VŠEM > Studium VŠEM > Harmonogram studia DMBA 47

Harmonogram studia DMBA 47

DMBA 47

Doporučený harmonogram ukončení studia pro studijní skupinu DMBA 47.

Přehled studijních předmětů

I. ročník

  • Ekonomické a sociální inovace
  • Ekonomické myšlení a společnost   
  • Mezinárodní marketing
  • Projektový management
  • Řízení lidských zdrojů
  • Strategický management
  • Systémy řízení

I. ročník

  • 4 předměty zaměření studia

 

Povinnosti v rámci studia

Vstupní testy Vstupní test, test kompetencí - do 30.6.2022 (všechny testy online)
Semináře Diplomový seminář (online dle termínů v Aktuality SIS) - účast není povinná, ale doporučená
Zkoušky Dle přehledu v Klasifikačním přehledu, v rámci EZK nebo ústní zkoušky (MS Teams)
Dílčí písemné práce 10 kreditů za celé studium
Výstupní test v závěru studia (do 10.10.2022) - na základě žádosti možné absolvovat online
Závěrečná práce závěrečná práce
Písemná závěrečná zkoušky EZZK Strategie a management organizací

STANDARDNÍ DOBA STUDIA DO 31.10.2022 (UKONČENÍ STUDIA ŘÍJEN 2022)

Splatnost studijních poplatků

dle stanovených termínů

Termíny splatnosti studijních poplatků naleznete v SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta. Párování plateb v SIS neprobíhá on-line v reálném čase, ale v režimu off-line v rámci 5 pracovních dní (1 - 2 dny bankovní převod plátce - 1 den stažení bankovních výpisů VŠEM - 1 den aktualizace plateb v SIS).

Hodnocení písemné práce

do 1.5.2022

Po odevzdání písemné práce má hodnotitel na opravu 30 dní. Tento termín je pouze doporučený a to vzhledem k dostatku času na psaní závěrečné práce.

Zadání závěrečné práce

do 1.4.2022

Zadání závěrečné práce předchází oslovení vámi zvoleného akademického pracovníka pro vedení závěrečné práce a pro odevzdání zadání. Zadání odevzdává vedoucí práce prorektorce pro studium.

Odevzdání závěrečné práce

do 1.9.2022

Závěrečnou práci je možné odevzdat také v předtermínu k 1.7.2022 (nepovinné).
Práce jde následně ke kontrole tzv. Pedagogické komisi, která hodnotí dodržení pokynů pro psaní odborných prací na VŠEM. Pokud je práce vyhovující, odchází na hodnocení k vedoucímu a oponentovi (oponenta vybírá VŠEM). Pokud je práce nevyhovující, je zamítnuta a není možné přistoupit k obhajobě v termínu říjen 2022.

Uzavření studia

do 10.10.2022

Splnění všech zkoušek, získání všech kreditů z písemných prací a kladně ohodnocená písemná závěrečná zkouška, absolvování výstupního testu.

POKYNY PRO STUDENTY

 

Často kladené dotazy

Kde najdu přehled všech studijních povinností?

Přehled kontroly studia, tedy všech povinností studenta, je k dispozici na této stránce. Student má své splněné povinnosti evidovány v eIndexu a v Klasifikačním přehledu v SIS VŠEM.

Na koho se mohu obracet s dotazy?

Informačně poradenské centrum je studentům k dispozici každý den online a na telefonu a v rámci úřední doby také osobně. Zeptejte se na cokoliv co Vás zajímá nebo si domluvte individuální konzultaci.

Kdy si volím téma závěrečné práce?

Téma závěrečné práce je možné zvolit kdykoliv během studia (není závislé na splnění jiných studijních povinností), nejpouzději však dle termínu v Harmonogramu ukončení studia.

ZKOUŠKY

Kolik pokusů mám na zkoušku?

Standardně mají studenti 3 pokusy na zkoušku (1x řádný, 2x opravný), v případě neúspěchu mohou studenti využít 1x mimořádný termín, následně požádat o 5. rektorský termín.

Jakým způsobem absolvuji zkoušky?

V rámci distanční formy studia může student zkoušky absolvovat na VŠEM v rámci elektronických zkouškových termínů (EZK) nebo ústně prostřednictvím aplikace MS Teams dle termínů vypsaných jednotlivými zkoušejícími. Přehled zkoušejících je k dispozici v Distanční forma studia - pokyny ZK.

Co když se nemohu na zkoušku dostavit?

V případě neúčasti na zkouškovém soustředění (EZK) student žádá o čerpání "Sick Day" a to do 7 dnů od konání zkouškového termínu. Je stanoven maximální počet SD za jeden akademický rok a to dle cenové úrovně studenta. U ústního zkoušení je nutné se předem omluvit zkoušejícímu.