Leadership diverzitních týmů

Prakticky si vyzkoušíte leadership diverzitních týmů na vlastní kůži.

Předmět Leadership diverzitních týmů se zabývá řízením pracovních diverzitních týmů v podnikatelských a nepodnikatelských organizacích. Zaměřuje se především na znalosti a dovednosti, které vedou k efektivnímu zařazení pracovníků do týmu a k přispění efektivnosti jeho činnosti. Dále umožní absolventům po získání dalších praktických zkušeností formovat pracovní týmy a úspěšně je vést. Vychází z dnešních podmínek globalizovaného světa a vytváření diverzitních týmů složených z pracovníků různých kultur, pracovních specializací, věku a pohlaví, které organizace tuto diverzitu využívají k dosahování synergického efektu. Zaměřuje se na získání přehledu o specifikách těchto týmů, jejich přednostech a problémech, které je pro úspěšné jejich fungování nutno překonat.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů. Oblasti leadershipu lidských zdrojů.
  • Konflikty v týmu. Konflikty v diverzitních týmech - osobní a meziskupinové, řešení konfliktů.
  • Multikulturní týmy. Odlišnosti v kulturách a jejich vliv na spolupráci a rozhodování.
  • Age management. Vytváření diverzitních týmů z hlediska věkové struktury.
  • Gender management. Výhody a problémy spojené s fungování smíšených týmů.

Mirko Křivánek

  • Má dlouholeté zkušenosti s výukou na vysokých školách v ČR, USA a Belgii.
  • Je také dlouholetým poradcem v oblasti managementu a leadershipu pro vrcholové manažery a lídry firem.
  • Jeho oblíbeným tématem je učící se organizace a systémová dynamika.
  • Propojuje teorii s praxí a je uznávaným systémovým myslitelem a koučem manažerů a lídrů.
  • Kromě vědeckých publikací je spoluautorem Velké knihy o řízení firem a autorem monografie Dynamické vedení a řízení projektů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášky byly zaměřené na praxi spíše než na poučky - hodnotím kladně i když to znamená více vlastního studia.

Předmět splnil očekávání, zejména co se způsobu výkladu týče.

Pan docent Křivánek je odborník na danou tématiku, který dokáže vhodně a ochotně vysvětlit látku.