VŠEM > Výzkum a projekty > Smluvní výzkum VŠEM

Smluvní výzkum VŠEM

Přehled aktuálně realizovaných rozvojových, výzkumných a vědeckých projektů Vysoké školy ekonomie a managementu realizovaných pro externí partnerské subjekty a organizace.

 • V případě zájmu se na nás obraťte prostřednictvím Kontaktního formuláře s rámcovou představou o spolupráci (Organizace, zaměření projektu, obsah výzkumu, rozsah a jeho cíl).
OrganizaceZaměření výzkumuRealizace
Akademie VŠEM, o.p.s.

Komplexní interní a externí evaluace projektů za využití standardních metod a postupů i šetření názorů účastníků a jejich analýza

09/2016 - 09/2021

Asociace samostatných odborů

Úprava nových forem zaměstnávání v pracovněprávní legislativě a v kolektivních smlouvách

03/2020 - 06/2020

BizMachine s.r.o.

Komparativní analýza a strukturování dat, formulace a ověření statistických hypotéz, regresní analýza a identifikace korelačních a kauzálních závislostí, včetně vývojových trendů a predikce dalšího vývoje vztahů mezi datovými entitami v rámci databáze Prospector

02/2019 - 02/2024

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s.

Doporučení realizace úprav pro konkrétní firmu v rámci hodnocení výkonnosti organizace (Metodika pro hodnocení výkonnosti organizace, zpracování postupu výběru, udržení a práce s talentovanými zaměstnanci a uchování znalostí ve sledovaných organizacích).

01/2015 - 01/2025

damejidlo.cz s.r.o.

Analýza efektivity využitých komunikačních kanálů, analýza vyváženosti komunikačních aktivit, optimalizace struktury využití komunikačních nástrojů z hlediska jejich dopadu, efektivity a finanční náročnosti, revize obsahu webových stránek i sociálních sítí a jejich atraktivity pro cílovou skupinu včetně nastavení a plánu optimalizace systému komunikace na sociálních sítích, analýza potřeb a očekávání zákazníků/cílové skupiny, analýza struktury zákazníků, návrh/revize systému CRM, návrh úprav komunikačního plánu podle sezónnosti a dalších specifik s ohledem na preference a typy zákazníků, návrh vnitřní komunikační kampaně směrem k zaměstnancům, návrh komunikace značky a employer brandingu směrem k uchazečům o pracovní místa a stakeholderům, analýza subdodavatelů marketingových služeb a jejich optimalizace, marketingový výzkum spokojenosti zákazníků a jejich zkušenosti s produkty/službami objednatele

03/2020 - 02/2022

Imatic IT, s.r.o.

Marketingový výzkum v rámci náborového procesu v IT, optimalizace struktury využití komunikačních nástrojů z hlediska jejich dopadu, efektivity a finanční náročnosti, personální audit společnosti

07/2019 - 07/2021

Knihovna Václava Havla, o.p.s.

Analýza digitální stopy Knihovny VH, analýza projektu Havel navždy

01/2020 - 01/2025

Nadace Vodafone Česká republika Vytvoření modelu a Metodiky evaluace projektu Laboratoř Nadace Vodafone 2.0 07/2017 - 07/2022

Rudolf architects s.r.o.

Analýza efektivity využitých komunikačních kanálů, analýza vyváženosti komunikačních aktivit, optimalizace struktury využití komunikačních nástrojů z hlediska jejich dopadu, efektivity a finanční náročnosti, revize obsahu webových stránek i sociálních sítí a jejich atraktivity pro cílovou skupinu včetně nastavení a plánu optimalizace systému komunikace na sociálních sítích, analýza potřeb a očekávání zákazníků/cílové skupiny, marketingový výzkum spokojenosti zákazníků a jejich zkušenosti s produkty/službami objednatele 07/2019 - 06/2022
StartUp VŠEM, s.r.o. Zhodnocení potenciálu využití daných výstupů a výsledků projektů, vyhodnocení současného stavu v daném oboru a přidané hodnoty výsledku pro konkrétní aplikace, včetně tvorby funkčního nástroje pro realizátory projektů a veřejnost 09/2016 - 09/2021
Virtubio s.r.o. Výzkum zaměřený na identifikaci přenositelných průřezových kompetencí (PPK) a jejich měřením mezi studenty VŠEM 03/2019 - 03/2024

Interní granty VŠEM

Interní granty VŠEM (IG VŠEM) jsou vědecko-výzkumné projekty Vysoké školy ekonomie a managementu, do nichž jsou zapojeni lektoři a akademičtí pracovníci VŠEM. Cílem interních grantů je rozvoj vědy a výzkumu společně s prezentací výstupů a implementací výsledků do výuky. Granty a jejich podpora mají za úkol vytvořit na VŠEM kreativní a inovativní prostředí vedoucí k aktuálnímu a modernímu systému výuky.

Aktuální projekty IG VŠEM

Projekty IG VŠEM se zaměřují na odborné oblastí vyučované katedrami a pedagogickými pracovišti. Granty reflektují výzkumné oblasti rozvíjející vyučované obory bakalářského, magisterského i MBA studia.

 • Managementu firem, strategie, systémů řízení, manažerských dovedností včetně konceptu trvale udržitelného managementu a rozvoje.
 • Podnikové ekonomiky, včetně dílčích podoblastí – právo, etika, finance a finanční řízení, controlling.
 • Ekonomie, kdy zaměření je jak na oblast mikro-podnikání, tedy na ekonomiku firem, tak na makroekonomickou oblast a ekonomické prostředí.
 • Marketingu v oblastech marketingového výzkumu, analýza prostředí a marketingové strategie, komunikace a média.
 • Managementu lidských zdrojů, v oblasti firemní kultury, motivace, rozvoje, komunitní práce, personálního řízení, psychologie a sociologie.

Interní granty soustředí svou činnost na hloubkovou analýzu výzkumného problému. Jednotlivé aktivity jsou koncepčně řešeny a využívají moderních vědecko-výzkumných metod.

 • Analýza předpokladů a výsledků ve zkoumané oblasti, identifikace příčinných faktorů a nalezení řešení pro rozvoj zvoleného problému.
 • Analýza je založena na komplexních metodických přístupech, které kombinují sekundární a primární data, kvalitativní i kvantitativní přístupy řešení a na odlišení makroekonomického, odvětvového, regionálního a podnikového hlediska.
 • Cílem projektu je vytváření kvalifikovaných analytických podkladů pro rozhodování ekonomických subjektů při podpoře úspěšného přechodu České republiky na systém trvale udržitelné a znalostní ekonomiky.
 • Interní granty zapojují do aktivit i studenty VŠEM, kdy spolupracující studenti mají možnost zúčastnit se výzkumných projektů a rozšířit své dovednosti a schopnosti ve zvolené oblasti zkoumání.

Realizované projekty IG VŠEM

V akademickém roce 2014/2015 byla vyhlášena interní grantová soutěž dle pravidel uvedených výše. V termínu pro podávání žádostí bylo podáno celkem 8 návrhů projektů. Hodnocení projektů probíhalo ve dvou kolech. V rámci prvního kola byly hodnoceny formální náležitosti žádostí, v rámci druhého kola byly žádosti bodovány dle kvality návrhů. Následně byla sestavena tabulka výsledků interní grantové soutěže.

Přehled podpořených projektů

Ukončené projekty IG VŠEM

Generátory výkonnosti firmy (termín řešení 2012 - 2013) – hlavním řešitelem je Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA. Do projektu se aktivně zapojilo 8 spoluřešitelů. Cílem výzkumu je identifikace vybraných generátorů výkonnosti podniků a popis kauzální závislosti mezi těmito faktory a výkonností firem. Projekt komplexně analyzuje kvantitativní a kvalitativní faktory konkurenceschopnosti firem v ČR a identifikuje jejich vliv na růst a rozvoj podniků.

 • Generátory výkonnosti podniků ve vybraných sektorech průmyslu (řešitelé: M. Špaček, J. Hyršlová, R. Zuzák);
 • Inovace a řízení inovačního procesu jako generátor výkonnosti firmy (řešitelé: L. Čichovský, J. Boháček);
 • Faktory ovlivňující efektivitu řízení lidských zdrojů (řešitelka: L. Vnoučková);
 • Kapitálová struktura českých firem a Etika podnikání (řešitelka: I. Jindřichovská).

Výstupy IG VŠEM

Publikační a další diseminační aktivity IG VŠEM jsou realizovány v rámci výzkumných projektů. Výstupy se zaměřují zejména na bodované a mezinárodně uznávané vědecké časopisy a konference. Důraz je ovšem kladen i na popularizaci vědy a výstupy tedy cílí i na working papery (dílčí výzkumné studie), monografie, odborné články, účast na seminářích, pořádání workshopů, kulatých stolů a seminářů nad vlastními výzkumnými výstupy. Výstupy IG VŠEM jsou vedle vnějších odborných uživatelů určeny i jako doplňující výukové materiály pro studijní programy VŠEM. Současně je podporováno zapojení studentů do výzkumných aktivit IG VŠEM např. ve formě účasti na prováděných podnikových šetřeních a na tvorbě případových studií. V tomto případě je využíváno přínosu kombinované formy studia, která umožňuje bezprostřední propojení výuky, praktických zkušeností studentů a expertizy jejich zaměstnavatelů.

Dokumenty pro podávání žádostí IG VŠEM a podmínky soutěže: