEM (Informačně poradenské centrum, Rektorát VŠEM) a za organizaci a průběh studia na VŠEM.

Natálie Kadeřábková

Ředitelka

Administrativní a organizační zajištění VŠEM, StartUp VŠEM, marketingu a PR. Studentské aktivity, Elitní program VŠEM, rozvojové projekty VŠEM.

Ing. Michal Šubrt

Vedoucí rektorátu

Zodpovídá za dodržování Vnitřních předpisů a interních nařízení VŠEM, zodpovídá za agendu studijních poplatků/školné, zajišťuje kontrolu a vedení administrace pedagogických pracovišť, rektorátu (rektor a prorektoři) a administrativy (administrace studia, rektorátu a příslušných odborů). Člen Administrativní komise VŠEM.

Ing. Veronika Hasmanová

Vedoucí kateder

Organizační a administrativní vedení akademických pracovišť VŠEM a recruitment. Kontinuální komunikace s akademickými pracovníky, evidence a výkaznictví. Spolupráce s externími partnery.

Mgr. Dana Motlová

Tajemnice rektorátu

Organizační a administrativní podpora rektorátu a akademických pracovišť VŠEM. Podpora prorektorky v oblasti akreditačních řízení, vědy a výzkumu, koncepčních rozvojových projektů, internacionalizace a rozvoje studijních programů VŠEM.

Bc. Veronika Pražáková

Projektový manažer

Zodpovídá za řízení projektů a koordinaci jednotlivých pracovních týmů. Organizační podpora Informačně poradenského centra a rektorátu VŠEM.

Mgr. Kateřina Joštová

Marketing a PR

Správa sociálních sítí VŠEM. Marketingové aktivity a propagace školy. Organizační a administrativní podpora rektorátu a akademických pracovišť VŠEM.
Studentské a mimostudijní aktivity VŠEM.

Bc. Eliška Kodadová

Marketing a PR

Správa sociálních sítí VŠEM. Marketingové aktivity a propagace školy. Organizační a administrativní podpora marketingového oddělení VŠEM.
StartUp VŠEM. Studentský marketingový tým.

Ing. Jana Budská

Asistentka rektorátu

Organizační a administrativní podpora rektorátu a akademických pracovišť VŠEM. Proces řádného ukončení studia, obhajoby, promoce, stipendia.

Ing. Melanie Kotlíková

Asistentka rektorátu

Organizační a administrativní podpora rektorátu a akademických pracovišť VŠEM. Studentské a mimostudijní aktivity a akce VŠEM.

Bc. Julie Ješátková

Asistentka rektorátu

Organizační a administrativní podpora rektorátu a akademických pracovišť VŠEM. Podpora prorektorky v oblasti akreditačních řízení, vědy a výzkumu, koncepčních rozvojových projektů, internacionalizace a rozvoje studijních programů VŠEM. Studijní poplatky

Veronika Pavlíčková

Asistentka rektorátu

Organizační a administrativní podpora rektorátu, administrativních a akademických pracovišť VŠEM. Studijní poplatky.