Čas čtení: 3 min.Obsah kurzů

Přihlášení do aplikace Videolearning VŠEM

BUSINESS ANALYTICS

ICT strategie I.-III.
Inovace informačního systému, Klasifikace a modelování informačního systému, Vývoj software, Zajišťování kvality projektu zavádění ICT, Testování software, Standardy a normy související s ICT, Statistické analýzy a podpora ICT, Metodika a nástroje
Manažerský controlling I.-II.
Strategický a operativní controlling, Úloha controllingu při integraci informací, Účetnictví - informační pilíř controllingu, Význam nákladů pro řízení podniku, Podnikové plánování a rozpočtování, Nákladový controlling
Měření firemní výkonnosti
Podnik a jeho ekonomická struktura, Řízení budoucnosti podniku, Finanční analýza, Nefinanční ukazatele, Hodnota a cena, Generátory hodnoty

BUSINESS INOVATOR

Ekonomické a sociální inovace I.-II.
Inovace jako tvůrce hodnoty, Inovace jako systém, Zdroje inovací, Klasifikace inovací, Inovační proces, Inovační strategie, Inovační kultura, Financování inovací, Sociální inovace, Inovační klastry, Inovace a patenty
Strategický management I.-II.
Strategická analýza, Analýza odvětví, PEST analýza, Typologie strategií, Hodnotový řetězec podle Portera, Podnik a jeho vnitřní zdroje, Porterův model pěti sil
Leadership I.-III.
Úvod do problematiky leadershipu, Historický vývoj teorií leadershipu, Transakční a transformační leadership, Nástroje transformačního leadera, Pět úrovní leadershipu, První dva kroky na cestě k niternému leadershipu, Poslední tři kroky na cestě k niternému leadershipu, 7 návyků vůdčích osobností, 7 trendů vůdcovství, Leader a inteligence, 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu, 6 nejběžnějších mýtů o leadershipu, Kompetence leadershipu, Kompetence - sebeřízení, vedení lidí, řízení výkonu, inovace, sociální odpovědnost

DATA SCIENTIST

Matematika pro ekonomy I.-II.
Úvod, Funkce jedné proměnné, Diferenciální počet, Diferenciální počet 2, Diferenciální počet 3
Statistika pro ekonomy I.-III.
Popisná statistika, Teorie pravděpodobnosti, Náhodná veličina, Teorie odhadu, Testování hypotéz, Úvod do analýzy závislostí, Časové řady, Indexní analýza
Marketingový výzkum (v automobilovém průmyslu)
Úvod, Základy marketingového výzkumu, Pravidla zacházení s výsledky výzkumů, Přátelé a nepřátelé marketingového výzkumu, Výběrové řízení, Design řízení, Rozdělení kompetencí, Poradenské agentury, Práce s budgetem marketingového výzkumu, Produktová klinika, marketingový koncept, projekt, Studie pro produktový marketing, Studie pro marketingovou komunikaci, Efektivita mezinárodní komunikace a cílová skupina, Marketingové studie, CRM s Mystery shopping, Úvod, Přehled marketingových studií, Strategie marketingu, Brand management, Obraz značky a management summary, Úkoly koncernového marketingového výzkumu, Syndikované studie, Automobilový klub, Úvod do metodiky skupinových diskusí, Simultánní tlumočení, Praktické rady k průběhu skupinové diskuse, Místo marketingového výzkumu v automobilce, Trendy marketingového výzkumu, Nová témata marketingového výzkumu

HR SPECIALIST

Personální management
Získávání pracovníků, Výběr, přijímání a orientace pracovníků, Vzdělávání, Uspokojení z práce, Oddanost k organizaci, Řízení a plánování kariéry
Řízení lidských zdrojů I.-III.
Řízení lidských zdrojů - základní vymezení, Přístupy organizací ke vzdělávání a rozvoji, Cyklus vzdělávání, Efektivita vzdělávání, Nový pohled na kariéru, Proces kariérového řízení, Kariérní trasa, Představení talent managementu, Klíčové procesy Talent managementu, Talent pool, Budování dobrého jména zaměstnavatele, Personální marketing, Aktuální problémy personálního marketingu, Outplacement, Společenská odpovědnost firem, HR business partnerství, Management mobility, Úvod do znalostního managementu, Proces tvorby znalostí, Management kontinuity znalostí, Age management, Outsourcing, Úvod do work life balance, Flexibilní formy práce, Flexikurita
Psychologie I.-II.
Úvod do kurzu, Obor psychologie, CO-JAK-PROČ, Vývoj psychologického myšlení

HUMAN BEHAVIORIST

Psychologie I.-II.
Úvod do kurzu, Obor psychologie, CO-JAK-PROČ, Vývoj psychologického myšlení
Sociologie řízení I.-II.
Úvod, vymezení předmětu a klíčové pojmy, Dějiny, Výzkumné metody, Konflikt v organizaci, Kultura
Motivace pracovního jednání I.-III.
Základní pojmy, Dimenze motivace, Motivace a stimulace, Motivace v pracovním prostředí, Předpoklady pracovní motivace, Formování pracovní motivace, Oblasti pracovních motivátorů, Motivační teorie, Teorie X a Y, Vroomova teorie, Dvoufaktorová teorie, Maslowova teorie, McClellandova teorie, Alderferova teorie tří potřeb, Teorie spravedlnosti, Počátky vývoje, Vývoj managementu a motivace, Motivace ve vědeckém řízení, Motivace v byrokratickém řízení, Motivace ve škole lidských vztahů, Motivace v moderním managementu

ECONOMIC POLICY

Hospodářská politika I.-II.
Úvod, Historie hospodářské politiky, Základní pojmy, Makroekonomická hospodářská politika, Hospodářská politika v Evropě
Ekonomické myšlení a společnost
Základní otázky ekonomického myšlení v kontextu mezioborového vnímání společenských hodnot a jejich významu pro vývoj společnosti, Základní pojmy a principy makroekonomické teorie
Manažerská ekonomie I.-II.
Ukazatele ekonomické výkonnosti, Výdaje a rovnovážný HDP, Peníze, Hospodářské cykly a ekonomický růst, Inflace, Měnový kurz, Spotřeba a úspory, Investice, Determinace měnového kurzu, Trh peněz
Evropská unie
Základní pojmy, Vývoj evropského integračního procesu zasazený do historického, politického, institucionálního a ekonomického rámce, Proces ekonomické a politické integrace a jeho výsledky

FACILITATOR

Komunikační dovednosti I.-III.
Úvod do problematiky komunikace, Verbální komunikace, Neverbální komunikace, Vnímání a kontext, Komunikační bariéry, Dialog, Asertivita a manipulace, Asertivní práva, povinnosti a techniky, Řešení konfliktů, Styly řešení konfliktů, Vyjednávání, Shrnutí problematiky komunikace
Psychologie I.-II.
Úvod do kurzu, Obor psychologie, CO-JAK-PROČ, Vývoj psychologického myšlení
Komplexní řešení problémů I.-III.
Komplexní řešení problémů, Problém, Swot analýza, Ishikawův diagram, Paretova analýza, Příprava cílů, Smart cíl, Cartesiánské otázky, Brainstorming, Mind mapping, Brainwriting, Disney strategy, Hodnotitelská tabulka, Výběr z variant, Plánování, Týmová spolupráce, MBTI typologie osobnosti, Týmové role, Shrnutí

FINANCIAL MANAGER

Finanční analýza
Uživatelé finanční analýzy, Zdroje informací pro finanční analýzu, Metodologie finanční analýzy, Rentabilita, Aktivita, Finanční pozice a riziko ztráty
Finanční management I.-II.
Finanční management, Krátkodobý finanční management, Riziko a výnos, Oceňování podniku, Náklady kapitálu
Finanční rozhodování I.-II.
Financování podniku, Finanční řízení, Pracovní kapitál, Řízení hotovosti, Kursový a úrokový headging
Finanční účetnictví I.-II.
Směrná účtová osnova a Účtový rozvrh, Náklady, Výnosy, Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek, Účtová třída 1 - Zásoby, Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek, Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy, Účtová třída 4 - Kapitálové účty

MARKETING MANAGER

Strategický marketing I.-II.
Metody marketingové situační analýzy, Marketingové strategie, Marketingové strategie značky, Strategie marketingového mixu, Produktová marketingová strategie, Distribuční marketingová strategie, Cenová marketingová strategie
Reklama a reklamní strategie I.-II.
Úvod, Monitorování médií, Rating, GRP, TRP, Share, Afinita, Frekvence, CPT, Internetové mediální ukazatele, Integrovaná marketingová komunikace, Stavová situační analýza, Analýzy, Typy komunikačních strategií, Marketingová a reklamní kampaň, Klientský brief, Reklamní kampaň, Možnosti realizace reklamní kampaně, Reklamní agentura, Kategorizace a odměňování reklamních agentur, Reklamní agentury a soutěže
Mezinárodní marketing I.-II.
Základní koncepce mezinárodního marketingu, Mezinárodní strategie, Mezinárodní prostředí, Mezinárodní marketingový výzkum, Strategické plánování v mezinárodním prostředí, Formy vstupu na zahraniční trhy

MARKETING SPECIALIST

Marketingová komunikace I.-III.
Integrovaná marketingová komunikace, Reklama, Public relations, Podpora prodeje, Přímý marketing, Osobní prodej
Marketingová komunikace v praxi
Postavení komunikace v rámci marketingu, Tvorba strategie kampaně, Sestavení mediaplánu, Vedení kampaně
Masová komunikace I.-II.
Funkce masové komunikace, Narativní média, Účinky médií, Mediální systém
Mediální komunikace I.-II.
Mediální trh, Média a produkce mediálních obsahů, Mediální logika, Normativní teorie médií, Komunikace s médii

PROJECT MANAGER

Projektové řízení I.-II.
Úvod, Projektové metodiky a zadávání projektů, Odhadování pracnosti, Časový harmonogram, Řízení rizik, Projektová komunikace, Řízení kvality a uzavírání projektů
Projektový management I.-II.
Základní pojmy, Životní cyklus projektu, Předprojektová fáze, Projektová fáze - zahájení, plánování, realizace, Implementace projektového managementu do podniku
Strategický management I.-II.
Strategická analýza, Analýza odvětví, PEST analýza, Typologie strategií, Hodnotový řetězec podle Portera, Podnik a jeho vnitřní zdroje, Porterův model pěti sil

PR SPECIALIST

Public Relations
Dějiny PR v kontextu celkového rozvoje marketingových komunikací, Komunikace zaměřená na porozumění veřejností, pozitivní vnímání a přijetí sdělení, PR jako součást marketingového mixu, PR jako součást sociální analýzy trendů a předpokládaných účinků, Nástroje k navazování a budování vztahů
Reklama a PR
Reklamní strategie a plánování, Média a reklamní prostředí, Public relations
Marketingová komunikace I.-III.
Integrovaná marketingová komunikace, Reklama, Public relations, Podpora prodeje, Přímý marketing, Osobní prodej
Marketingová komunikace v praxi
Postavení komunikace v rámci marketingu, Tvorba strategie kampaně, Sestavení mediaplánu, Vedení kampaně

STARTUP KIT

Finanční analýza
Uživatelé finanční analýzy, Zdroje informací pro finanční analýzu, Metodologie finanční analýzy, Rentabilita, Aktivita, Finanční pozice a riziko ztráty
Marketing
Význam marketingu a jeho podstatné rysy, Hlavní přístupy ke sledování spotřebitelského chování, Segmentace trhu, Marketingový mix
Personální management
Získávání pracovníků, Výběr, přijímání a orientace pracovníků, Vzdělávání, Uspokojení z práce, Oddanost k organizaci, Řízení a plánování kariéry
Management I.-II.
Management a jeho vznik, Historie managementu a jeho vývoj, Plánování a organizování, Vedení, Kontrola
Obchodní dovednosti
Úvod, Efektivní komunikace, Jednání podle povahových profilů, Postup obchodního jednání, Námitky, vyjednávání, Komplikované komunikační typy klientů, E-mail, telefonní komunikace, Time management a obchod
Účetnictví
Význam a funkce účetnictví, Úkoly a požadavky kladené na účetnictví, Metodické prvky účetnictví, Účetní zápisy a knihy, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
Finanční rozhodování I.-II.
Financování podniku, Finanční řízení, Pracovní kapitál, Řízení hotovosti, Kursový a úrokový headging

SYSTEM MANAGER

Management kvality I.-III.
Úvod do managementu kvality, Legislativa kvality, Požadavky na management, Řízení kvality v hlavních procesech, Total Quality Management
Management obchodu I.-II.
Postavení obchodního úseku, Problematika nákupu, Interní návaznosti obchodního úseku, Outsourcing obchodních činností, Řízení vztahu se zákazníky, Vznik a příprava obchodního případu
Management rizik I.-II.
Základní pojmy managementu rizik, Procesy managementu rizik, Management rizik v podniku, Metody identifikace rizik, Metody ohodnocení rizik, Nástroje ošetření rizik
Měření firemní výkonnosti
Podnik a jeho ekonomická struktura, Řízení budoucnosti podniku, Finanční analýza, Nefinanční ukazatele, Hodnota a cena, Generátory hodnoty

TOP LEADERSHIP

Leadership I.-III.
Úvod do problematiky leadershipu, Historický vývoj teorií leadershipu, Transakční a transformační leadership, Nástroje transformačního leadera, Pět úrovní leadershipu, První dva kroky na cestě k niternému leadershipu, Poslední tři kroky na cestě k niternému leadershipu, 7 návyků vůdčích osobností, 7 trendů vůdcovství, Leader a inteligence, 21 nevyvratitelných zákonů leadershipu, 6 nejběžnějších mýtů o leadershipu, Kompetence leadershipu, Kompetence - sebeřízení, vedení lidí, řízení výkonu, inovace, sociální odpovědnost
Komplexní řešení problémů I.-III.
Komplexní řešení problémů, Problém, Swot analýza, Ishikawův diagram, Paretova analýza, Příprava cílů, Smart cíl, Cartesiánské otázky, Brainstorming, Mind mapping, Brainwriting, Disney strategy, Hodnotitelská tabulka, Výběr z variant, Plánování, Týmová spolupráce, MBTI typologie osobnosti, Týmové role, Shrnutí
Motivace pracovního jednání I.-III.
Základní pojmy, Dimenze motivace, Motivace a stimulace, Motivace v pracovním prostředí, Předpoklady pracovní motivace, Formování pracovní motivace, Oblasti pracovních motivátorů, Motivační teorie, Teorie X a Y, Vroomova teorie, Dvoufaktorová teorie, Maslowova teorie, McClellandova teorie, Alderferova teorie tří potřeb, Teorie spravedlnosti, Počátky vývoje, Vývoj managementu a motivace, Motivace ve vědeckém řízení, motivace v byrokratickém řízení, Motivace ve škole lidských vztahů, Motivace v moderním managementu