VŠEM > Studium VŠEM > Stipendia VŠEM > Stipendium (do 01/2018)

Čas čtení: 5 min.Stipendium (do 01/2018)

Cenová úroveň Stipendium (do 10/2016 "Stipendium Klasik") je součástí snížené ceny školného pro studijní programy VŠEM (Bc./Ing./MBA/Ph.D.) v rámci standardní doby studia, realizované v daném akademickém roce při splnění jedné ze stanovených podmínek.

Při splnění stanovených podmínek je možné navýšení stipendia až do výše 100% ročních studijních poplatků za studijní, rozvojové, výzkumné, sportovní nebo studentské aktivity studenta v rámci Stipendia VŠEM.

 • Studijní průměr (výsledky z předchozího studia na SŠ/VŠ)
 • Percentil 95% a vyšší v testu Obecných studijních předpokladů (Scio)
 • Váleční veteráni ČR (dle Zákona č. 170/2002 Sb.)
 • Neziskové organizace (zaměstnanci NGO)
 • Zdravotnictví (zaměstnanci zdravotnických a sociálních zařízení)
 • Vrcholový sport (členové reprezentace ČR)
 • Hendikepovaní a zdravotně postižení (držitelé průkazů ZTP)
 • Svobodné matky/samoživitelky

Podmínky udělení (studijní průměr)

 • Ukončené studium na střední škole (pro studium Bc.) se studijním průměrem 1,4 (střední škola absolvovaná od roku 2011), respektive 1,2 (střední škola absolvovaná do roku 2010).
 • Ukončené studium na vysoké škole (pro studium Ing./MBA/Ph.D.) se studijním průměrem 1,2 (dodatek k diplomu).
 • Požadovaný průměr se dokládá za celou dobu studia (ročníková a maturitní vysvědčení, dodatek k diplomu).

Podmínky udělení (ostatní)

 • Statut válečného veterána, viz Osvědčení válečného veterána (Ministerstvo obrany ČR).
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou v rámci neziskových, zdravotních a sociálních organizací/zařízení.
 • Členové reprezentace České republiky (olympijský sport, sportovní výsledky, doporučení příslušné sekce ČUS).
 • Hendikepovaní a zdravotně postižení občané ČR (držitelé průkazů ZTP dle příslušného zákona).
 • Svobodné matky/samoživitelky pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Administrace žádosti o Stipendium

Žadatel musí splnit v rámci přijímacího řízení stanovené podmínky pro udělení Stipendia s tím, že o udělení/neudělení stipendia VŠEM rozhoduje Akademická rada VŠEM (Stipendium není nárokové).

 • Žádost o Stipendium je uváděna uchazečem v rámci I. kola PŘ (elektronický dotazník PŘ).
 • V rámci II. kola PŘ (ústní pohovor) je uchazečem předkládána písemná práce / Esej v rozsahu 1 - 2 stran
 • Váleční veteráni dokládají příslušné osvědčení z MO ČR.
 • Pracovníci neziskových, zdravotnických a sociálních zařízení dokládají hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou (název instituce, pracovní pozice, datum nástupu, prohlášení, že dotyčný uchazeč není ve zkušební/výpovědní lhůtě).
 • Hendikepovaní, zdravotně postižení a svobodné matky/samoživitelky předkládají doklady příslušného úřadu.

Podmínky pro udržení Stipendia

Podmínky pro udržení Stipendia jsou stanoveny Vnitřním předpisy VŠEM, kdy v případě nesplnění podmínky pro udržení Stipendia (odebrání stipendia a doplacení cenového rozdílu cenové úrovně Stipendium a cenové úrovně Premium), může takový student pokračovat v rámci standardní doby studia v jím zvolené cenové úrovni (Standard, Premium, Exclusive). Student podmínky udržení Stipendia plní v rámci 12 měsíčního zkouškového období (září - srpen).

 • Stipendium je uděleno vždy na dané období s tím, že v případě přerušení studia nemají níže stanovené podmínky odkladný účinek.
 • Zanechání, respektive ukončení studia jiné než řádné nebo vyloučení ze studia, je považováno za nesplnění podmínek Stipendia.
 • Termín pro zaslání žádosti o udělení stipendia pro další ročníky studia je dán dle termínu zahájení studia (Říjen do 15.7., Leden do 15.11., Duben do 15.2.).
STUDIJNÍ PRŮMĚROSTATNÍ
 • Splnění 100% kreditů za Akademický rok v rámci kontroly studia (ZP, ZK, SP, ZP, PP, ZZK)
 • Uzavření ročníku se studijním průměrem do 1,4*
 • Klasifikace v rámci kontroly studia (ZK/ZZK/SP) v rozsahu 1 - 2*
 • Povinná 50% docházka (videolearning, videoforum, přednášky) - od AR 2017/2018
 • Splnění minimálně 50% kreditů za Akademický rok (ZP, ZK, SP, PP, ZZK)
 • V rámci splnění 50% kreditů musí být klasifikována za AR minimálně 1 SP/ZP/PP (vyjma eseje) a 1 ZZK
 • Bez administrativních bodů v rámci studia/akademického roku
 • Studentské aktivity a participace na akcích VŠEM (DOD, PŘ, Úvody do studia, projekty VŠEM atd.)
 • U klasifikačního hodnocení EZK se vychází z bodového hodnocení zkoušky bez bonusových bodů za docházku studenta (10/20 bodů), tj. samotné bodové hodnocení za zkouškový test*