VŠEM > Studium VŠEM > Bakalářské moduly (Bc.)

Bakalářské moduly (Bc.)

Moduly seznamují se základními aspekty fungování ekonomických subjektů ve vazbě na charakteristiky jejich prostředí, při současném zvládnutí základních analytických a metodologických postupů.

Studijní modul (Studijní obor)
Studijní předmět
Manažerská ekonomie (PE, KLZ, MAR) Mikroekonomie /ZK
Makroekonomie /ZK
Hospodářská politika /ZK
Kvantitativní metody (PE) Analýza dat v ekonomii / ZK
Finanční a pojistná matematika /ZK
Základy makroekonomické analýzy /ZK
Ekonomika podniku (PE) Exaktní myšlení v ekonomii /ZK
Ekonomika podniku I /ZK
Ekonomika podniku II /ZK
Ekonomika podniku (KLZ, MAR) Dějiny podnikání (KLZ) /ZK
Analýza dat v ekonomii (MAR) / ZK
Ekonomika podniku I /ZK
Ekonomika podniku II /ZK
Management (PE, KLZ, MAR) Základy managementu /ZK
Management změny /ZK
Strategie a strategická analýza /ZK
Psychologie a sociologie (KLZ, MAR) Psychologie /ZK
Komunikační dovednosti /ZK
Sociologie řízení /ZK
Finanční řízení (PE) Základy účetnictví /ZK
Finanční účetnictví /ZK
Finanční analýza /ZK
Marketing (PE, KLZ, MAR) Základy marketingu /ZK
Spotřební chování a segmentace trhu /ZK
Marketingový mix /ZK
Personalistika a lidské zdroje (KLZ) Personalistika /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Personální řízení podniku /ZK
Právo a podnikání (PE, KLZ, MAR) Základy práva /ZK
Etika podnikání /ZK
Obchodní právo /ZK
Podnikové informační systémy (PE, KLZ, MAR) Podniková informatika /ZK
Aplikace podnikové informatiky /ZK
Manažerský controlling /ZK
Management lidských zdrojů (PE) Psychologie /ZK
Management lidských zdrojů /ZK
Personální řízení podniku /ZK
Personalistika a lidské zdroje II (KLZ) Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
Podniková kultura /ZK
Management kvality (PE, KLZ) Produkční a operační management /ZK
Management kvality /ZK
Metodiky a techniky managementu kvality /ZK
Marketing II (PE, KLZ, MAR) Marketingový výzkum /ZK
Strategický marketing /ZK
Mezinárodní marketing /ZK
Reklama a Public Relations (KLZ, MAR)
Média a reklamní prostředí /ZK
Public Relations /ZK
Reklamní strategie a plánování /ZK

Management lidských zdrojů II (PE)
Rozvoj lidských zdrojů /ZK
Manažerské dovednosti /ZK
Podniková kultura /ZK

Finanční řízení II (PE) Finance a finanční trhy /ZK
Finanční strategie podniku /ZK
Finanční management /ZK
Daňová teorie a politika (PE) Daňový systém a administrativa /ZK
Daňová teorie a politika /ZK
Pojistné a majetkové daně /ZK
Právo a podnikání II (PE, KLZ, MAR) Smluvní právo (občanskoprávní) /ZK
Smluvní právo (obchodněprávní) /ZK
Civilní proces /ZK
Projektové řízení (PE, KLZ, MAR) Manažerské rozhodování /ZK
Základy projektového řízení /ZK
Řízení projektů /ZK
Podnikové informační strategie (PE) Bezpečnost ICT /ZK
Řízení informačních zdrojů /ZK
Business Inteligence /ZK
Komunikace a média (KLZ, MAR) Masová komunikace/ZK
Mediální komunikace /ZK
Marketingová komunikace /ZK
Veřejná správa a EU (PE, KLZ, MAR) Management veřejné správy /ZK
Evropská unie /ZK
Veřejné finance /ZK
Mezinárodní marketingová komunikace (MAR)
Analýza mezinárodního prostředí /ZK
Cílové skupiny a infrastruktura marketingové komunikace /ZK
Komunikační mix /ZK

Inovace a konkurenceschopnost (PE, MAR)
Inovace a inovační marketing /ZK
Konkurenceschopnost firem /ZK
Marketingový výzkum inovací a konkurenceschopnosti /ZK

Management obchodu (PE, KLZ, MAR)
Organizace a řízení obchodu /ZK
Finanční a právní aspeky obchodních transakcí /ZK
Obchodní dovednosti /ZK

Sportovní marketing (PE, KLZ, MAR)
Reklama a sponzorování ve sportu /ZK
Marketing sportovních služeb a akcí /ZK
Public Relations ve sportovních organizacích /ZK

Management sportu (PE, KLZ, MAR)
Sport ve společenském kontextu /ZK
Právo ve sportu /ZK
Organizace a management sportu /ZK

Řízení neziskových organizací (PE, KLZ, MAR)
Základy dobročinnosti /ZK
Management neziskových organizací /ZK
Marketing neziskového sektoru /ZK