VŠEM > Studium VŠEM > Přehled školného VŠEM > Administrativní ceník

Administrativní ceník

Nadstandardní administrativní úkony a služby dle Vnitřních předpisů VŠEM (Statut, Studijní a zkušební řád, Nařízení rektora VŠEM), jsou zpoplatněny dle cenové úrovně studenta (Standard, Premium).

Administrace úkonů a služeb

  • Nadstandardní administrativní úkony podléhají schválení (nenároková žádost), na základě uchazečem/studentem zaslané žádosti prostřednictvím SIS VŠEM/Žádost/dotaz (s uvedením příslušného čísla, názvu a zdůvodnění), a to nejpozději 7 dní před datem čerpání uvedené služby (zpětné schválení po termínu čerpání není přípustné).
  • Administrativní úkon si student na základě schválené žádosti objednává/kupuje prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM
  • Administrativní poplatek za nevyčerpané úkony a služby se nevrací, kdy neuhrazením administrativního poplatku studentem, dochází k anulování a propadnutí příslušného úkonu nebo služby.
  • Pokud student již čerpá příslušný administrativní úkon nebo službu, nevzniká mu při předčasném ukončení studia nárok na vrácení poplatků.
  • Částky jsou uváděny v českých korunách (Kč).

Termíny / kontrola studia

 
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY
KLASIK/STANDARD
PREMIUM
EXCLUSIVE
0.01 Náhradní termín 2.000 0 0
0.03 Mimořádný termín 2.000 0 0
0.04 Rektorský termín 2.000 0 0
0.05 Individuální termín 5.000 1.000 0
0.06 Individuální forma kontroly studia (ústní, písemná, komisionální, video) 3.000 0 0
0.07 Prezentace SP/ZP/PP nad rámec stanoveného počtu (tj. více než 1) 3.000 0 0

Studijní poplatky

  ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY KLASIK/STANDARD PREMIUM
EXCLUSIVE
0.08 Editace plateb (např. manuální párování plateb v SIS)  1.000 1.000 (1x/AR zdarma)  0
0.09 Posunutí splatnosti na základě žádosti (rozsah 1 - 10 dní)  1.000 0  0
0.11 Individualizace plateb (výše a termíny splátek, změna cenové úrovně KLA na STA)  5.000 1.000 0
0.12 Rozdělení ročních plateb na měsíční splátky s navýšením (Studentský úvěr VŠEM) + 2 splátky + 1 splátka 0
0.12.1 Rozdělení roční platby školného 5.000 0 0
0.12.2 Změna cenové úrovně (snížení cenové úrovně v průběhu studia) 10.000 10.000 0
0.12.3 Storno administrativně zpracované žádosti o Studentský úvěr VŠEM 1.000 0 0
0.13 Prodloužení doby studia o trimestr (podléhá schválení VŠEM) 30.000 30.000 30.000

Administrace studia / individuální studijní plán

  ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY KLASIK/STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
0.14 Editace docházky v SIS VŠEM (max. do 7 dnů) 1.000 0 0
0.15 Opakování/zapsání předmětu (nad rámec rozvrhu v SIS) 10.000 0 0
0.16 Předběžné uznání předmětů/zkoušek z jiných VŠ (bez zahájení studia na VŠEM) NE 5.000 5.000
0.17 Uznání předmětů/zkoušek z jiných VŠ NE 0 0
0.18 Zkrácení studia v rámci ISP NE NE 0
0.19 Individualizace studia (individuální volba oblasti/zaměření atd.) NE 0 0
0.19.1 Změna výukové skupiny (A/B/C/D) 1.000 0 0
0.19.2 Změna zaměření (mimo stanovené termíny), změna zadání BP/DP 5.000 1.000 0
0.19.3 Změna formy studia mimo stanovené termíny NE 1.000 0
0.20 Přerušení studia - posunutí splatnosti (max. 6 měsíců) 5.000 0 0
0.21 Přerušení/znovuzařazení do studia mimo stanovené termíny 5.000 1.000 0
0.31 Kontrola splněných studijních povinnost (uzavření studia) 2.000 1.000 0
0.32 Zpracování žádosti Erasmus+ (včetně podpisu Learning Agreementu) bez zahájení mobility 5.000 5.000 0
0.33 Storno žádosti o zanechání studia (znovuzařazení do 14 dnů od zaslání vyrozumění o zanechání studia) 1.000 0 0

Ostatní

  ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY A SLUŽBY KLASIK/STANDARD PREMIUM EXCLUSIVE
0.22 Duplikáty VŠEM (studentský průkaz, diplom atp.) 1.000 0 0
0.23 Vystavení diplomu BBA / MSc. (diplom s mezinárodní akreditací) 30.000 0 0
0.24 Udělení profesního titulu MBA (absolventi Bc. a Ing. na VŠEM)* 30.000 0 0
0.25 Mikrodiplom / Nanodiplom VŠEM** 10.000 0 0
0.26 Technická podpora (individuální konzultace/instalací od technika VŠEM) 1.000 0 0
0.27 Anotace absolvovaných předmětů (potvrzené dle rozvrhu v SIS)*** 1.000 0 0
0.28 Nesplnění podmínek cenové úrovně Klasik a Standard v ročníku (od termínu zahájení Říjen 2019) 10.000 - -
0.29 Doručení zásilky na adresu studenta (např. učební texty) 1.000 500 0
0.30 Zrušení zadání Capstone project (dle vnitřních předpisů) NE 5.000 5.000
*Udělení profesního titulu MBA pro absolventy studijních programů VŠEM (Bc., Ing.), je podmíněno splněním stanovených podmínek dle Nařízení rektora VŠEM
**Vystavení Mikrodiplomu / Nanodiplomu VŠEM za plnění studijních podmínek již v rámci studia (tištěná a elektronická forma)
***Pokud zájemce již není studentem, je uvedené zpoplatněno (1.000,-)