VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Administrativní ceník

Administrativní ceník

Nadstandardní administrativní úkony a služby dle Vnitřních předpisů VŠEM (Statut, Studijní a zkušební řád, Nařízení rektora VŠEM), jsou zpoplatněny dle cenové úrovně studenta (Standard, Premium).

Administrace úkonů a služeb

  • Nadstandardní administrativní úkony podléhají schválení (nenároková žádost), na základě uchazečem/studentem zaslané žádosti prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz (s uvedením příslušného čísla, názvu a zdůvodnění), a to nejpozději 7 dní před datem čerpání uvedené služby (zpětné schválení po termínu čerpání není přípustné).
  • Administrativní úkon si student na základě schválené žádosti objednává/kupuje prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM
  • Administrativní poplatek za nevyčerpané úkony a služby se nevrací, kdy neuhrazením administrativního poplatku studentem, dochází k anulování a propadnutí příslušného úkonu nebo služby.
  • Pokud student již čerpá příslušný administrativní úkon nebo službu, nevzniká mu při předčasném ukončení studia nárok na vrácení poplatků.
  • Částky jsou uváděny v českých korunách (Kč).

Termíny / kontrola studia

 
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY
KLASIK/STANDARD
PREMIUM
EXCLUSIVE
1.1 Náhradní termín 2.000 0 0
1.2 Mimořádný termín 2.000 0 0
1.3 Rektorský termín 2.000 0 0
1.4 Individuální termín 5.000 1.000 0
1.5 Individuální forma kontroly studia (ústní, písemná, komisionální, video) NE NE 0
1.6 Prezentace SP/ZP/PP nad rámec stanoveného počtu (tj. více než 1) 3.000 0 0

Studijní poplatky

  ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY KLASIK/STANDARD PREMIUM
EXCLUSIVE
2.1 Editace plateb (např. manuální párování plateb v SIS)  1.000 1.000 (1x/AR zdarma)  0
2.2 Posunutí splatnosti na základě žádosti (rozsah 1 - 10 dní)  1.000 0  0
2.3 Individualizace plateb (výše a termíny splátek, změna cenové úrovně KLA na STA)  5.000 1.000 0
2.4 Rozdělení ročních plateb na měsíční splátky s navýšením (Studentský úvěr VŠEM) + 2 splátky + 1 splátka 0
2.5 Rozdělení roční platby školného 5.000 0 0
2.6 Změna cenové úrovně (snížení cenové úrovně v průběhu studia) 10.000 10.000 0
2.7 Storno administrativně zpracované žádosti o Studentský úvěr VŠEM 1.000 0 0
2.8 Prodloužení doby studia o trimestr (podléhá schválení VŠEM) 30.000 30.000 30.000
2.9 Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik a Standard v ročníku (od termínu zahájení Říjen 2019) 10.000 - -
2.10 Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik (KLA 20.000 Kč/rok) v rozsahu plnění 0 - 49% 40.000 - -
2.11 Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik (KLA 20.000 Kč/rok) v rozsahu plnění 50 - 89% 20.000 - -
2.12 Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik (KLA 30.000 Kč/rok) v rozsahu plnění 0 - 49% 30.000 - -
2.13 Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik (KLA 30.000 Kč/rok) v rozsahu plnění 50 - 89% 10.000 - -
2.14 Nesplnění podmínek cenové úrovně Standard 20.000 - -

Administrace studia / individuální studijní plán

  ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY KLASIK/STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
3.1 Editace / manuální doplnění docházky v SIS VŠEM 2.000 1.000 (1x AR zdarma) 0
3.2 Opakování/zapsání předmětu (nad rámec rozvrhu v SIS) 10.000 0 0
3.3 Předběžné uznání předmětů/zkoušek z jiných VŠ (bez zahájení studia na VŠEM) NE 5.000 5.000
3.4 Uznání předmětů/zkoušek z jiných VŠ NE 0 0
3.5 Zkrácení studia v rámci ISP NE NE 0
3.6 Individualizace studia (individuální volba oblasti/zaměření atd.) NE NE 0
3.7 Změna výukové skupiny (A/B/C/D) 1.000 0 0
3.8 Změna zaměření (mimo stanovené termíny), změna zadání BP/DP 5.000 1.000 0
3.9 Přerušení studia - posunutí splatnosti (max. 6 měsíců) 5.000 0 0
3.10 Přerušení / znovuzařazení studia mimo stanovené termíny 5.000 1.000 0
3.11 Kontrola splněných studijních povinnost (uzavření studia) 2.000 1.000 (1x zdarma) 0
3.12 Zpracování žádosti Erasmus+ (včetně podpisu Learning Agreementu) bez zahájení mobility 5.000 5.000 0
3.13 Storno žádosti o zanechání studia (znovuzařazení do 14 dnů od zaslání vyrozumění o zanechání studia) 1.000 0 0
3.14 Storno zahájení studia (bez splněné podmínky vzdělání) 5.000 5.000 5.000

Ostatní

  ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY KLASIK/STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
4.1 Duplikáty VŠEM (studentský průkaz, diplom atp.) 1.000 1.000 (1x zdarma) 0
4.2 Vystavení diplomu BBA / MSc. (diplom s mezinárodní akreditací) 30.000 0 0
4.3 Udělení profesního titulu MBA (absolventi Bc. a Ing. na VŠEM) 50.000 (KLA) / 30.000 (STA) 0 0
4.4 Mikrodiplom / Nanodiplom VŠEM* 10.000 0 0
4.5 Technická podpora 1.000 0 0
4.6 Anotace absolvovaných předmětů (potvrzené dle rozvrhu v SIS)** 1.000 0 0
4.8 Doručení zásilky na adresu studenta  2.000 1.000 0
4.9 Zrušení zadání Capstone project (dle vnitřních předpisů) NE 5.000 5.000
*Vystavení Mikrodiplomu / Nanodiplomu VŠEM za plnění studijních podmínek již v rámci studia (tištěná a elektronická forma)
**Pokud zájemce již není studentem, je uvedené zpoplatněno (1.000,-)