VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Harmonogram studia DEMMA03

Harmonogram studia DEMMA03

DEMMA03

Doporučený harmonogram ukončení studia pro studijní skupinu DEMMA03.

Přehled studijních předmětů

I. ročník

  • Ekonomické a sociální inovace
  • Finanční řízení
  • Manažerská ekonomie
  • Manažerská ekonomika
  • Právo

I. ročník

  • Projektový management
  • Řízení lidských zdrojů
  • Strategický management
  • Strategický marketing
  • Strategie podniku

II. ročník

Povinnosti v rámci studia

Vstupní testy Vstupní test, test kompetencí a vstupní jazykový test - do 31.3.2022 (všechny testy online)
Semináře Diplomový seminář (online dle termínů v Aktuality SIS) - účast není povinná, ale doporučená
Zkoušky Dle přehledu v Klasifikačním přehledu, v rámci EZK nebo alternativní zkouškový výstup
Zkouška z cizího jazyka Aj / Nj kdykoliv během studia (student volí anglický nebo německý jazyk)
Odborná praxe kdykoliv během studia (rozsah 240 hod.)
Volitelný předmět v Aj ve 2. ročníku (Management změny)
Dílčí písemné práce 6 kreditů za celé studium a 1 prezentace písemné práce - od 1.1.2024 nahrazeno studijním předmětem
Výstupní test v závěru studia (do 10.1.2023) - na základě žádosti možné absolvovat online
Závěrečná práce diplomová práce (2. ročník)
Písemné závěrečné zkoušky EZZK Ekonomika
EZZK Management
Přehled kontroly studia studijní povinnosti s doplňujícími informacemi

STANDARDNÍ DOBA STUDIA DO 30.4.2023 (UKONČENÍ STUDIA LEDEN 2023)

Splatnost studijních poplatků

dle stanovených termínů

Termíny splatnosti studijních poplatků naleznete v SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta. Párování plateb v SIS neprobíhá on-line v reálném čase, ale v režimu off-line v rámci 5 pracovních dní (1 - 2 dny bankovní převod plátce - 1 den stažení bankovních výpisů VŠEM - 1 den aktualizace plateb v SIS).

Rozvrh studenta

od 1.7.

Rozvrh výuky na další akademický rok je k dispozici v SIS VŠEM vždy v prvním týdnu v červenci.

Hodnocení písemné práce

do 1.3.2022

Po odevzdání písemné práce má hodnotitel na opravu 30 dní. Tento doporučený termín je stanoven vzhledem k nutnosti mít dostatek času na výběr tématu závěrečné práce, nicméně není závazný.

Zadání závěrečné práce

do 1.7.2022

Zadání diplomové práce předchází oslovení vámi zvoleného akademického pracovníka pro vedení závěrečné práce a pro odevzdání zadání. Zadání odevzdává student - zadání je možné odevzdat, pokud má student kladné hodnocení minimálně z jedné písemné práce (mimo eseje) a má absolvován diplomový seminář.

Odevzdání závěrečné práce

do 1.12.2022

Diplomovou práci je možné odevzdat také v předtermínu k 1.10.2022 (nepovinné).
Práce jde následně ke kontrole tzv. Pedagogické komisi, která hodnotí dodržení pokynů pro psaní odborných prací na VŠEM. Pokud je práce vyhovující, odchází na hodnocení k vedoucímu a oponentovi (oponenta vybírá VŠEM). Pokud je práce nevyhovující, je zamítnuta a není možné přistoupit k obhajobě v termínu leden 2023. Pouze v případě odevzdání v předtermínu je možné opravenou práci znovu odevzdat do termínu řádného (1.12.2022).

Uzavření studia a obhajoba DP

do 10.1.2023

Splnění všech zkoušek, zápočtů, získání všech kreditů z písemných prací a kladně ohodnocené písemné závěrečné zkoušky, absolvování výstupního testu.

POKYNY PRO STUDENTY

 

Často kladené dotazy

Kde najdu přehled všech studijních povinností?

Přehled kontroly studia, tedy všech povinností studenta, je k dispozici na této stránce. Student má své splněné povinnosti evidovány v eIndexu a v Klasifikačním přehledu v SIS VŠEM.

Na koho se mohu obracet s dotazy?

Informačně poradenské centrum je studentům k dispozici každý den online a na telefonu a v rámci úřední doby také osobně. Zeptejte se na cokoliv co Vás zajímá nebo si domluvte individuální konzultaci.

Kdy si volím zaměření studia?

Závazná volba zaměření probíhá v průběhu prvního ročníku. Pro své finální rozhodnutí tak máte dostatek prostoru, kdy vám se správnou volbou rádi poradíme.

ZKOUŠKY

Kolik pokusů mám na zkoušku?

Standardně mají studenti 3 pokusy na zkoušku (1x řádný, 2x opravný), v případě neúspěchu mohou studenti využít 1x mimořádný termín, následně požádat o 5. rektorský termín.

Jakým způsobem absolvuji zkoušky?

V rámci distanční formy studia může student zkoušky absolvovat na VŠEM v rámci elektronických zkouškových termínů (EZK) nebo prostřednictvím alternativního výstupu.

Co když se nemohu na zkoušku dostavit?

V případě neúčasti na zkouškovém soustředění (EZK) student žádá o čerpání "Sick Day" a to do 7 dnů od konání zkouškového termínu. Je stanoven maximální počet SD za jeden akademický rok a to dle cenové úrovně studenta. U ústního zkoušení je nutné se předem omluvit zkoušejícímu.

ODBORNÁ PRAXE

Kdy musím odbornou praxi absolvovat?

Odbornou praxi je možné absolvovat kdykoliv během studia a to v celkovém rozsahu 480 hod. (Bc.)/240 hod. (Ing.). Praxi je možné absolvovat ve stávajícím zaměstnání.

Co je náplní odborné praxe?

Odborná praxe je pobyt na pracovišti zvolené organizace, kdy student poznává každodenní činnost organizace a podílí se na jejích aktivitách. Náplň by měla být v souladu se studovanou oblastí, respektive studijním programem.

Kde mohu praxi absolvovat?

Student si může zvolit společnost, ve které odbornou praxi absolvuje (může to být i stávající zaměstnání). Praxi je možné absolvovat i ve více společnostech, kdy celková časová dotace musí být 480 hod. (Bc.)/240 hod. (Ing.).