VŠEM > Studium VŠEM > Studijní poplatky > Administrace a rozdělení plateb

Administrace a rozdělení plateb

Aplikace ePlatby VŠEM

Všechny platby v rámci studia (školné, administrativní poplatky, literatura, kurzy atd.), jsou uchazečem/studentem hrazeny prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM s možností rozdělení ročních plateb studijních poplatků dle cenové úrovně a editace plátce.

Studijní poplatky/školné

 • Studijní poplatky/školné musí být vždy hrazeny nebo "hotovostně" vloženy na bankovní účet VŠEM (ČSOB: 275718521/0300), kdy platba poštovní poukázkou je nepřípustná.
 • Nedodržení data splatnosti, výše částky nebo variabilního symbolu (VS) je považováno za nesplnění podmínek pro úhradu studijních poplatků, tzn. NEUHRAZENO.
 • Dnem uhrazení studijních poplatků se rozumí datum připsání stanovené částky na bankovní účet VŠEM pod správným variabilním symbolem, kdy uhrazení studijních poplatků nebo jejich části až po stanoveném termínu je zpoplatněno dle Nařízení rektora 09/2013 (nedodržení termínu splatnosti).
 • Včasné a řádné vystavení příslušného platebního dokladu v rámci ePlatby VŚEM (roční platby, splátky, administrativní poplatky) dle příslušného termínu splatnosti a jeho následná úhrada, je vždy v kompetenci uchazeče/studenta.
 • Dodatečné náklady za úhradu studijních poplatků (např. konverze cizí měny, hotovostní platba v bance, poplatky za platbu kreditní/debetní kartou atp.), jdou vždy na vrub plátce (uchazeče/studenta).

Aplikace ePlatby VŠEM

Všechny platby uchazeče/studenta jsou realizovány prostřednictvím finanční aplikace ePlatby VŠEM, která slouží jako objednávkový a platební systém pro úhradu studijních poplatků/školného (standardní doba studia, prodloužení studia) a nákup základní literatury, nadstandardních úkonů v rámci administrace studia (administrativní ceník).

 • Přihlašovací údaje uchazeče/studenta jsou totožné jako v SIS VŠEM (jmeno.prijmeni@infovsem.cz, heslo).
 • Platby (objednávky produktu) musí být realizovány pod stejným uživatelským účtem uchazeče/studenta.
 • Studijní poplatky jsou hrazeny ve stanovených termínech splatnosti prostřednictvím ePlatby VŠEM/Studijní poplatky/školné, kdy je vybrána konkrétní částka studijních poplatků/školného (položka v aplikaci ePlatby) pro danou cenovou úroveň v rámci standardní doby studia nebo v rámci prodloužení doby studia.
 • Na základě realizované objednávky je vystaven předpis k platbě (zálohový doklad) s tím, že po připsání dané částky na účet VŠEM, je následně v eShopu k dispozici vyúčtovací/daňový doklad.
 • Editace fakturačních údajů uchazeče/studenta je prováděna před objednávkou/nákupem v aplikaci ePlatby VŠEM, a to po přihlášení do osobního účtu (automaticky přednastavena kontaktní adresa v SIS VŠEM) nebo během dokončování objednávky, kdy po odeslání objednávky již nelze fakturační údaje editovat.
 • V rámci SIS VŠEM/Platby uchazeče/studente je možné vygenerování celkového platebního přehledu (tj. s přehledem částek a variabilních symbolů platby) za platební období bez nutnosti vytvářet pro každou platbu splátky novou objednávku v rámci ePlatby VŠEM. Uvedená možnost je k dispozici pouze při jednom plátci studijních poplatků/školného u všech splátek pro dané období.

Rozdělení plateb

 • V případě rozdělení plateb studijních poplatků (vyplývající z obsahu cenové úrovně) je studentem vybrán a do stanoveného termínu uhrazen příslušný produkt (částka) v aplikaci ePlatby VŠEM (splatnost a výší splátky stanovuje VŠEM).
 • Žádost o rozdělení plateb ročních studijních poplatků není uchazečem/studentem zasílána.
 • Žádost o Studentský úvěr VŠEM (tj. měsíční platby, viz 10 + 1 splátka) podléhá schválení SO, na základě zaslané žádosti uchazeče/studenta, viz SIS VŠEM/Komunikace studenta (podpis splátkového kalendáře).

Rozdělení a výše plateb ročních studijních poplatků/školného

Možnost rozdělení plateb ročních studijních poplatků je dána studentem zvolenou cenovou úrovní, kdy výše jednotlivých plateb je stanovena platebním předpisem v aplikaci ePlatby VŠEM (vytvoření objednávky uchazečem/studentem) a příslušnými termíny splatnosti.

Cenová úroveň školného
Bc. / Ing. / Ph.D.MBA
Stipendium 2x ročně 2x 10.000 Kč 1x 20.000 / 1x 10.000 Kč
Stipendium 3x ročně 1x 10.000 Kč/ 2x 5.000 Kč 3x 10.000 Kč
Premium 2x ročně 2x 30.000 Kč 2x 40.000 Kč
Premium 3x ročně 3x 20.000 Kč 2x 30.000 / 1x 20.000 Kč
Exclusive 2x ročně 2x 40.000 Kč 2x 50.000 Kč
Exclusive 3x ročně 2x 30.000 / 1x 20.000 Kč 1x 40.000 / 2x 30.000 Kč
Exclusive 4x ročně 4x 20.000 Kč 2x 30.000 / 2x 20.000 Kč

Termíny splatnosti ročních studijních poplatků (studenti)

Termíny splatnosti při rozdělení ročních studijních poplatků jsou stanoveny dle termínu zahájení studia (říjen, leden, duben) a počtu splátek s tím, že student si svůj platební doklad vystavuje prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM.

Rozložení plateb / Zahájení studia
Říjen LedenDuben
Platba 1x ročně splatnost do 1.8. 1.12. 1.3.
Platba 2x ročně splatnost do 1.8./1.1. 1.12./1.5. 1.3/1.8.
Platba 3x ročně splatnost do 1.8./1.1./1.3. 1.12./1.5./1.7. 1.3./1.8./1.10.
Platba 4x ročně splatnost do 1.8./1.1./1.3./1.5.  1.12./1.5./1.7./1.9. 1.3./1.8./1.10./1.12.

Platby v SIS (párování plateb, termíny)

Synchronizace a spárování platby uchazeče/studenta v SIS VŠEM proběhne standardně do 5 pracovních dní od data připsání příslušné částky na bankovní účet VŠEM.

 • Párování plateb v SIS neprobíhá on-line v reálném čase, ale v režimu off-line v rámci 5 pracovních dní (1 - 2 dny bankovní převod plátce - 1 den stažení bankovních výpisů VŠEM - 1 den aktualizace plateb v SIS).
 • Manuální kontrola, dohledávání nebo přiřazování jednotlivých plateb studentů, není ze strany VŠEM realizována (příslušná platba musí být zúčtována na bankovním účtu VŠEM, kdy platební příkaz nebo výpis účtu, není považován za relevantní doklad v kontextu synchronizace databáze v SIS VŠEM).
 • Podmínkou studia na VŠEM (přístup do SIS, zápis uchazeče/studenta na daný akademický rok, účast na zkouškových a výukových soustředěních atp.) jsou uhrazené veškeré studijní poplatky (roční studijní poplatky a splátky studijních poplatků, administrativní poplatky za studium atp.), a to dle harmonogramu plateb, data splatnosti nebo příslušného termínu posunutí splatnosti.

Posunutí splatnosti studijních poplatků

Žádost o posunutí splatnosti studijních poplatků pro daný akademický rok musí být zaslána nejpozději 14 dnů před stanoveným datem splatnosti, a to prostřednictvím SIS VŠEM/Komunikace studenta

 • Termíny a administrativní poplatky pro posunutí splatnosti studijních poplatků/školného stanovuje Nařízení rektora VŠEM 09/2013.
 • Při vážných osobních důvodech může uchazeč/student požádat o individuální splátkový kalendář pro daný akademický rok (na základě doporučení Administrativní komise rektorovi VŠEM).

Vyúčtovací/daňové doklady

V případě úhrady studijních poplatků/školného či ostatních administrativních poplatků (Administrativní ceník) prostřednictvím ePlatby VŠEM je studentovi automaticky vystavena a zaslána objednávka spolu s uvedením předpisu k platbě.

 • Vyúčtovací doklad je k dispozici zpravidla do 10 dní od registrace platby na účet VŠEM.
 • Elektronická faktura je dle zákona o elektronickém podpisu a zákonu o účetnictví, povinně akceptovatelná u organizací státní, veřejné nebo soukromé sféry v celé ČR, kdy jde jak o úsporu nákladů, tak životního prostředí (tištěné faktury nejsou standardně vystavovány/zasílány).
 • Studijní poplatky/školné jsou dle zákona osvobozeny od DPH (VŠEM není plátce DPH).