VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Daňová uznatelnost

Daňová uznatelnost

Daňová uznatelnost nákladů na studium zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných je definována zákonem o daních z příjmu č. 267/2014 Sb., zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

  • Vyúčtovací (daňový) doklad VŠEM za studijní poplatky/školné je vystaven na uchazečem/studentem uvedené fakturační údaje v rámci objednávky (zálohové faktury) v aplikaci ePlatby VŠEM.

Podmínky daňové uznatelnosti

Studijní poplatky/školné lze dle odst. 1) zákoníku práce uznat za daňové náklady plátce (firmy) při splnění podmínek § 227 a násl. a zejména pak § 231 a násl., kterými jsou zejména:

  • Předmět a obsah studia prokazatelně úzce souvisí s činností zaměstnavatele.
  • Zaměstnavatel požaduje (vnitřní předpis, organizační řád, systemizace apod.) na pracovní pozici, pro kterou se studující zaměstnanec připravuje, nebo na ní působí, příslušné vysokoškolské vzdělání.
  • Zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje náležitosti a úlevy podle zákoníku práce.
  • Zaměstnavatel má se zaměstnancem uzavřenu stabilizační dohodu, tj. smlouvu dle zákoníku práce, která dokládá, že u něj bude po dokončení studia po určitou dobu pracovat.
  • Studijní poplatky musí být zaměstnavatelem za studenta uhrazeny v celé míře, tj. nelze uhradit část zaměstnavatelem a část studentem, respektive zaměstnancem.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

  • Vzdělávání zaměstnanců podle § 24/2/j/3 se OSVČ netýká a nelze proto na základě tohoto ustanovení odvodit možnost daňové uznatelnosti nákladů na školné u OSVČ.
  • Možnost uplatnění nákladů na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, a to jak ve formě položky odčitatelné od základu daně podle § 15/8, tak i jako výdaje podle § 24/2/zo nelze vztahovat na školné nebo na zkoušky na VŠ, kdy podle zákona č. 179/2006 Sb. není studium v akreditovaných oborech na VŠ „dalším vzděláváním“, ale tzv. „počátečním vzděláváním“, viz § 2 zákona č. 179/2006 Sb.
  • Vzhledem k určité nejednoznačnosti definice v rámci příslušného zákona je důrazně doporučováno se individuálně (konzultovat) informovat přímo u příslušného správce daně.

Osvobození od Daně z příjmu fyzických osob (DPFO)

Zaměstnavatel musí hradit školné za daného zaměstnance přímo vysoké škole (VŠEM), protože jedině tak je u zaměstnance příjem (za něj zaplacené studijní poplatky/školné) osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.

Master of Business Adminnistration (MBA)

Náklady na studium profesního programu MBA je možné uplatnit jako daňové. Studium zaměstnance MBA je nutné zakotvit do dodatku pracovní smlouvy jako podmínku, že zaměstnanec si prohloubí znalosti studiem MBA za účelem udržování odborné kvalifikace, viz Podmínky daňové uznatelnosti. U zaměstnance se pak jedná o nepeněžní příjem podle ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů, který je od daně osvobozen (od daně jsou u zaměstnance osvobozeny částky vynaložené zaměstnavatelem na jeho doškolování, pokud souvisejí s podnikáním zaměstnavatele).

Profesní kurzy/MOOC (Celoživotní vzdělávání)

Od 1. 1. 2008 se u zaměstnavatele v souladu s úpravou v § 6 odst. 9 písm. a) ZDP upřesnily podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů (výdajů) vynakládaných zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců, kdy v § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP jsou za daňově uznatelné prohlášeny výdaje (náklady) vynaložené na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo spojené s odborným rozvojem a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečovanou jinými subjekty, s výjimkou výdajů (nákladů) vynaložených na zvýšení kvalifikace a náklady zaměstnavatele na prohlubování kvalifikace zaměstnanců jsou daňově uznatelným nákladem podle 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 zákona o daních z příjmů.