You are browsing the czech version of this website. Do you want to switch to the english version?

VŠEM > Studium VŠEM > Studijní poplatky > Administrace plateb

Administrace plateb

Platby prostřednictvím eShopu VŠEM

Všechny platby v rámci studia (školné, administrativní poplatky, literatura, kurzy atd.), jsou uchazečem/studentem hrazeny prostřednictvím eShopu VŠEM.

Studijní poplatky/školné

 • Studijní poplatky/školné musí být vždy hrazeny nebo "hotovostně" vloženy na bankovní účet VŠEM (ČSOB: 275718521/0300), kdy platba poštovní poukázkou je nepřípustná.
 • Nedodržení data splatnosti, výše částky nebo variabilního symbolu (VS) je považováno za nesplnění podmínek pro úhradu studijních poplatků, tzn. NEUHRAZENO.
 • Dnem uhrazení studijních poplatků se rozumí datum připsání stanovené částky na bankovní účet VŠEM pod správným variabilním symbolem, kdy uhrazení studijních poplatků nebo jejich části až po stanoveném termínu je zpoplatněno dle Nařízení rektora 09/2013 (nedodržení termínu splatnosti).
 • Včasné a řádné vystavení příslušného platebního dokladu v rámci eShopu VŚEM (roční platby, splátky, administrativní poplatky) dle příslušného termínu splatnosti a jeho následná úhrada, je vždy v kompetenci uchazeče/studenta.
 • Dodatečné náklady za úhradu studijních poplatků (např. konverze cizí měny, hotovostní platba v bance, poplatky za platbu kreditní/debetní kartou atp.), jdou vždy na vrub plátce (uchazeče/studenta).

Platby eShop VŠEM

Všechny platby uchazeče/studenta jsou realizovány prostřednictvím eShopu VŠEM, který slouží jako objednávkový a platební systém pro úhradu studijních poplatků/školného (standardní doba studia, prodloužení studia) a nákup základní literatury, nadstandardních úkonů v rámci administrace studia (administrativní ceník).

 • Přihlašovací údaje uchazeče/studenta jsou totožné jako v SIS VŠEM (jmeno.prijmeni@infovsem.cz, heslo).
 • Platby (objednávky produktu) musí být realizovány pod stejným uživatelským účtem uchazeče/studenta.
 • Studijní poplatky jsou hrazeny ve stanovených termínech splatnosti prostřednictvím eShopu VŠEM/Studijní poplatky/školné, kdy je vybrána konkrétní částka studijních poplatků/školného (položka eShopu) pro danou cenovou úroveň v rámci standardní doby studia nebo v rámci prodloužení doby studia.
 • Na základě realizované objednávky je vystaven předpis k platbě (zálohový doklad) s tím, že po připsání dané částky na účet VŠEM, je následně v eShopu k dispozici vyúčtovací/daňový doklad.
 • Editace fakturačních údajů uchazeče/studenta je prováděna před objednávkou/nákupem v eShopu, a to po přihlášení do osobního účtu (automaticky přednastavena kontaktní adresa v SIS VŠEM) nebo během dokončování objednávky, kdy po odeslání objednávky již nelze fakturační údaje editovat.

Rozdělení plateb

 • V případě rozdělení plateb studijních poplatků (vyplývající z obsahu cenové úrovně) je studentem vybrán a do stanoveného termínu uhrazen příslušný produkt (částka) v eShopu VŠEM (splatnost a výší splátky stanovuje VŠEM).
 • Žádost o rozdělení plateb ročních studijních poplatků není uchazečem/studentem zasílána.
 • Pro každou splátku je nutné vytvořit vždy novou objednávku v rámci eShopu VŠEM (tzn. každá splátka má nový variabilní symbol).
 • Žádost o Studentský úvěr VŠEM (tj. měsíční platby, viz 10 + 1 splátka) podléhá schválení SO, na základě zaslané žádosti uchazeče/studenta, viz SIS VŠEM/Komunikace studenta (podpis splátkového kalendáře.

Rozdělení plateb ročních studijních poplatků/školného

Cenová úroveň
Bc./Ing./Ph.D.MBA
Stipendium (2x ročně) 10.000/10.000Kč 20.000/10.000Kč
Premium (2x ročně) 30.000/30.000Kč 40.000/40.000Kč
Exclusive (2x ročně) 40.000/40.000Kč 50.000/50.000Kč
Exclusive (3x ročně) 30.000/30.000/20.000Kč 40.000/30.000/30.000Kč
Exclusive (4x ročně) 20.000/20.000/20.000/20.000Kč 30.000/30.000/20.000/20.000Kč

Termíny splatnosti (studenti)

Rozložení plateb / Zahájení studia
Říjen LedenDuben
Platba 1x ročně (splatnost do) 1.8. 1.12. 1.3.
Platba 2x ročně (splatnost do) 1.8./1.1. 1.12./1.5. 1.3/1.8.
Platba 3x ročně (splatnost do) 1.8./1.1./1.3. 1.12./1.5./1.7. 1.3./1.8./1.10.
Platba 4x ročně (splatnost do) 1.8./1.1./1.3./1.5.  1.12./1.5./1.7./1.9. 1.3./1.8./1.10./1.12.

Platby v SIS (párování plateb, termíny)

Synchronizace a spárování plateb uchazečů/studentů v SIS VŠEM probíhá pravidelně v týdenních cyklech, a to do 5 pracovních dní, od data připsání příslušné částky na bankovní účet VŠEM (tj. bankovní účet VŠEM - účetní systém VŠEM - eShop - SIS VŠEM).

 • Manuální kontrola, dohledávání nebo přiřazování jednotlivých plateb studentů, není ze strany VŠEM realizována (příslušná platba musí být zúčtována na bankovním účtu VŠEM, kdy platební příkaz nebo výpis účtu, není považován za relevantní doklad v kontextu synchronizace databáze v SIS VŠEM).
 • Podmínkou studia na VŠEM (přístup do SIS, zápis uchazeče/studenta na daný akademický rok, účast na zkouškových a výukových soustředěních atp.) jsou uhrazené veškeré studijní poplatky (roční studijní poplatky a splátky studijních poplatků, administrativní poplatky za studium atp.), a to dle harmonogramu plateb, data splatnosti nebo příslušného termínu posunutí splatnosti.

Posunutí splatnosti studijních poplatků

Žádost o posunutí splatnosti studijních poplatků pro daný akademický rok musí být zaslána nejpozději 14 dnů před stanoveným datem splatnosti, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Komunikace studenta

 • Termíny a administrativní poplatky pro posunutí splatnosti studijních poplatků/školného stanovuje Nařízení rektora VŠEM 09/2013.
 • Při vážných osobních důvodech může uchazeč/student požádat o individuální splátkový kalendář pro daný akademický rok (na základě doporučení Administrativní komise VŠEM).

Vyúčtovací/daňové doklady

V případě úhrady studijních poplatků/školného či ostatních administrativních poplatků (Administrativní ceník) prostřednictvím eShopu VŠEM je studentovi automaticky vystavena a zaslána objednávka spolu s uvedením předpisu k platbě.

 • Vyúčtovací doklad je k dispozici zpravidla do 10 dní od registrace platby na účet VŠEM.
 • Elektronická faktura je dle zákona o elektronickém podpisu a zákonu o účetnictví, povinně akceptovatelná u organizací státní, veřejné nebo soukromé sféry v celé ČR, kdy jde jak o úsporu nákladů, tak životního prostředí (tištěné faktury nejsou standardně vystavovány/zasílány).