VŠEM > Studium VŠEM > Administrace studia > Harmonogram studia KEMMA02

Harmonogram studia KEMMA02

KEMMA02

Doporučený harmonogram ukončení studia pro studijní skupinu KEMMA02.

Přehled studijních předmětů

I. ročník

  • Ekonomické a sociální inovace
  • Finanční řízení
  • Manažerská ekonomie
  • Manažerská ekonomika
  • Právo

I. ročník

  • Projektový management
  • Řízení lidských zdrojů
  • Strategický management
  • Strategický marketing
  • Strategie podniku

II. ročník

 

Povinnosti v rámci studia

Vstupní testy Vstupní test (online), test kompetencí (online) a vstupní jazykový test (na VŠEM) - do 31.12.2021
Semináře Kontrola studia, Odborných prací, Diplomový seminář (vždy v rozvrhu studenta)
Zkoušky Zkoušky z dílčích předmětů (dle rozvrhu studenta)
Zkouška z cizího jazyka Aj / Nj kdykoliv během studia (student volí anglický nebo německý jazyk)
Odborná praxe kdykoliv během studia (rozsah 240 hod.)
Volitelný předmět v Aj ve 2. ročníku (Management změny)
Dílčí písemné práce 6 kreditů za celé studium a 1 prezentace písemné práce - od 1.1.2024 nahrazeno studijním předmětem
Výstupní test v závěru studia (do 10.10.2022)
Závěrečná práce diplomová práce (2. ročník)
Písemné závěrečné zkoušky EZZK Ekonomika
EZZK Management

STANDARDNÍ DOBA STUDIA DO 31.12.2022 (UKONČENÍ STUDIA ŘÍJEN 2022)

Splatnost studijních poplatků

dle stanovených termínů

Termíny splatnosti studijních poplatků naleznete v SIS VŠEM/Platby uchazeče/studenta. Párování plateb v SIS neprobíhá on-line v reálném čase, ale v režimu off-line v rámci 5 pracovních dní (1 - 2 dny bankovní převod plátce - 1 den stažení bankovních výpisů VŠEM - 1 den aktualizace plateb v SIS).

Rozvrh studenta

od 1.7.

Rozvrh výuky na další akademický rok je k dispozici v SIS VŠEM vždy v prvním týdnu v červenci.

Hodnocení písemné práce

do 1.12.2021

Po odevzdání písemné práce má hodnotitel na opravu 30 dní. Tento doporučený termín je stanoven vzhledem k nutnosti mít dostatek času na výběr tématu závěrečné práce, nicméně není závazný.

Zadání závěrečné práce

do 1.4.2022

Zadání diplomové práce předchází oslovení vámi zvoleného akademického pracovníka pro vedení závěrečné práce a pro odevzdání zadání. Zadání odevzdává student - zadání je možné odevzdat, pokud má student kladné hodnocení minimálně z jedné písemné práce (mimo eseje) a má absolvován diplomový seminář.

Odevzdání závěrečné práce

do 1.9.2022

Diplomovou práci je možné odevzdat také v předtermínu k 1.7.2022 (nepovinné).
Práce jde následně ke kontrole tzv. Pedagogické komisi, která hodnotí dodržení pokynů pro psaní odborných prací na VŠEM. Pokud je práce vyhovující, odchází na hodnocení k vedoucímu a oponentovi (oponenta vybírá VŠEM). Pokud je práce nevyhovující, je zamítnuta a není možné přistoupit k obhajobě v termínu říjen 2022. Pouze v případě odevzdání v předtermínu je možné opravenou práci znovu odevzdat do termínu řádného (1.9.2022).

Uzavření studia a obhajoba DP

do 10.10.2022

Splnění všech zkoušek, zápočtů, získání všech kreditů z písemných prací a kladně ohodnocené písemné závěrečné zkoušky, absolvování výstupního testu.

POKYNY PRO STUDENTY

 

Často kladené dotazy

Kde najdu přehled všech studijních povinností?

Přehled kontroly studia, tedy všech povinností studenta, je k dispozici na této stránce. Student má své splněné povinnosti evidovány v eIndexu a v Klasifikačním přehledu v SIS VŠEM.

Na koho se mohu obracet s dotazy?

Informačně poradenské centrum je studentům k dispozici každý den online a na telefonu a v rámci úřední doby také osobně. Zeptejte se na cokoliv co Vás zajímá nebo si domluvte individuální konzultaci.

Kdy si volím zaměření studia?

Závazná volba zaměření probíhá v průběhu prvního ročníku. Pro své finální rozhodnutí tak máte dostatek prostoru, kdy vám se správnou volbou rádi poradíme.

ZKOUŠKY

Kolik pokusů mám na zkoušku?

Standardně mají studenti 3 pokusy na zkoušku (1x řádný, 2x opravný), v případě neúspěchu mohou studenti využít 1x mimořádný termín, následně požádat o 5. rektorský termín.

Jaké mě čekají zkoušky?

Standardně studenti VŠEM absolvují elektronické zkoušky (multiple choice) z jednotlivých předmětů v budově VŠEM. Zkoušky mohou také obsahovat otevřené otázky. V rámci vybraných předmětů je možné ukončení prezentací, zpracováním projektu, písemného výstupu, týmové práce, případové studie apod.

Co když se nemohu na zkoušku dostavit?

V případě neúčasti na zkouškovém soustředění student žádá o čerpání "Sick Day" a to do 7 dnů od konání zkouškového termínu. Je stanoven maximální počet SD za jeden akademický rok a to dle cenové úrovně studenta.

DOCHÁZKA

Je docházka povinná?

Docházka je povinná dle podmínek cenových úrovní (Klasik/Standard), v případě praktických aplikací a případně u předmětů zaměření studia (stanovuje garant studijního předmětu). Student také může při 100% docházce získat body navíc ke zkouškovému testu.

Jak si mám docházku registrovat?

Registrace docházky studentským průkazem u červených panelů ve výukové místnosti. Otevření hlavních dveří, vstup do knihovny, či ovládání výtahu není registrace docházky. U videocvičení se docházka registruje tlačítky Registrace docházky/účasti a po skončení výuky Ukončit účast.

Co když docházku správně nezaregistruji?

Student se musí plně soustředit na správný postup při registraci docházky, kdy není možné nezapsanou docházku nijak editovat nebo doplňovat ze strany VŠEM.

ODBORNÁ PRAXE

Kdy musím odbornou praxi absolvovat?

Odbornou praxi je možné absolvovat kdykoliv během studia a to v celkovém rozsahu 480 hod. (Bc.)/240 hod. (Ing.). Praxi je možné absolvovat ve stávajícím zaměstnání.

Co je náplní odborné praxe?

Odborná praxe je pobyt na pracovišti zvolené organizace, kdy student poznává každodenní činnost organizace a podílí se na jejích aktivitách. Náplň by měla být v souladu se studovanou oblastí, respektive studijním programem.

Kde mohu praxi absolvovat?

Student si může zvolit společnost, ve které odbornou praxi absolvuje (může to být i stávající zaměstnání). Praxi je možné absolvovat i ve více společnostech, kdy celková časová dotace musí být 480 hod. (Bc.)/240 hod. (Ing.).