VŠEM > Informace VŠEM > Pracoviště a katedry VŠEM > Výzkumná pracoviště

Čas čtení: 2 min.Výzkumná pracoviště

Výzkumné aktivity Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) jsou realizovány Centrem ekonomických studií VŠEM (CES VŠEM) a Centrem inovačních studií (CIS), a to dle příslušných oblastí odborného zaměření jednotlivých pracovišť, kdy jsou dané výstupy začleňovány do výukového procesu VŠEM.

Centrum ekonomických studií (CES)

Centrum ekonomických studií VŠEM (CES VŠEM) je samostatné výzkumné pracoviště VŠEM se zaměřením na institucionální kvalitu, inovační výkonnost, využití informačních a komunikačních technologií a rovněž kvalitu lidských zdrojů.

Výzkumné aktivity CES VŠEM

Výzkumné aktivity CES VŠEM se zaměřují převážně na analýzu předpokladů a výsledků růstové výkonnosti, kvalitativní konkurenceschopnosti české ekonomiky v mezinárodním srovnání (v rámci EU-27), identifikaci souvisejících hospodářsko politických implikací pro podporu ekonomického dohánění a přechodu na znalostně založenou ekonomiku (v intencích cílů Lisabonské strategie).

Z hlediska obsahového je výzkumná činnost zaměřena na mapování stavu (zjištění silných a slabých stránek stávající situace prostřednictvím zpětné informační vazby ze strany studentů a jejich zaměstnavatelů a dalších spolupracujících subjektů a prostřednictvím výběrových šetření a výstupů diskusí na odborných setkáních), identifikaci podstaty sledovaných problémů, formulaci a diskusi návrhů alternativních řešení, formulaci doporučení pro řešení problémů v praxi a jejich veřejnou prezentaci.

Centrum inovačních studií (CIS)

CIS je samostatné vědecko výzkumné pracoviště, které realizuje výzkumné projekty a publikuje v oblasti inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti, na národní, regionální a odvětvové úrovni a v mezinárodním srovnání, pro domácí i zahraniční organizace.

Odborné výstupy CIS VŠEM

V rámci projektu MPSV Evaluace implementace principu inovativnosti v OP Lidské zdroje a zaměstnanost jsou hodnoceny inovační charakteristiky podpory Evropského sociálního fondu v České republice, včetně mezinárodní ho srovnání, a obecněji dosavadní vývoj a perspektivy sociálních inovací – jejich pojetí a praktických zkušeností při realizaci. Příjemcem projektu je společnost Navreme Boheme.

CIS (Podnikové inovace) je od roku 2011 členem mezinárodního konsorcia EMS vedeného ISI Fraunhofer v Karlsruhe. V jeho rámci probíhá od roku 1993 v dvouletých cyklech pravidelné šetření zpracovatelského průmyslu, a to zejména kvality řízení výroby, rozvoje lidských zdrojů, výzkumu, vývoje a inovací, energetické náročnosti a dalších hledisek. Mezinárodní konsorcium v roce 2012 zahrnuje 16 zemí, včetně několika mimoevropských, jeho záběr se tedy oproti původnímu názvu postupně rozšířil.